Show simple item record

Social-political aspects of ecological terrorism.

dc.contributor.advisorNadić, Darko
dc.contributor.otherSimeunović, Dragan
dc.contributor.otherKešetović, Želimir
dc.creatorJović, Željko M.
dc.date.accessioned2016-04-10T11:35:02Z
dc.date.available2016-04-10T11:35:02Z
dc.date.available2020-07-03T09:41:45Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2728
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/5116
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10868/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=512198581
dc.description.abstractНакон распада биполарног система и успостављања нове политичко-безбедносно- економске архитектуре у свету, на челу са САД и развијеним западним државама, савремено друштво и свет ушли су у нову етапу свог развоја. Једно од кључних обележја ове етапе, безобзирна борба за преостале светске ресурсе, борба за светски политички и војни трон, поред осталих негативних последица, довела је и до енормног разарања природног окружења. Овај по природу деструктиван процес, са друге стране је условио појаву нових-старих идеологија, оличених у конкретним покретима, који су у борби за остварење сопствених визија (заштиту природе и живог света, права животиња...), у све већој мери почели да посежу за насилним средствима и методама, међу којима посебно место добија еколошки тероризам. Централну улогу у оквиру широког спектра покрета и организација, оријентисаних ка питањима заштите природе и живог света, а у чијој идеологији превладава насиље, свакако имају радикални енвајронментални покрет и покрет за права животиња. Иако, у том смислу се не могу порећи ни значај и домети антиглобалистичког покрета, као ни чињеница да је у току уједињење веома различитих идеологија (левих, десних, зелених, анархистичких...), које су готово једногласне у захтеву за промену постојећег система вредности, и које се одлучно противе концепту неолибералне економије, али и даљем уништавању природе и живог света. Тенденција даљег заоштравања политичко-безбедносне ситуације у више региона у свету, наставак таласа економске кризе на свим континентима, те даље пустошење животне средине и прекомерна загађеност, свакако ће довести и до даље радикализације идеологија и наступа различитих група, посебно у оквиру радикалног енвајронменталног покрета и покрета за права животиња, а у том смислу и до све јачих и озбиљнијих захтева за примену насиља у сврху заштите природе и живог света...sr
dc.description.abstractFollowing the breakdown of bipolar system and establishment of new political-securityeconomical architecture in the world, headed by USA and developed Western countries, modern society and the world entered a new stage of their development. One of key characteristics of this stage, inconsiderate fight for remaining world resources and fight for world political and military throne, along with other negative consequences resulted in enormous destruction of natural environment. On the other hand, this naturedestructive process caused the emergence of new and old ideologies, embodied in specific movements, which in the struggle for achieving their own visions (nature and living world protection, animal rights…) more and more began to reach for violent means and methods, among which ecological terrorism is taking special place. Radical environmental movement and animal rights movement certainly have central part in the wide spectrum of movements and organizations oriented to issues of nature and living world protection with violence-dominated ideology. Also, the importance and the scope of anti-globalization movement, as well as the fact that unification of very different ideologies is in progress at the moment (left, right, green, anarchistic…), which are almost unanimous in the claim for changing the present system of values, and which resolutely oppose to both neoliberal economic concept and further destroying of nature and the living world, cannot be denied. Tendency of further intensification of political-security situation in many regions in the world, continuation of the economic crisis wave at all continents, as well as further devastation of the environment and excessive pollution, will certainly lead to further radicalization of ideologies and different groups appearances, especially in the scope of radical environmental movement and animal rights movement, and in that sense to stronger and serious claims for using violence for the purpose of nature and living world protection…en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет политичких наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectеколошки тероризам (еко-тероризам)sr
dc.subjectecological terrorism (eco-terrorism)en
dc.subjectекотажаsr
dc.subjectдиректна акцијаsr
dc.subjectрадикални енвајронментални покретsr
dc.subjectпокрет за заштиту права животињаsr
dc.subjectглобализацијаsr
dc.subjectантиглобализамsr
dc.subjectмеђународни односиsr
dc.subjectecotageen
dc.subjectdirect actionen
dc.subjectradical environmental movementen
dc.subjectanimal rights movementen
dc.subjectglobalizationen
dc.subjectanti-globalismen
dc.subjectinternational relationsen
dc.titleСоцијално-политички аспекти еколошког тероризмаsr
dc.titleSocial-political aspects of ecological terrorism.en
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY
dcterms.abstractНадић, Дарко; Симеуновић, Драган; Кешетовић, Желимир; Јовић, Жељко М.; Socijalno-politički aspekti ekološkog terorizma;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22747/Disertacija735.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22747/Disertacija735.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_5116


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record