Show simple item record

Pravni standard jednakog tretmana u međunarodnoj trgovini

dc.contributor.advisorĐurđev, Dušanka
dc.contributor.otherĆirić, Aleksandar
dc.contributor.otherĐurđev, Dušanka
dc.contributor.otherDivljak, Drago
dc.creatorПоповић, Александар
dc.date.accessioned2016-04-16T15:00:20Z
dc.date.available2016-04-16T15:00:20Z
dc.date.available2020-07-03T13:36:06Z
dc.date.issued2014-10-09
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/5141
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija140179017603399.pdf?controlNumber=(BISIS)87757&fileName=140179017603399.pdf&id=2128&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=87757&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije140179022758936.pdf?controlNumber=(BISIS)87757&fileName=140179022758936.pdf&id=2129&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractТрговина спада у најстарије привредне активности на основу којих се врши размјена добара са циљем остварења профита. Она није само у функцији међународне размјене роба, него представља један од најзначајнијих фактора развоја друштва. Она је истовремено и творац норми које се баштине у најстарије изворе људске цивилизације. На овај начин она је директно учествовала на настанак права и правне науке. Велику улогу у  развоју трговине, нарочито у периоду глобализације међународних економских односа и међународног тржишта су имале међународне организације од којих посебно мјесто припада Свјетској трговинској организацији. Националне привреде различитих држава се међусобно повезују кроз међународне трговинске односе, а правна регулатива представља незаобилазну претпоставку њихове реализације. Руководна идеја СТО је оличена у читавом правном систему норми које прије свега почивају на слободи трговине и прокламацији система недискриминације и једнакости свих учесника на тржишту. У функцији остварења ове  идеје постоји читав низ начела од којих централно мјесто заузимају слобода међународне трговине, системи најповлашћеније нације и националног третмана, монопол, принцип преференцијалног третмана, начело недискриминације, начело заштите националног тржишта, начело пропорционалности и многа друга, а без њиховог постојања би било немогуће замислити организовану слободну трговину. Стандард једнаког третмана представља средство реализације једнаке конкурентске шансе свим субјектима на свјетском тржишту, а забрана дискриминације оличена у систему најповлашћеније нације и националног третмана представља камен темељац за реализацију система изједначења субјеката спољнотрговинског пословања, успостављања и даљег развоја међународних трговинских односа. Особине стандарда једнаког третмана у праву СТО, данас, ваља посматрати у контексту заштите интереса очекивања као општег правног постулата реализације односа и сарадње њених чланица. Овакав „интерес очекивања“ – „expectation interest“, заслужује правну заштиту, а њу  обезбјеђује право СТО, активирањем механизма рјешавања спорова. Ови механизми истовремено представљају и кључни камен темељац очувања СТО, без које не би било могуће замислити одвијање међународне трговине.sr
dc.description.abstractTrgovina spada u najstarije privredne aktivnosti na osnovu kojih se vrši razmjena dobara sa ciljem ostvarenja profita. Ona nije samo u funkciji međunarodne razmjene roba, nego predstavlja jedan od najznačajnijih faktora razvoja društva. Ona je istovremeno i tvorac normi koje se baštine u najstarije izvore ljudske civilizacije. Na ovaj način ona je direktno učestvovala na nastanak prava i pravne nauke. Veliku ulogu u  razvoju trgovine, naročito u periodu globalizacije međunarodnih ekonomskih odnosa i međunarodnog tržišta su imale međunarodne organizacije od kojih posebno mjesto pripada Svjetskoj trgovinskoj organizaciji. Nacionalne privrede različitih država se međusobno povezuju kroz međunarodne trgovinske odnose, a pravna regulativa predstavlja nezaobilaznu pretpostavku njihove realizacije. Rukovodna ideja STO je oličena u čitavom pravnom sistemu normi koje prije svega počivaju na slobodi trgovine i proklamaciji sistema nediskriminacije i jednakosti svih učesnika na tržištu. U funkciji ostvarenja ove  ideje postoji čitav niz načela od kojih centralno mjesto zauzimaju sloboda međunarodne trgovine, sistemi najpovlašćenije nacije i nacionalnog tretmana, monopol, princip preferencijalnog tretmana, načelo nediskriminacije, načelo zaštite nacionalnog tržišta, načelo proporcionalnosti i mnoga druga, a bez njihovog postojanja bi bilo nemoguće zamisliti organizovanu slobodnu trgovinu. Standard jednakog tretmana predstavlja sredstvo realizacije jednake konkurentske šanse svim