Show simple item record

dc.contributor.advisorSimeunović, Dragan
dc.creatorMatović, Violeta.
dc.date.accessioned2016-04-10T11:35:01Z
dc.date.available2016-04-10T11:35:01Z
dc.date.available2020-07-03T09:41:43Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/5112
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2723
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10859/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=34235151
dc.description.abstractСамоубилачки тероризам као једна од тактика и део стратегије тероризма карактеришу многе специфичности, које га разликују од традиционално схваћеног самоубиства и од тероризма. На наредним страницама овог рада расправља се о тим специфичним али и о другим, неспецифичним карактеристикама овог феномена. Обрађене су теме различито мотивисаног суицида као и суицида мотивисаног политиком, што је био предуслов за детаљно сагледавање терористичких група које спроводе самоубилачки тероризам. На основу идентификованих карактеристика терористичке борбе и компарације карактеристика група које спроводе и које не спроводе самоубилачки тероризам, изведен је закључак да су делатности и циљеви и једних и других група исти и да су организатори самоубилачких напада рационални актери. С тим у вези, анализиран је развој самоубилачког тероризма, што је донело крајњи закључак да се самоубилачки тероризам усваја, од стране различитих група, у процесу опонашања стратегије и да такве делатности имају предности, али и лимите. Као узрок појаве самоубилачког тероризма, разматране су политичка, економска и војна доминација, која суштински иницира већи или мањи отпор становништва, које ту доминацију види као прикривени колонијализам и даје подршку терористичким делатностима, па и самоубилачком тероризму, зарад одбране националног идентитета. Један од атрибута националног идентитета јесте религија, чија се улога у примени самоубилачког тероризма посебно разматра. Религија има изузетно значајну улогу у примени самоубилачког тероризма, али религијска различитост између сукобљених страна није предуслов, што говори о политичкој и економској мотивацији организатора самоубилачког тероризма. Веома важан фактор у распрострањивању самоубилачког тероризма је индоктринација концептом мучеништва која се спроводи у муслиманским земљама. Идентификоване су технике пропаганде уз помоћ којих се индоктринише друштво и анализиран је утицај индоктринације на појединца - непосредног извршиоца 4 самоубилачког напада. У склопу анализе индивидуалног нивоа учесника у самоубилачком тероризму, као фактор подстицаја за одлуку о извршавању самоубилачке мисије разматран је религијски, али и националистички фанатизам. Индоктринација концептом мучеништва је круцијалан фактор за распрострањивање самоубилачког тероризма, али се бомбаши самоубице генерално не могу окарактерисати као религијски фанатици, јер се њихова мотивација за посвећивање суицидној мисији доминантно проналази у домену личног, световног живота.sr
dc.description.abstractSuicide terrorism, as one of the tactics and a part of terrorism strategy, is characterized by many specifics, which distinguish it from traditionally perceived suicide and from terrorism. On the next pages of this work, we will discuss these specific, as well as other nonspecific, characteristics of this phenomenon. Issues of differently motivated suicide as well as suicide motivated by politics are elaborated, which was the prerequisite for the elaborate insight in terrorist groups that carry out suicide terrorism. Based on the identified characteristics of terrorist battle and the comparison of characteristics of groups that carry out as well as those who don’t carry out suicide terrorism, a conclusion that actions and goals of both groups are the same and that the organizers of suicide attacks are rational actors is derived, in this respect, the development of suicide terrorism is analyzed, which resulted in the final conclusion that suicide terrorism is adopted by different groups in the process of mimicking the strategy and that such actions have their own advantages, as well as their limits. As a cause of the emergence of suicide terrorism, political, economic and military dominations are considered, which essentially initiates the bigger or lesser resistance of the population that sees this domination as the covert colonialism and gives support to terrorist actions, and even to suicide terrorism, in order to defend national identity. One of the attributes of national identity is religion, whose role in the implementation of suicide terrorism is separately considered. Religion plays a very significant role in the implementation of suicide terrorism, which speaks of political and economic motivation of suicide terrorism organizers. Very important factor in suicide terrorism propagation is indoctrination by the concept of martyrdom that is implemented in Muslim countries. Propaganda techniques by which the society is indoctrinated are identified and the indoctrination influence on an individual - the immediate perpetrator of suicide attack - is analyzed. In the context of analyzing the individual level of actors in suicide terrorism, religion as well as national fanaticism is considered as an instigation factor for the decision to commit a suicide mission. Indoctrination by the concept of martyrdom is crucial factor for suicide terrorism propagation, but suicide bombers can not be generally characterized as religious fanatics, because their motivation to devote themselves to suicide mission is predominantly found in the domain of personal, earthly life.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет политичких наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectСамоубилачки тероризамsr
dc.subjectSuicide terrorismen
dc.subjectсуицид у политициsr
dc.subjectполитичка доминацијаsr
dc.subjectекономска доминацијаsr
dc.subjectвојна доминацијаsr
dc.subjectрелигијаsr
dc.subjectиндоктринација мучеништвомsr
dc.subjectфанатизамsr
dc.subjectsuicide in politicsen
dc.subjectpolitical dominationen
dc.subjecteconomic dominationen
dc.subjectmilitary dominationen
dc.subjectreligionen
dc.subjectindoctrination by martyrdomen
dc.subjectfanaticism.en
dc.titleКарактеристике самоубилачког тероризма као глобалног феноменаsr
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseARRen
dcterms.abstractСимеуновић, Драган, 1953-; Матовић, Виолета.; Karakteristike samoubilačkog terorizma kao globalnog fenomena;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22737/Disertacija730.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record