Show simple item record

Uticaj β-karotina na zdravstveni status krava s posebnim osvrtom na ovarijalnu aktivnost

dc.contributor.advisorBoboš, Stanko
dc.contributor.otherBoboš, Stanko
dc.contributor.otherStančić, Blagoje
dc.contributor.otherGagrčin, Mladen
dc.contributor.otherMašić, Zoran
dc.contributor.otherDovenski, Toni
dc.creatorТројачанец, Сњежана
dc.date.accessioned2016-05-28T14:52:09Z
dc.date.available2016-05-28T14:52:09Z
dc.date.available2020-07-03T13:33:14Z
dc.date.issued2013-07-05
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/5439
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/DisertacijaDoktorska%20disertacija%20Snjezana%20Trojacanec.pdf?controlNumber=(BISIS)83343&fileName=Doktorska%20disertacija%20Snjezana%20Trojacanec.pdf&id=627&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=83343&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractУ раду је главни циљ истраживања био да се утврди утицај додатог β-каротина и витамина А на оваријалну активност у току периовулаторног периода код млечних крава са хроничним функционалним стерилитетом. За потребе овог истраживања одабрано је 46 негравидних крава расе Холштајн (Holstein) са функционалним стерилитетом, старости од 5-7 година. Животиње су подељене у три експерименталне групе, са комбинацијом β-каротина и витамина А, само β-каротина и само витамина А. Контролну групу сачињавале су краве без додатне терапије. Свим животињама на почетку истраживања извршен је гинеколошки преглед, синхронизација еструса и вештачко осемењавање. Мерен је почетни ниво β-каротина у крви, ниво у време оплодње и током лутеинске фазе, затим жуто тело (corpus luteum) и ниво P4 као и проценат концепције. Резултати су показали постојање средње корелације r = 0,4 (p<0,01) и r = 0,36 (p<0,05) између иницијалне серумске концентрације β-каротина и концентрација β-каротина на дан овулације и у лутеалној фази, висок степен корелације између вредности β-каротина на дан овулације и у лутеалној фази r = 0,83 (p<0,01). Исто тако, резултати нису показали сигнификантну разлику у величини фоликула у групи са додатком β-каротина и витамина А и контролној групи. Међутим, постоје значајне разлике између група са додатком β-каротина и витамина А, витамина А и контролне групе. Позитивну колерацију налазимо између серумске концентрације β-каротина током оплодње и концентрације прогестерона r = 0,33 (p<0,05), као и процента концепције r = 0,39 (p<0,01), те између серумске концентације β-каротина 7. дана (у лутеалној фази) и концентрације прогестерона r = 0,51 (p<0,01). Из анализе узајамне повезаности неопходно је да се истакну и корелације између дијаметара предовулаторних фоликула и процента правовремених овулација и концентрације естрадиола (r = 0,74; p<0,01 и r = 0,57; p<0,01). Исто тако, утврђена је корелација између концентрације естрадиола и концентрације прогестерона r = 0,39 (p<0,05), као и висока корелација између величине функционалног жутог тела и концентрације прогестерона r = 0,82 (p<0,01). Да би се остварио пуни потенцијал овог истраживања у пракси, неопходна су даља истраживања као и бољи менаџмент производње сточне хране и генерално исхране, на фармама млечних крава.sr
dc.description.abstractU radu je glavni cilj istraživanja bio da se utvrdi uticaj dodatog β-karotina i vitamina A na ovarijalnu aktivnost u toku periovulatornog perioda kod mlečnih krava sa hroničnim funkcionalnim sterilitetom. Za potrebe ovog istraživanja odabrano je 46 negravidnih krava rase Holštajn (Holstein) sa funkcionalnim sterilitetom, starosti od 5-7 godina. Životinje su podeljene u tri eksperimentalne grupe, sa kombinacijom β-karotina i vitamina A, samo β-karotina i samo vitamina A. Kontrolnu grupu sačinjavale su krave bez dodatne terapije. Svim životinjama na početku istraživanja izvršen je ginekološki pregled, sinhronizacija estrusa i veštačko osemenjavanje. Meren je početni nivo β-karotina u krvi, nivo u vreme oplodnje i tokom luteinske faze, zatim žuto telo (corpus luteum) i nivo P4 kao i procenat koncepcije. Rezultati su pokazali postojanje srednje korelacije r = 0,4 (p<0,01) i r = 0,36 (p<0,05) između inicijalne serumske koncentracije β-karotina i koncentracija β-karotina na dan ovulacije i u lutealnoj fazi, visok stepen korelacije između vrednosti β-karotina na dan ovulacije i u lutealnoj fazi r = 0,83 (p<0,01). Isto tako, rezultati nisu pokazali signifikantnu razliku u veličini folikula u grupi sa dodatkom β-karotina i vitamina A i kontrolnoj grupi. Međutim, postoje značajne razlike između grupa sa dodatkom β-karotina i vitamina A, vitamina A i kontrolne grupe. Pozitivnu koleraciju nalazimo između serumske koncentracije β-karotina tokom oplodnje i koncentracije progesterona r = 0,33 (p<0,05), kao i procenta koncepcije r = 0,39 (p<0,01), te između serumske koncentacije β-karotina 7. dana (u lutealnoj fazi) i koncentracije progesterona r = 0,51 (p<0,01). Iz analize uzajamne povezanosti neophodno je da se istaknu i korelacije između dijametara predovulatornih folikula i procenta pravovremenih ovulacija i koncentracije estradiola (r = 0,74; p<0,01 i r = 0,57; p<0,01). Isto tako, utvrđena je korelacija između koncentracije estradiola i koncentracije progesterona r = 0,39 (p<0,05), kao i visoka korelacija između veličine funkcionalnog žutog tela i koncentracije progesterona r = 0,82 (p<0,01). Da bi se ostvario puni potencijal ovog istraživanja u praksi, neophodna su dalja istraživanja kao i bolji menadžment proizvodnje stočne hrane i generalno ishrane, na farmama mlečnih krava.sr
