Show simple item record

The Relationship between Body Alometry and Leg Muscle Mechanical Characteristics with Gait Transition Speeds of Human Locomotion

dc.contributor.advisorIlić, Vladimir
dc.contributor.otherStefanović, Đorđe
dc.contributor.otherUgarković, Dušan
dc.contributor.otherOstojić, Sergej
dc.creatorRanisavljev, Igor M.
dc.date.accessioned2016-05-22T10:34:34Z
dc.date.available2016-05-22T10:34:34Z
dc.date.available2020-07-03T09:45:32Z
dc.date.issued2015-06-05
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2874
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/5333
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11091/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=514693548
dc.description.abstractХодање и трчање спадају у природне облике кретања и представљају две основне кретне активности човека. Најмања брзина при којој човек спонтано из ходања прелази у трчање назива се транзитна брзина (PTS). Данас се најчешће прави разлика између брзине при којој човек спонтано из ходања прелази у трчање (WRT) и брзине при којој човек из трчања прелази у ходање (RWT). Иако је феномен транзитне брзине и фактори који утичу и/или детерминишу тренутак транзиције био предмет бројних истраживања, тачан механизам одговоран за конверзију начина кретања из ходања у трчање и обрнуто и даље није у потпуности разјашњен. У налазима досадашњих истраживања постоји знатан број неконзистентности о значају и утицају телесних димензија и мишићних фактора на феномен транзитне брзине. Неки експерименти су показали да лонгитудиналне телесне димензије представљају главну детерминанту транзитне брзине, док друга истраживања показују потпуно другачије резултате и као најважнији фактор наводе трансферзалне телесне димензије. Такође, ни у једном досадашњем истраживању нису проучаване релације алометрије људског тела са транзитном брзином, нити релације механичких карактеристика мишића ногу и транзитне брзине. С тим у вези, постављено је више циљева истраживања који су се односили на испитивање релације алометрије тела и механичких карактеристика мишића ногу са транзитним брзинама. Конкретно, циљеви су били да се утврди: (1) повезаност лонгитудиналних, трансверзалних и циркуларних димензија тела са PTS; (2) повезаност телесних пропорција са PTS; (3) повезаност варијабли телесне композиције са PTS; (4) предиктивна моћ алометрије тела у детерминисању PTS; (5) повезаност јачине и снаге мишића екстензора и флексора у зглобовима кука, колена и скочног зглоба са WRT и RWT; (6) предиктивна моћ механичких карактеристика мишића екстензора и флексора доњих екстремитета у детерминисању WRT и RWT. На основу циљева истраживања, планирана су и реализована два експеримента: Експеримент 1 је имао за циљ да на великом узорку мушкараца, хетерогених по телесним димензијама испита релације алометрије тела и PTS, док је циљ Експеримента 2 био да се на узорку мушкараца хомогенизованих по одређеним телесним димензијама, испитају релације механичких карактеристика мишића ногу и брзина WRT и RWT...sr
dc.description.abstractWalking and running represent the two basic, fundamental patterns of human locomotion. The lowest speed at which a man spontaneously switches from walking to running is called preferred transition speed (PTS). Today researchers usually differentiate between walk to run transition speed (WRT) and run to walk transition speed (RWT). Although the phenomenon of PTS and the factors that influence and/or determine the moment of transition was the subject of numerous studies, the exact mechanism responsible for the walk to run transition and vice versa is still not completely explained. There are a considerable number of inconsistencies regarding the importance and influence of body size and muscle factors in the phenomenon of gait transition speed, in the previous research findings. While some experiments reported that longitudinal body dimensions are the main factor of gait transtion speed, others revealed transfersal body dimensions as the most important factor. Also, none of the studies explored the relationships between human allometry and PTS, or the relation of mechanical characteristics of leg muscles and transition speeds. In this regard, we set several research objectives related to the examination of the relationship between human allometry and mechanical characteristics of the leg muscles with gait transition speeds. Specifically, the objectives were to determine: (1) the relationship between longitudinal, transversal and circular dimensions of the body and PTS; (2) the relationship between body proportions and