Show simple item record

Organizational and economic aspects of implementation of quality standards in the fruit production and processing

dc.contributor.advisorCeranić, Slobodan
dc.contributor.otherRajić, Zoran
dc.contributor.otherNovković, Nebojša
dc.contributor.otherZlatković, Branislav
dc.contributor.otherRalević, Nebojša
dc.creatorDimitrijević, Bojan D.
dc.date.accessioned2016-04-10T11:28:53Z
dc.date.available2016-04-10T11:28:53Z
dc.date.available2020-07-03T09:00:13Z
dc.date.issued2015-06-24
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2721
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/5107
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10856/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=512120285
dc.description.abstractГлобални трендови на тржишту хране заснивају се на све већем инсистирању на квалитетним и здравствено безбедним производима. Купци од својих добављача захтевају не само одговарајући квалитет производа и услуга, већ и одређени доказ о управљању тим квалитетом. Оваква ситуација је у последње време, у нашој земљи, актуелизовала питање увођења и сертификације стандарда квалитета у сектору производње хране, па самим тим и у производњи и преради воћа. Ово добија на значају када се узме у обзир чињеница да је потражња за воћем и прерађевинама од воћа у порасту. Тренд раста може да се очекује и у будућности, с обзиром на раст броја људи и нивоа њихове свести о значају конзумирања ове врсте прехрамбених производа за здравље људи. Како у Републици Србији постоје готово све претпоставке за успешано остваривање ове врсте производње, у наведеним чињеницама треба препознати велику развојну могућност. Имајући у виду значај напред наведеног, у раду је реализовано истраживање, како би се утврдило каква је примена стандарда квалитета, као и могућност и неопходност њихове примене у сектору производње и прераде воћа у Републици Србији. Истраживано је и како увођење стандарда квалитета утиче на промене организационих и економских аспеката производње. Анализиране су промене које је неопходно извршити да би се увео стандард, проблеми који се при тим јаљају, важнији ефекти увођење стандарда квалитета, као и утицај ових промена на пословање пословних система. Истраживање је спроведено на узорку од 127 пословна система. За прикупљање, обраду и анализу прикупљених података и литературе коришћен је већи број истраживачких метода: метод посматрања, анализе садржаја, историјски метод, интервју, анкета, табеларна анализа, хипотетичко- дедуктивни метод, дескриптивни метод, компаративни метод, метод анализе и синтезе. Информације о резултатима истраживања дате су преко основних показатеља дескриптивне статистике. Коришћени су још и: Шапиро-Вилков тест, Левенеов тест, т-тест, анализа варијансе, Ман-Витнијев У-тест, Хи квадрат тест и Спирманов тест корелације ранга...sr
dc.description.abstractThe trends in the global food market are now influenced by the increasing demand for the quality and safe products. Consumers expect the suppliers not only to conform to the quality standard of products and services but also to show how the quality is managed. Recently, such trends have actualized the issue of implementation and certification of quality standards in the food sector in our country, and consequently in the production and processing of fruit. The issue becomes more significant when the fact is considered that the demand for fresh and processed fruits is increasing. The growth trend could be expected to continue in the future, given the increase of the population and awareness of the importance of consumption of these types of food products for human health. Since almost all prerequisites for the successful realization of this production exist in the Republic of Serbia, development opportunities should be identified in said facts. Taking into account the importance of aforementioned issues, the research was conducted in order to determine the overall climate in relation to the implementation of quality standards, including the need for and the necessity of the application of these standards in the fruit production and processing in the Republic of Serbia. The research explored in-depth the impact of the implementation of quality standards on the organisational and economic aspects of the fruit production and processing. The changes required for the standard to be implemented were analyzed and evaluated, occurring problems, potential challenges, as well as the impact of these changes on the business operations. The research covered a sample of 127 businesses. Methods used for the collection, processing and analysis of data and the related literature, are observation, content analysis, the historical research method, interviews, questionnaires, table analysis, the hypothetical-deductive model, the descriptive method, the comparative method, analysis and synthesis. The results are presented in the form of simple descriptive statistics. Other methods used are the Shapiro-Wilk test, the Levene’s test, analysis of variance, the Mann-Whitney U test, the Chi-square test and the Spearman Correlation test...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Пољопривредни факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/179028/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectорганизационо-економски аспектиsr
dc.subjectOrganisational and economic aspectsen
dc.subjectувођењеsr
dc.subjectстандардsr
dc.subjectквалитетsr
dc.subjectпроизводњаsr
dc.subjectпрерадаsr
dc.subjectвоће.sr
dc.subjectimplementationen
dc.subjectstandarden
dc.subjectqualityen
dc.subjectproductionen
dc.subjectprocessingen
dc.subjectfruiten
dc.titleОрганизационо-економски аспекти увођења стандарда квалитета у производњи и преради воћаsr
dc.titleOrganizational and economic aspects of implementation of quality standards in the fruit production and processingen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractЦеранић, Слободан; Рајић, Зоран; Новковић, Небојша; Златковић, Бранислав; Ралевић, Небојша; Димитријевић, Бојан Д.; Organizaciono-ekonomski aspekti uvođenja standarda kvaliteta u proizvodnji i preradi voća;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/12763/Disertacija728.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/12764/Dimitrijevic_Bojan_D.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/12763/Disertacija728.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/12764/Dimitrijevic_Bojan_D.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_5107


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record