dc.description.abstractThe aim of this study was to determine the influence of supplemented β-carotene and vitamin A on the ovarian activity during the periovulatory period in dairy cows with chronic fertility impairment. A total of 46 non pregnant Holstein cows with fertility impairment, at the age of 5-7 years, were selected for this study. The animals in three experimental groups were supplemented with either a combination of β-carotene and vitamin A, β-carotene only or vitamin A only. Non supplemented animals served as controls. All animals included in the survey were gynecologically examined; the estrus was synchronized and inseminated. Initial blood levels of β-carotene as well as the levels at the time of insemination and in the luteal phase as well as the ovarian structures during ovulation and formation of corpus luteum and P4 and conception rate, were monitored. The results have shown an existence of medium correlation r = 0,4 (p<0,01) and r = 0,36 (p<0,05) between the initial serum concentration of β-carotene and the concentration of β-carotene on the day of ovulation, and on the luteal phase, high degree of correlation between the value of β-carotene on the day of ovulation, and in the luteal phase r = 0,83 (p<0,01). Besides, the results haven’t shown a significant difference in the size of the follicle in the group with added β-carotene and vitamin A, and the control group. However, there are significant differences between the groups with added β-carotene and vitamin A, vitamin A, and the control group. There is a positive correlation between the serum concentrations of β-carotene during fertilization, and the concentration of progesterone r = 0,33 (p<0,05), the same as the percentage of conception r = 0,39 (p<0,01); and between serum concentration of β-carotene on the 7th day (in the luteal phase) and the concentration of progesterone r = 0,51 (p<0,01). From the mutually connected analyzes the correlation between the diameters of the pre ovulation follicles and the percentage of the on time ovulations and the concentration of estradiol (r = 0,74; p<0,01 и r = 0,57; p<0,01 respectively), is also important to be emphasized. Besides, the correlation between estradiol concentration and progesterone concentration r = 0,39 (p<0,05) was determined, as the high correlation between the size of the functional yellow body and the progesterone concentrations r = 0,82 (p<0,01). For the fulfillment of this research’s potential in practice, further research is necessary, as well as better management of the fodder and the feeding in general on the farms with milk cows.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/cc0/
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectβ-каротинsr
dc.subjectβ-karotinsr
dc.subjectβ-caroteneen
dc.subjectVitamin Аen
dc.subjectinfertilityen
dc.subjectdairy cowsen
dc.subjectвитамин Аsr
dc.subjectнеплодностsr
dc.subjectмлечне кравеsr
dc.subjectvitamin Asr
dc.subjectneplodnostsr
dc.subjectmlečne kravesr
dc.titleУтицај β-каротина на здравствени статус крава с посебним освртом на оваријалну активностsr
dc.titleUticaj β-karotina na zdravstveni status krava s posebnim osvrtom na ovarijalnu aktivnostsr
dc.titleInfluence of β - carotene on the health status of dairy cows with special focus on ovarian activityen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseCC0
dcterms.abstractБобош, Станко; Бобош, Станко; Станчић, Благоје; Гагрчин, Младен; Довенски, Тони; Машић, Зоран; Trojačanec, Snježana; Uticaj β-karotina na zdravstveni status krava s posebnim osvrtom na ovarijalnu aktivnost; Утицај β-каротина на здравствени статус крава с посебним освртом на оваријалну активност; Утицај β-каротина на здравствени статус крава с посебним освртом на оваријалну активност;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/36098/Disertacija2639.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/36098/Disertacija2639.pdf
dc.identifier.doi10.2298/ns20130705trojacanec
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_5439


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record