Show simple item record

Comparative analysis of selected drivers of waste management on the basis of indicators in municipalities in Serbia

dc.contributor.advisorИлић, Марина
dc.contributor.otherСтевовић, Светлана
dc.contributor.otherПолавдер, Светлана
dc.contributor.otherЈосимовић, Бошко
dc.contributor.otherСталетовић, Новица
dc.creatorНиколић, Магдалена Т.
dc.date.accessioned2016-04-04T22:36:24Z
dc.date.available2016-04-04T22:36:24Z
dc.date.available2020-07-04T15:24:48Z
dc.date.issued2016-04-01
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/5082
dc.description.abstractU ovom radu je istraživan uticaj različitih pokretača na integrisani sistem upravljanja otpadom, kao i u primena naučnih metoda u analizi i poreñenju odgovarajućih indikatora sa zemljama Evropske unije. Godinama se generiše sve veća količina otpada i bez ikakvog prethodnog tretmana odlaže na postojeća smetlišta u opštinama. Ovakva praksa onemogućava iskorišćavanje potencijala iz otpada, odnosno predstavlja veliki gubitak resursa i opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi.. Stoga je ovaj problem vrlo složen, zahteva stalno prilagoñavanje nastalom stanju, oscilacijama i potrebama, te traži primenu inovativnih rešenja. Osnovni cilj disertacije je da utvrdi koji su to pokretači koji imaju najveći uticaj na upravljanje otpadom u Srbiji i kako se sistem može poboljšati promenom uticaja pokretača. Cilj je da se analizira proces razvoja i stepen implementacije integrisanog upravljanja otpadom u opštinama Republike Srbije i da se na osnovu toga analiziraju pokretači, uporednom analizom indikatora koji kvantifikuju učinak svakog pokretača. To uključuje utvrñivanje osnovnih podataka o otpadu i procenu stanja sadašnjeg sistema upravljanja otpadom, postavljanje budućih ciljeva, identifikaciju spornih pitanja, razvoj planova za integrisano upravljanje otpadom i njihovu implementaciju. Količine otpada koje nastaju iz godine u godinu su sve veće, prateći privredni rast i promene u modelima proizvodnje i potrošnje. Rad sagledava i objašnjava koji su glavni problemi uspostavljanja održivog sistema upravljanja opadom i kako se mogu prevazići. Kontrola pokretača i primena višekriterijumske analize u ovom procesu zahteva dobro poznavanje principa održivog razvoja, ali i oblasti upravljanja otpadom. Dobijeni rezultati analiza uporeñivani su sa podacima dostupnim u radovima autora koji se bave sličnom tematikom. Predloženi pokretači i indikatori direktno su usaglašeni i provereni. Pri izboru pokretača, izvršeno je poreñenje ekoloških, tehničkih i investicionih faktora. Generalno, sprovedena istraživanja bi trebala pomoći u sagledavanju stvarnog stanja u upravljanju otpadom u Republici Srbiji i šire, odnosno predstavljati model za integrisani sistem upravljanja otpadom. Prikazano je i stanje u Srbiji i poreñenje sa zemljama Evropske unije u oblasti upravljanja otpadom i opcijama tretmana otpada. Analiza stanja upravljanja komunalnim otpadom u ekonomski različito razvijenim zemljama kao što su Srbija, Nemačka, Velika Britanija, Grčka i Mañarska, uradjena je na osnovu podataka o količini generisanog otpada po stanovniku na godišnjem nivou, kao i načina postupanja i zbrinjavanja otpada. Identifikovani su i detaljno obrazloženi sledeći pokretači i predloženi njihovi indikatori za praćenje promena: Osnovni pokretač, Javno zdravlje, Životna sredina, Upravljanje resursima, Ekonomija - Finansijski kapacitet. Na praktičnim primerima, a na osnovu prikupljenih podataka sa terena za 12 opština u Srbiji, urañeni su dijagrami tokova otpada i dati zaključci o stepenu razvoja upravljanja komunalnim otpadom u Srbiji i predlozi promena. Indikatori sistema upravljanja otpadom u opštinama u Srbiji uporedjeni su sa opštinom sličnih karakteristika u Irskoj.sr
dc.language.isosrpsr
dc.publisherУниверзитет Унион Никола Тесла, Факултет за екологију и заштиту животне средине (ФЕЗС)sr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет Унион Никола Теслаsr
dc.subjectКомунални отпадsr
dc.subjectОпштинеsr
dc.subjectпокретачи за одрживо управљање отпадомsr
dc.subjectупоредна анализаsr
dc.subject.classificationНауке о заштити животне срединеsr
dc.subject.classificationУправљање отпадомsr
dc.titleУпоредна анализа изабраних покретача интегрисаног система управљања отпадом на бази показатеља у општинама у Србијиsr
dc.title.alternativeComparative analysis of selected drivers of waste management on the basis of indicators in municipalities in Serbiaen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NDsr
dcterms.abstractIlić, Marina; Stevović, Svetlana; Polavder, Svetlana; Josimović, Boško; Staletović, Novica; Nikolić, Magdalena T.; Uporedna analiza izabranih pokretača integrisanog sistema upravljanja otpadom na bazi pokazatelja u opštinama u Srbiji;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/63030/izvestaj.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/63030/izvestaj.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/63029/disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/63029/disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_5082


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record