Show simple item record

Deprivation and restriction of liberty by the police

dc.contributor.advisorŠkulić, Milan
dc.contributor.otherIlić, Goran P.
dc.contributor.otherĐurđić, Vojislav
dc.creatorČvorović, Dragana
dc.date.accessioned2016-05-22T10:29:03Z
dc.date.available2016-05-22T10:29:03Z
dc.date.available2020-07-03T09:05:39Z
dc.date.issued2016-02-26
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2870
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/5327
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11086/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=514140337
dc.description.abstractДокторска дисертација под називом Лишење и ограничење слободе од стране полиције превасходно се бави криминално-политичким, теоријским, нормативно- правним и практичним питањима полиције као неизоставног субјекта откривања и доказивања кривичних дела и њихових извршилаца. Четири су основна циља спроведеног истраживања: утврђивање положајa, места и улоге полиције као субјекта лишења и ограничења слобoде једног лица, односно, сагледавање квалитета нормативне основе правног регулисања питања која се тичу основа и начина моућности практичне реализације права полиције да одређено лице лиши слободе и да га ограничи у другим његовим правима; затим, утврђивање степена усаглашености позитивног кривичног законодавства Србије, са општеприхваћеним стандардима по питању могућности, обима и услова ограничавања слобода и права грађана од стране полиције, као једног од важнијих субјеката оваквог једног овлашћења; потом, испитивање практичног поступања полиције у примени мера лишења и ограничавања слобода и права грађана у Републици Србији, а у оквиру тога, пре свега обима и законотости примене таквих њених овлашћења. На крају, један од основних циљева рада на дисертацији јесте давање предлога de lege ferenda у два правца. У правцу повећања степена заштите слобода и права грађана уопште, а посебно са аспекта овлашћења полиције у случајевима њиховог ограничавања. Односно, усаглашавање позитивног кривичног процесног законодавства Србије по питањима која представљају предмет дисертације са ратификованим међународним правним актима и другим општеприхваћеним међународним стандардима из ове области, што је од посебног значаја управо у времену рада на дисертацији. Ово из разлога што је у току рад на окончању реформе кривичног процесног законодавства Србије започете доношењем Законика о кривичном поступку из 2001. године, а једно од важнијих питања те реформе јесте управо питање начина, услова и обима лишења слободе и ограничења других права грађана као субјеката кривичног поступка уопште, а тиме и полиције.sr
dc.description.abstractDoctoral dissertation entitled Deprivation and restriction of liberty is primarily concerned with criminal, political, theoretical, normative- legal and practical issues of the police as an obligatory subject of discovering and proving criminal acts and their perpetrators. There are four main goals of the research: determining the position, the place and role of the police as the subject of deprivation and restriction of liberty of a person, that is, evaluating the quality of the legal normative basis regulating issues regarding the basis and manner, Possibility to practical realization of the right of police to apprehend a certain person and restrict it in his or her other rights; Then, determining the degree of harmonization of the positive criminal legislation of Serbia with the generally accepted standards in terms of features, size and operating conditions restricting the rights and freedoms of citizens by the police, as one of the important subjects such an authorization; Then, testing the practical conduct of the police in the implementation of measures of deprivation and restriction of freedoms and rights of citizens in the Republic of Serbia, and in this framework, notably the scope and application of such a principle of its powers. Finally, one of the main goals of the thesis is to make proposals de lege in two directions. In the direction of increasing the level of protection of freedoms and rights of citizens in general, particularly in terms of the powers of the police in cases of their restriction. In other words, harmonization of the positive criminal procedure of legislation in Serbia on matters which were the subject of the dissertation with ratified international legal acts and other generally accepted international standards in this field, which is of particular importance in the time in the thesis. This is because the ongoing work on the finalization of the reform of criminal procedure legislation in Serbia started the adoption of the Code of Criminal Procedure in 2001, And one of the most important issues of this reform is the very issue of the way, the conditions and the scope of his detention and other restrictions on the rights of citizens as subjects of criminal procedure , and therefore the police.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Правни факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectполицијаsr
dc.subjectpoliceen
dc.subjectсудsr
dc.subjectјавни тужилацsr
dc.subjectлишење слобoдеsr
dc.subjectограничење слобoдеsr
dc.subjectпритворsr
dc.subjectосумњичениsr
dc.subjectокривљениsr
dc.subjectпредистражни поступакsr
dc.subjectкривично процесно законодавствоsr
dc.subjectмеђународна правна актаsr
dc.subjectЕвропски суд за људска права.sr
dc.subjectcourtsen
dc.subjectpublic prosecutoren
dc.subjectdeprivation of libertyen
dc.subjectrestriction of libertyen
dc.subjectdetentionen
dc.subjectsuspectsen
dc.subjectdefendantsen
dc.subjectpreliminary investigationen
dc.subjectcriminal procedural legislationen
dc.subjectinternational legal actsen
dc.subjectthe European Court of Human Rights.en
dc.titleЛишење и ограничење слободе од стране полицијеsr
dc.titleDeprivation and restriction of liberty by the policeen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY
dcterms.abstractШкулић, Милан; Ђурђић, Војислав; Илић, Горан П.; Чворовић, Драгана; Lišenje i ograničenje slobode od strane policije;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/14135/Disertacija2593.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/14136/cvorovic_Dragana_S.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record