Show simple item record

dc.contributor.advisorBasta, Danilo
dc.contributor.otherHasanbegović, Jasminka
dc.creatorFraneta, Duška
dc.date.accessioned2016-04-10T11:38:07Z
dc.date.available2016-04-10T11:38:07Z
dc.date.available2020-07-03T09:05:22Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2736
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/5119
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10875/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=36066319
dc.description.abstractОвај рад анализира значење људског достојанства као (филозофско)правног појма. Први део рада чини компаративни преглед значајнијих правно-политичких докумената у којима се појам људског достојанства појављује. У њему се утврђује место које овај појам заузима пре свега у савременнм уставима и документима међународног права. У другом делу рада се истражује значење појма људског достојанства у историји филозофије како би се објаснили разлози јуридизације овог појма и употпунило недовољно одређено значење које он добија у правним докуменатима. Формулисање и нијансирање тога значења прати се у оним филозофским позицијама које су експлицитније и шире развиле овај појам: код Цицерона, Томе Аквинског, Пика дела Мирандоле и Имануела Канта. Анализе савремених правнотеоријских интерпретација достојанства показују да је од највећег утицаја било Кантово конципирање достојанства. У другом делу рада се утврђују и појмовни оквири у којима је појам достојанства конституисан. Анализе показују уску повезаност концепта људског достојанства и нововековног концепта субјекта. Упоредна анализа с другим вредностима показује да се под љуским достојанством штити вредност људског субјективитета, а у праву пре свега правног субјективитета. Имајући то у виду, затим се разматра питање односа људског достојанства и људских права. Критичко пропитивање појма људског достојанства интегрални је елемент другог дела рада. Оно се спроводи као проблематизовање субјект-објект односа који се с достојанством утемељује у праву. Такође се отвара проблем консеквенци интегрисања вредности у дискурс права, као и питање односа људског достојанства и слике човека. У завршном делу рада се указује на поље биоетике која проблематизује основе модерне у којима лежи и појам људског достојанства.sr
dc.description.abstractThis thesis analyses the meaning of human dignity as the concept of law and legal philosophy. The first part of the thesis contains a comparative study of the important legal and political documents which include the notion of human dignity. As a result, it determines the place of this concept in contemporary constitutions and documents of the international law. The meaning of the concept of human dignity in the history of philosophy is sr.mtini7.eri in the second part of the thesis in order to explain the reasons for its introduction into the law and with the purpose of amending its scarce determination in legal documents. The meaning of this notion is being examined by those philosophers who developed it the most explicitly: Cicero, Thomas Aquinas, Pico dela Mirandola and Imanuel Kant. Contemporary interpretations of the human dignity proved the foremost influence of Kant's understanding of this concept. The second part of the thesis determines the conceptual frames in which the idea of human dignity was constituted. The analysis shows the tight connection of the concept of human dignity and the concept of the subject. The comparison of human dignity with other values results with the idea that human dignity signifies the value of human subjectivity i.e. human legal subjectivity in the realm of law. Simultaneously the connection of human dignity and human rights is being questioned. Critical investigation of the basis of the concept of human dignity is the integral element of the second part of the thesis. It refers to the subject-object dualism in the law which is being affirmed with the introduction of absolute concept of human dignity into this domain. Secondly, the consequences of the implementation of values in general in the legal discourse are being analyzed as well as the relation of the concept of human dignity and the concept of „the idea of man” (das Menschenbild, ger.). The final part of the thesis develops the core of the bioethical debates which investigate the basis of the modem epoch alongside with human dignity as its cornerstone.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Правни факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectљудско достојанствоsr
dc.subjecthuman dignityen
dc.subjectsubjecten
dc.subjectlegal valueen
dc.subjecthuman rightsen
dc.subjectсубјектsr
dc.subjectправна вредностsr
dc.subjectљудска праваsr
dc.titleЉудско достојанство као правна вредностsr
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseARRen
dcterms.abstractБаста, Данило; Хасанбеговић, Јасминка; Франета, Душка; Ljudsko dostojanstvo kao pravna vrednost;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/14066/Disertacija743.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record