Show simple item record

Agreements on long-term cooperation between the state, public companies or local self-government units and private investors in the domain of services of general economic interest

dc.contributor.advisorVasiljević, Mirko
dc.contributor.otherMilovanović, Dobrosav
dc.contributor.otherCvetković, Predrag
dc.creatorGazivoda, Jelena S.
dc.date.accessioned2016-05-22T10:28:59Z
dc.date.available2016-05-22T10:28:59Z
dc.date.available2020-07-03T09:05:32Z
dc.date.issued2016-02-19
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/5324
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2867
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11080/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=514140081
dc.description.abstractПредмет докторске дисертације представља истраживање правне природе, основних обележја и специфичности уговора о дугорочној сарадњи државе, јавних предузећа, односно јединица локалне самоуправе и приватних инвеститора у обављању делатности од општег интереса. Истраживање је усмерено на приказ различитих модела сарадње јавног и приватног субјекта, њихових иманентних обележја, предности и недостатака, а све ово у циљу правилног разумевања облика сарадње уговорних страна и адекватног одабира модела који ће, у зависности од околности конкретног случаја, допринети бољој реализацији пројекта, уз пуно испуњење очекивања уговорних страна. Централна пажња у истраживању посвећена је односу уговорних страна, у настојању да се овај однос разуме на начин који одговара његовој правној природи. Иако се у званичним изворима и у литератури однос јавног и приватног субјекта приказује као сарадња, партнерство и синергија, а релације уговорних страна приказују кроз поверење, симетрију и паритет, њихов однос је значајно сложенији, и у пракси се најчешће исказује као диспропорција, неповерење, условљавање и ограничавање. Оваква запажања немају за циљ да се супротставе бројим изворима који сарадњу јавног и приватног субјекта виде у оптимистичним категоријама, већ само и искључиво да допринесу правилном разумевању овог односа, управо у служби реалног поимања позиције уговорних страна у различитим фазама реализације пројекта, односно извршења уговора, успешном преговарању ових пројеката, и коначно, отварању, што је могуће већег, простора за овакву сарадњу јавног и приватног субјекта, пре свега, у циљу повећања конкурентности на националном и међународном тржишту, и добробити крајњих корисника услуга од општег интереса, али и цеколупне друштвене заједнице. Уговори који су предмет ове докторске дисертације су, можда, најкомплекснији, највишеслојнији и најделикатнији уговори који се закључују последњих деценија.sr
dc.description.abstractThe subject of the doctoral dissertation is a study of the legal nature, main characteristics and particularities of agreements on long-term cooperation between the state, public companies or local self-government units and private investors in the domain of services of general economic interest. The study is oriented towards an overview of the various models of cooperation between public and private entities, their specific characteristics, advantages and disadvantages, all with the goal of a proper understanding of the forms of cooperation between contracting parties and appropriate selection of the model which, depending on the circumstances of the concrete case, will contribute to better delivery of the project, and which fully meets the expectations of the contracting parties. The principal focus of the study is on the relationship between the contracting parties, with the aim of this relation being understood in a way that corresponds to its legal nature. Although official sources and literature present the relationship between public and private entities as cooperation, partnership and synergy, and the relations between the parties as trust, symmetry and parity, their relationship is significantly more complex, and in practice it usually appears in the form of disproportion, mistrust, conditionality and restrictions. This observation is not aimed at contradicting the numerous sources which perceive cooperation between public and private entities optimistically, but only and solely at contributing to the proper understanding of this relationship, for the purpose of a realistic comprehension of the positions of contracting parties in different stages of delivery of a project or implementation of an agreement, successful negotiation of such projects, and finally, to the maximum possible extent, to make room for future cooperation between public and private entities, primarily for the purpose of increasing competitiveness on the national and international market, the well-being of the final beneficiaries of services of general economic interest, and the well-being of the entire community. The agreements that are the subject of this doctoral dissertation are perhaps the most complicated, complex, multipart and delicate agreements that have been executed over the past decades.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Правни факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectопшти интересsr
dc.subjectgeneral interesten
dc.subjectоднос intuitu personaesr
dc.subjectмодели сарадње јавног и приватног субјектаsr
dc.subjectодабир приватног субјектаsr
dc.subjectподела ризикаsr
dc.subjectвредност за новацsr
dc.subjectдугорочност уговораsr
dc.subjectмеђусобна сарадња и контрола уговорних странаsr
dc.subjectфинансирање уговора јавног и приватног субјектаsr
dc.subjectдиректни уговор.sr
dc.subjectintuitu personaeen
dc.subjectmodels of cooperation between public and private entitiesen
dc.subjectselection of a private entityen
dc.subjectrisk allocationen
dc.subjectvalue for moneyen
dc.subjectlong-term duration of contracten
dc.subjectmutual cooperation and control between contracting partiesen
dc.subjectfunding agreements between public and private entitiesen
dc.subjectdirect agreement.en
dc.titleУговори о дугорочној сарадњи државе, јавних предузећа односно јединица локалне самоуправе и приватних инвеститора у домену обављања делатности од општег интересаsr
dc.titleAgreements on long-term cooperation between the state, public companies or local self-government units and private investors in the domain of services of general economic interesten
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY
dcterms.abstractВасиљевић, Мирко; Цветковић, Предраг; Миловановић, Добросав; Газивода, Јелена С.; Ugovori o dugoročnoj saradnji države, javnih preduzeća odnosno jedinica lokalne samouprave i privatnih investitora u domenu obavljanja delatnosti od opšteg interesa;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/14115/Gazivoda_Jelena_S.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/14114/Disertacija2590.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record