Show simple item record

Frequency of Salmonella spp. findings on broiler carcassess at slaughterline and it's significance for the food safety

dc.contributor.advisorTeodorović, Vlado
dc.contributor.otherBunčić, Olivera
dc.contributor.otherKatić, Vera
dc.contributor.otherVidanović, Dejan
dc.contributor.otherPolaček, Vladimir
dc.creatorRašeta, Mladen
dc.date.accessioned2016-04-03T17:39:52Z
dc.date.available2016-04-03T17:39:52Z
dc.date.available2020-07-03T09:28:43Z
dc.date.issued2014-07-17
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/5062
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2706
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10828/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=294315527
dc.description.abstractНа основу података из литературе у настајању салмонелозе људи значајну улогу имају месо и производи од меса бројлера, а повећана резистенција на антибиотике отежава лечење салмонелозе људи. Стога је у оквиру ове докторске дисертације за циљ постављено да се сагледају извори инфекције салмонелама бројлера на фармама и да се утврди учесталост налаза Salmonella spp. на труповима бројлера на линији клања. Поред тога циљ истраживања је био да се упореде изолати са трупова бројлера, са сојевима салмонела изолованих у случајевима обољења људи, као и да се испита осетљивост изолата салмонела према антимикробним лековима. Како би се утврдио степен присуства Salmonella spp., на линији клања бројлера током четири године (2008-2011), испитано је 520 узорака коже врата бројлера формираних са 1560 трупова бројлера узетих са линије клања у три кланице. У циљу утврђивања учесталости налаза Salmonella spp. на труповима живине и сагледавања извора контаминације испитано је 200 узорака коже врата живине формираних од 600 трупова из три објекта различитог капацитета клања. За детекцију Salmonella spp. у узорцима коже врата коришћена је као скрининг метода аутоматизовани квалитативни тест miniVidas (BioMérieux, Француска). Узорци који су на скрининг тесту били позитивни су засејани на селективну подлогу – ксилоза лизин деоксихолат агар (XLD агар) и диференцијалну подлогу - Rambach агар (комерцијална подлога Merck, Немачка) у циљу изоловања Salmonella spp. Фенотипска идентификација изолата Salmonella spp. извршена је применом класичних и комерцијалних биохемијских тестова (помоћу аутоматског идентификационог система API 20E BioMérieux, Француска) и серолошком типизацијом коришћењем поливалентних, односно моновалентних антисерума, према Кауфман-Вајтовој (Kauffman-White) шеми. Генотипска идентификација Salmonella spp., изолованих са трупова живине, рађена је молекуларно-биолошким методама (Гел електрофореза у пулсном пољу - PFGE). Филогенетско поређење Salmonella spp. изолованих са трупова живине са сојевима Salmonella spp. изолованим у случајевима обољења људи, извршено је методом анализe генома - CHEF-DR III (Bio-Rad, California). Осетљивост изолата Salmonella spp. на антимикробне лекове испитана је диск дифузионом методом на Mueller-Hinton агару према CLSI упутству коришћењем дискова: (ампицилин 10μg, цефотаксим 30 μg, ципрофлоксацин 5 μg, гентамицин 10 μg, налидиксична киселина 30 μg, тетрациклин 30 μg, триметоприм сулфаметоксазол 30 μg) произвођача Oxoid, Bashingstoke, UK...sr
dc.description.abstractBased on the literature data, it is assumed that in the human salmonellosis, the important role have poultry meat and poultry products, as the increasing resistance to antibiotics complicates the treatment of salmonellosis. Therefore, in this doctoral dissertation the framework is set to review the sources of salmonella infection in broiler farms and to determine the frequency of Salmonella spp. presence on the carcasses of broilers at slaughter line. Besides, the goal of this research is to compare isolates from broiler carcasses with salmonella strains isolated in cases of illness in humans as well as to assess the sensitivity of salmonella isolates to antibiotics. In order to determine the extent of the presence of Salmonella spp., оn the slaughter line of broilers, during four year period (2008-2011), 520 samples of broiler neck skin, formed from 1560 broiler carcasses on slaughter line, were examined. In order to determine the frequency of Salmonella spp. presence on broiler carcasses, and to detect contamination sources, 200 samples of broiler neck skin, formed by 600 carcasses, from three slaughterhouses of different capacities, were examined. For detection of Salmonella spp. in broiler skin samples, automated qualitative test miniVidas method (bioMerieux, France) is used as screening method. Samples that were screened tested positive were streaked on selective media - xylose lysine deoxycholate agar (XLD agar) and differential medium - Rambach agar (Merck, Germany) in order to isolate Salmonella spp. Phenotypic identification of isolates of Salmonella spp. was performed using conventional and commercial biochemical tests (with automatic identification system API 20E bioMérieux, France) and serological typing by using polyvalent, or monovalent antisera, according to Kauffman-White scheme. Genotypic identification of Salmonella spp. isolated from poultry carcasses, were performed with molecular-biological method (gel electrophoresis in pulsed field - PFGE). Phylogenetic comparison of Salmonella spp. isolated from poultry carcasses with strains of Salmonella spp. isolated cases of the disease in humans, is carried out by the genome analysis - CHEF-DR III (Bio-Rad, California). Sensitivity of isolates of Salmonella spp. the antimicrobials tested by the disk diffusion method on Mueller-Hinton agar according to CLSI guide disk usage (ampicillin 10μg, cefotaxime 30 mg, ciprofloxacin 5 mg, gentamicin 10 mg, nalidixic acid 30 mg, tetracycline 30 mg, trimethoprim sulfamethoxazole 30 mg) manufacturer Oxoid, Bashingstoke ,UK...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицинеsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/46009/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectSalmonella spp.sr
dc.subjectSalmonella spp.en
dc.subjectS. Infantissr
dc.subjecttrupovi brojlerasr
dc.subjectprofil rezistencijеsr
dc.subjectgenotipizacijasr
dc.subjectS. Infantisen
dc.subjectbroiler carcassesen
dc.subjectantibiotic profileen
dc.subjectgenotipizationen
dc.titleУчесталост налаза Salmonella spp. на труповима бројлера и њихов значај за безбедност хранеsr
dc.titleFrequency of Salmonella spp. findings on broiler carcassess at slaughterline and it's significance for the food safetyen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractТеодоровић, Владо; Бунчић, Оливера; Катић, Вера; Видановић, Дејан; Полачек, Владимир; Рашета, Младен; Učestalost nalaza Salmonella spp. na trupovima brojlera i njihov značaj za bezbednost hrane;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/19457/Disertacija705.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/19457/Disertacija705.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_5062


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record