subjektima na svjetskom tržištu, a zabrana diskriminacije oličena u sistemu najpovlašćenije nacije i nacionalnog tretmana predstavlja kamen temeljac za realizaciju sistema izjednačenja subjekata spoljnotrgovinskog poslovanja, uspostavljanja i daljeg razvoja međunarodnih trgovinskih odnosa. Osobine standarda jednakog tretmana u pravu STO, danas, valja posmatrati u kontekstu zaštite interesa očekivanja kao opšteg pravnog postulata realizacije odnosa i saradnje njenih članica. Ovakav „interes očekivanja“ – „expectation interest“, zaslužuje pravnu zaštitu, a nju  obezbjeđuje pravo STO, aktiviranjem mehanizma rješavanja sporova. Ovi mehanizmi istovremeno predstavljaju i ključni kamen temeljac očuvanja STO, bez koje ne bi bilo moguće zamisliti odvijanje međunarodne trgovine.sr
dc.description.abstractTrade is one of the oldest economic activities of exchange of goods with the aim to gain profit.Its main purpose is not only international exchange of goods, but is also one of the most important factors of social development.It is also a designer of norms which are believed to be the oldest sources of human civilization. Thus, it has directly influenced the creation of law and legal science.In the development of trade, especially in the period of globalization of international economic relations and international trade, an important role has been played by international organisations, especially World Trade Organisation. National economies of different countries are interrelated through international trade, and legal jurisprudence represents inevitable assumption for their realisation. The leading idea of WTO is reflected in the entire legal system of norms which are primarily based on free trade and non-discrimination system and equality of all market holders. The realization of the idea is supported by a number of principles where the central place is held by free international trade, most- favoured nation systems and national treatment, monopole, preference treatment principle, non-discrimination principle, protection of national market principle, proportionality principle and many others, and without their existence it would be impossible to imagine an organized free trade. The equal treatment standard represents the means of realization of equal competition opportunities for all subjects at the world market, and ban on discrimination reflected in the most-favoured nation system and national treatment represents a foundation stone for the realization of the foreign trade subject equation system, establishment and further development of international trade relations. The characteristics of equal treatment standard in WTO law today should be viewed in the context of expectation interest protection as a general legal principle of realization of relations and co-operation of its members.Such „expectation interest“deserves legal protection, provided by WTO, by activating the dispute resolution mechanisms.These mechanisms also represent a key stepping stone of the preservation of WTO, without which it would be impossible to imagine the international trade activities.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Правни факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectМеђународна трговинаsr
dc.subjectMeđunarodna trgovinasr
dc.subjectInternational Tradeen
dc.subjectGATTsr
dc.subjectSTOsr
dc.subjectJednaki tretmansr
dc.subjectPravna zaštitasr
dc.subjectRješavanje sporovasr
dc.subjectGATTen
dc.subjectWTOen
dc.subjectEqual Treatmenten
dc.subjectLegal Protectionen
dc.subjectDispute Resolutionen
dc.subjectGATTsr
dc.subjectСТОsr
dc.subjectЈеднаки третманsr
dc.subjectПравна заштитаsr
dc.subjectРјешавање спороваsr
dc.titleПравни стандард једнаког третмана у међународној трговиниsr
dc.titlePravni standard jednakog tretmana u međunarodnoj trgovinisr
dc.titleLegal Standard of Equal Treatment in International Tradeen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractЂурђев Душанка; Ћирић Aлександар; Ђурђев Душанка; Дивљак Драго; Popović Aleksandar; Pravni standard jednakog tretmana u međunarodnoj trgovini; Правни стандард једнаког третмана у међународној трговини; Правни стандард једнаког третмана у међународној трговини;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/36718/Disertacija763.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/36719/IzvestajKomisije763.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/36718/Disertacija763.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/36719/IzvestajKomisije763.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_5141


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record