Show simple item record

Morphological, productive and genetic DNK analyses of selected lineages of honeybee (Apis mellifera carnica Poll.) in eastern Serbia

dc.contributor.advisorMladenović, Mića
dc.contributor.otherStanisavljević, Ljubiša
dc.contributor.otherĐedović, Radica
dc.contributor.otherKandemir, Irfan
dc.contributor.otherNedić, Nebojša
dc.creatorGeorgijev, Aneta S.
dc.date.accessioned2016-04-30T10:36:54Z
dc.date.available2016-04-30T10:36:54Z
dc.date.available2020-07-03T09:00:29Z
dc.date.issued2014-07-21
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/5210
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2821
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11018/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=512118237
dc.description.abstractпростора источне Србије (седам линија). У трогодишњем истраживању испитивана су пчелиња друштва пореклом са простора источне Србије (7 линија). Посматране су линије ради откривања њихових специфичности. Мерено је дванаест морфометријских особина да би се утврдио степен морфометријске варијације, као и седам производних особина, квалитет легла и темперамент медоносних пчела у линијама. Просечне вредности морфометријских параметара , откривених у овом раду потврђују да пчеле у посматраним линијама припадају A. m. carnica. Производне, особине квалитет легла и темперамент варирају између линија, прегледа и година. Њихов распон варирања је широк.Због утврђивања филогенетског порекла испитиваних линија проучаване су четири секвенце гена мтДНК. Структура фрагмента ND2 посматраних линија је иста у свим линијама. Секвенце 16S рРНК мтДНК на основу добијених резултата упоређивања, показују да су сви посматрани хаплотипови у овом региону, са другачијим распоредом нуклеотида и да је сваки хаплотип у овом региону специфичан. Анализом фрагмента cytb мтДНК види се да: линија Богдинац има исти распоред нуклеотида као A. m. ligustica у посматраном фрагменту, линије Градсково и Прлита се разликују у односу на све остале упоређиване хаплотипове. На основу наших резултата, у COI -COII региона мтДНК, установили смо да су пчеле испитиваних линија хетерогене Изгледи дендограма секвенци мтДНК говоре нам да посматрани хаплотипови имају заједничко порекло. Резултати нуклеотидних распореда посматраних секвенци за посматране линије су депоновани у „GenBank“, за сваки сегмент посебно, са приступним бројевима.: JQ778304, JQ778305, JQ778306, JQ778307, JQ778308, JQ778309, JQ778310, JQ778283, JQ778284, JQ778285, JQ778286, JQ778287, JQ778288, JQ778289, JQ778297, JQ778298, JQ778299, JQ778300, JQ778301, JQ778302, JQ778303, JQ778290, JQ778291, JQ778292, JQ778293, JQ778294, JQ778295, JQ778296...sr
dc.description.abstractDuring three-years-research honeynbees from the location in Eastern Serbia were examined (line 7). In this study we observed the following morphological, productive and genetic DNA analyses of the following selected lineages: 12 morphological traits, productive characteristics: the number of honeybees, the area of the brood, the area of honey, the area of pollen in a honeybee colony, the quality of the brood, the temperament of honeybees, the intake of honey, the production of wax and propolis and DNA analyses: COI –COII, ND2, 16S I cytb mtDNA selection lineages of honeybees from the region of Eastern Serbia. Based on the results obtained from the research we notice that the observed lineages morphologically belong to A.m.carnica.For the purpose of determining phylogenetic origin of the examined lineages, four sequences of the mtDNA gene were studied. The structure of ND2 fragment in the observed lineages is the same in all of them. Sequences 16S rRNA mtDNA on the basis of the comparison results obtained, show that all the observed haplotypes in this region have a different arrangement of nucleotides and that each haplotype in this region is specific. The analysis of cytb mtDNA fragment shows the following: the BO lineage has the same arrangement of nucleotides as A.m.ligustica in the observed fragment, the Gradskovo and Prlita lineages differ from all the other compared haplotypes. Based on our results, in COI - COII mtDNA region, we have come to the conclusion that the honeybees of the examined lineages heterogeneous The view of the dendrograms of mtDNA sequences shows us that the observed haplotypes have a common origin. The results for nucleotide arrangement in the observed sequences of the observed lineage are stored in the “GenBank”, separately for each segment, with the following access numbers: JQ778304, JQ778305, JQ778306, JQ778307, JQ778308, JQ778309, JQ778310, JQ778283, JQ778284, JQ778285, JQ778286, JQ778287, JQ778288, JQ778289, JQ778297, JQ778298, JQ778299, JQ778300, JQ778301, JQ778302, JQ778303, JQ778290, JQ778291, JQ778292, JQ778293, JQ778294, JQ778295, JQ778296...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Пољопривредни факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectA.m.carnicasr
dc.subjectA. m. carnicaen
dc.subjectморфолошке карактеристикеsr
dc.subjectпроизводне особинеsr
dc.subjectпонашањеsr
dc.subjectквантитативне особинеsr
dc.subjectваријабилностsr
dc.subjectмтДНКsr
dc.subjectmorphologicalen
dc.subjectproductiveen
dc.subjectbehaviouren
dc.subjectquantitativeen
dc.subjectvariabilityen
dc.subjectmtDNAen
dc.titleМорфолошке, производне и генетичке ДНК анализе селекционисаних линија медоносне пчеле (Apis mellifera carnica Poll.) у источној Србијиsr
dc.titleMorphological, productive and genetic DNK analyses of selected lineages of honeybee (Apis mellifera carnica Poll.) in eastern Serbiaen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractМладеновић, Мића; Станисављевић, Љубиша; Ђедовић, Радица; Кандемир, Ирфан; Недић, Небојша; Георгијев, Aнета С.; Morfološke, proizvodne i genetičke DNK analize selekcionisanih linija medonosne pčele (Apis mellifera carnica Poll.) u istočnoj Srbiji;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/12832/Disertacija856.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record