Show simple item record

Režije Borivoja Hanauske u Srpskom narodnom pozorištu (1945-1967)

dc.contributor.advisorPopović, Živko
dc.contributor.otherMilivojević Mađarev, Marina
dc.contributor.otherPopović, Živko
dc.contributor.otherDadić, Dinulović Tatjana
dc.creatorЛесковац, Милена
dc.date.accessioned2016-06-19T15:50:12Z
dc.date.available2016-06-19T15:50:12Z
dc.date.available2020-07-03T13:18:22Z
dc.date.issued2016-05-09
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija14514665588324.pdf?controlNumber=(BISIS)99813&fileName=14514665588324.pdf&id=4793&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/5486
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=99813&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije145147339262939.pdf?controlNumber=(BISIS)99813&fileName=145147339262939.pdf&id=4796&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractПозоришни редитељ Боривоје Ханауска незаобилазан је у проучавању делатности Српског народног позоришта у периоду после Другог светског рата. Ханауска је од 1945. до 1967. (са прекидом од 1948. до 1952) у Српском народном позоришту режирао тридесет представа. Овај рад приказуке редитељски рад Боривоја Ханауске у СНП, једног од најзначајнијих редитеља СНП-а, и на најбољи начин показује његовог значај и допринос развоју режије у српском послератном позоришту. Методи истраживања били су историјски, театролошки, реконструкција и анализа свих тридесет представа које је Ханауска режирао у СНП, као и синтеза добијених резултата. Овај рад на основу доступне грађе обухвата сваки сегмент његовог рада на представи. У раду му је био важан сваки детаљ представе, залагао да домаћи драмски текст буде што више присутан на сцени, да се са сцене чује домаћи текст, а посебно је водио рачуна о визуелном аспекту. Један је од зачетника новог приступа драмској режији. Из сваке његове представе, у мањој или већој мери, излазила је поетичност, коју је носио дубоко у себи. Рад је илустрован палкатима и фотографијама из представа, а доноси и попис свих представа које је режирао са пописом свих актера, бројем извођења у СНП и на гостовању, као и бројем гледалаца.sr
dc.description.abstractPozorišni reditelj Borivoje Hanauska nezaobilazan je u proučavanju delatnosti Srpskog narodnog pozorišta u periodu posle Drugog svetskog rata. Hanauska je od 1945. do 1967. (sa prekidom od 1948. do 1952) u Srpskom narodnom pozorištu režirao trideset predstava. Ovaj rad prikazuke rediteljski rad Borivoja Hanauske u SNP, jednog od najznačajnijih reditelja SNP-a, i na najbolji način pokazuje njegovog značaj i doprinos razvoju režije u srpskom posleratnom pozorištu. Metodi istraživanja bili su istorijski, teatrološki, rekonstrukcija i analiza svih trideset predstava koje je Hanauska režirao u SNP, kao i sinteza dobijenih rezultata. Ovaj rad na osnovu dostupne građe obuhvata svaki segment njegovog rada na predstavi. U radu mu je bio važan svaki detalj predstave, zalagao da domaći dramski tekst bude što više prisutan na sceni, da se sa scene čuje domaći tekst, a posebno je vodio računa o vizuelnom aspektu. Jedan je od začetnika novog pristupa dramskoj režiji. Iz svake njegove predstave, u manjoj ili većoj meri, izlazila je poetičnost, koju je nosio duboko u sebi. Rad je ilustrovan palkatima i fotografijama iz predstava, a donosi i popis svih predstava koje je režirao sa popisom svih aktera, brojem izvođenja u SNP i na gostovanju, kao i brojem gledalaca.sr
dc.description.abstractThe theatre director Borivoje Hanausca is an unavoidable figure in the study of the Serbian National Theatre (SNP) activities in the period after the Second World War. Hanausca directed thirty plays in the Serbian National Theatre from 1945-1967(with a break from 1948-1952). This study describes the work of the theatre director Borivoje Hanausca in the Serbian National Theatre being one of the most significant directors in it and in the best way presents his contribution to the development of directing in the Serbian post-war theatre. The research methods in this work are historical and theatrical; reconstruction and analysis of all the thirty plays Hanausca directed in the Serbian National Theatre as well as the synthesis of the results that were obtained. This study includes each part of his work in his plays, on the basis of the material which was available. He considered every single detail of his plays important; he supported Serbian plays to be both present and heard from the stage as much as possible and he particularly took care of visual aspects. He is one of the creators of the new approach to theatre play directing. Poetics he had deep within himself came out and was present, more or less, in his plays. This work is illustrated with posters and photographs from his plays and there is a list of all plays he directed and the names of all the people involved in the performances, the number of performances in the Serbian National Theatre and performed on tour, as well as the number of audiences.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Академија уметностиsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectБора Ханаускаsr
dc.subjectBora Hanauskasr
dc.subjectBora Hanauscaen
dc.subjectСрпско народно позориштеsr
dc.subjectСНПsr
dc.subjectредитељsr
dc.subjectпредставаsr
dc.subjectдрамски текстsr
dc.subjectдневник пробаsr
dc.subjectпробеsr
dc.subjectглумацsr
dc.subjectсценографsr
dc.subjectсценаsr
dc.subjectкостимографsr
dc.subjectкостимsr
dc.subjectкритика.sr
dc.subjectSrpsko narodno pozorištesr
dc.subjectSNPsr
dc.subjectrediteljsr
dc.subjectpredstavasr
dc.subjectdramski tekstsr
dc.subjectdnevnik probasr
dc.subjectprobesr
dc.subjectglumacsr
dc.subjectscenografsr
dc.subjectscenasr
dc.subjectkostimografsr
dc.subjectkostimsr
dc.subjectkritika.sr
dc.subjectSerbian National Theatreen
dc.subjectdirectoren
dc.subjectdramatic texten
dc.subjectrecord of rehearsalsen
dc.subjectactoren
dc.subjectscenographeren
dc.subjectstageen
dc.subjectcostume designeren
dc.subjectcostumeen
dc.subjectcriticism.en
dc.titleРежије Боривоја Ханауске у Српском народном позоришту (1945-1967)sr
dc.titleRežije Borivoja Hanauske u Srpskom narodnom pozorištu (1945-1967)sr
dc.typedoctoralThesissr
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractПоповић Живко; Поповић Живко; Дадић Динуловић Татјана; Миливојевић Мађарев Марина; Leskovac Milena; Režije Borivoja Hanauske u Srpskom narodnom pozorištu; Режије Боривоја Ханауске у Српском народном позоришту; Режије Боривоја Ханауске у Српском народном позоришту;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/33425/IzvestajKomisije2801.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/33426/Disertacija2801.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record