PTS; (3) the relationship between body composition variables and PTS; (4) the predictive power of human allometry in determination of PTS; (5) The correlation between strength and power properties of hip, knee and ankle extensors and flexors with WRT and RWT; (6) the predictive power of the mechanical characteristics of the leg extensor and flexor muscles in determination of WRT and RWT. Based on the research objectives, we planned and realized two experiments: the aim of Experiment 1 was to examine the relationships between the human body allometry and PTS in the large sample of males with the heterogeneous physical dimensions, while the aim of Experiment 2 was to examine the relationship between leg muscles mechanical ix characteristics and WRT and RWT speeds, in the sample of men homogenized by certain anthropometric dimensions. In the first experiment, the sample comprised 59 male subjects, students of the Faculty of Sport and Physical Education (age 21.76 ± 1.93 years) heterogeneous in physical dimensions. On the first day of testing, we measured 15 anthropometric variables (seven longitudinal, six transversal and 2 circular) and body composition (7 original and 3 indexed variables), while in the second day we determined individual PTS using the standard increment protocol. Statistical analysis included Pearson correlation in order to assess the relationship between the PTS and other variables and Multivariate linear regression was performed to assess the association of the PTS and others variables together. PTS, calculated as the mean of WRT and RWT was 7.96 ± 0.38 km h-1. After scaling to body height, the highest correlations with PTS were recorded for variable lower leg length (r = -0.488), foot length (r = 0.418) and leg length (r = -0.410, p < 0.01). Body proportions showed higher correlations with the PTS in compare to individual anthropometric variables, and the highest correlation was observed between the proportion of the thigh length/lower leg length and PTS (r = 0.521, p < 0.01). The amount of body fat and percentage of body fat were the only body composition with low inverse correlation with PTS (r = -0.250, p < 0.05). Low correlation was observed between the right leg muscle mass scaled to body weight and PTS (r = 0.309, p < 0.05). Linear regression showed that 31% of the PTS variance can be explained by the variables lower leg length and foot length. Results of hierarchical regression showed that the 50.4% of the PTS variance can be explained through four body proportions. The main results of this experiment indicate that the proportions of the body are better PTS predictors in compare to the individual anthropometric variables. This means that body constitution, and especially the proportions between the leg segments and percent of the leg muscle mass, are more important PTS determinants than length of individual body segments. Altogether, subjects with longer thighs, smaller ratios between shoulder/bitrochanteric diameter and leg/foot length, and more lean muscle mass in the legs might need less effort for walking at higher speeds and might have higher PTS. The aim of the second experiment was to determine which leg muscle groups and their mechanical characteristics and WRT and RWT speeds, in the sample of men homogenized by certain anthropometric dimensions...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитањаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectтранзитна брзинаsr
dc.subjectpreffered transition speeden
dc.subjectходањеsr
dc.subjectтрчањеsr
dc.subjectалометрија телаsr
dc.subjectјачинаsr
dc.subjectснагаsr
dc.subjectмишићи ногуsr
dc.subjectрелацијеsr
dc.subjectпредикцијаsr
dc.subjectwalkingen
dc.subjectrunningen
dc.subjectbody alometryen
dc.subjectstrengthen
dc.subjectpoweren
dc.subjectleg musclesen
dc.subjectrelationshipsen
dc.subjectpredictionen
dc.titleРелације алометрије тела и механичких карактеристика мишића ногу са транзитним брзинама кретних активностиsr
dc.titleThe Relationship between Body Alometry and Leg Muscle Mechanical Characteristics with Gait Transition Speeds of Human Locomotionen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractИлић, Владимир; Стефановић, Ђорђе; Остојић, Сергеј; Угарковић, Душан; Ранисављев, Игор М.; Relacije alometrije tela i mehaničkih karakteristika mišića nogu sa tranzitnim brzinama kretnih aktivnosti;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/23652/Ranisavljev_Igor_M.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/23651/Disertacija2595.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record