Show simple item record

History and human destiny in dramatic works

dc.contributor.advisorNovaković, Jelena
dc.contributor.otherDžunić-Drinjaković, Marija
dc.contributor.otherVinaver-Ković, Milica
dc.creatorBjelić, Nikola
dc.date.accessioned2016-03-26T09:31:41Z
dc.date.available2016-03-26T09:31:41Z
dc.date.available2020-07-03T12:15:58Z
dc.date.issued2015-07-03
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/5034
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2650
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10745/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=47547919
dc.description.abstractДокторска дисертација Историја и људска судбина у драмском стваралаштву Ерик-Емануела Шмита бави се анализом драмског дела једног од најигранијих и напревођенијих савремених француских драмских писаца, Ерик-Емануела Шмита (Éric-Emmanuel Schmitt, 1960). Рад се бави неколиким аспектима Шмитовог драмског опуса. Будући да су у Шмитовим драмама, као и романима, главни ликови често историјске личности (Фројд, Дидро, Исус, Хитлер, Фредерик Леметр, Саша Гитри, Ајнштајн, Фејдо и др.), али и личности које су плод фикције самог аутора, а које су често стављене у неки историјски контекст како би се одредило њихово деловање (Дон Жуан, Абел Знорко, Голден Џо итд.), велика пажња посвећује се анализи историјског и псеудоисторијског, одн. фиктивног у њима, чему су посвећена два прва дела рада. Трећи део рада је посвећен важном елементу Шмитовог дела, а то је божанско, где кроз анализу порекла зла и смрти у његовим драмама, анализирамо и Шмитово поимање улоге Бога и божанског у одређивању положаја и судбине човека у свету. Будући да је Шмит обновитељ филозофског позоришта, у његовим драмама се увек постављају кључна питања људске судбине и људског постојања, као што су љубав, брачна љубав, новац, вера, поверење, нада и сумња, слобода, проблем зла, смрт. Зато се рад бави детаљним тематско-идејним тумачењем и повезивањем дела из Шмитовог драмског опуса, кроз анализу осам Шмитових драма насталих у периоду 1991-2007. године, а то су: La Nuit de Valognes, Le Visiteur, Golden Joe, Variations énigmatiques, Le Libertin, Frédérick ou le Boulevard du crime, Hôtel des Deux Mondes и Petits crimes conjugaux, као и кратке једночинке L’École du diable. Кроз аналитичко-синтетички методолошки приступ рад се највише бави драмским проседеом и интертекстуалношћу у драмском опусу Ерик-Емануела Шмита, ослањајући се на најновије теоријске књиге о драми, пре свега на студије Анe Иберсфелд, Жана Ренгара, Партиса Пависа, Жан-Пјера Саразака, Робера Абирашеда и Петера Сондија, док интертекстуалност испитујемо ослањајући се, између осталих, на студије Рифатера, Тифен Самоајо и Натали Пјеге-Гро. Будући да је Шмитово драмско дело у иностранству изузетно цењено и од универзитетске критике, док је у француској универзитетској критици мало присутно, циљ нашег рада, који је први обимнији рад о Шмитовом драмском делу, јесте валоризација драмског опуса овог савременог аутора и одређивање места које му припада на француској драмској сцени.sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectЕрик-Емануел Шмитsr
dc.subjectÉric-Emmanuel Schmitten
dc.subjectфилозофско позориштеsr
dc.subjectсавремена драмаsr
dc.subjectисторијскоsr
dc.subjectфиктивноsr
dc.subjectбожанскоsr
dc.subjectљудска судбинаsr
dc.subjectинтертекстуалностsr
dc.subjectphilosophical theatreen
dc.subjectcontemporary dramaen
dc.subjecthistoricen
dc.subjectfictionalen
dc.subjectdivineen
dc.subjecthuman destinyen
dc.subjectintertextualityen
dc.titleИсторија и људска судбина у драмском стваралаштву Ерик-Емануела Шмитаsr
dc.titleHistory and human destiny in dramatic worksen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractНоваковић, Јелена; Джунић-Дрињаковић, Марија; Винавер-Ковић, Милица; Бјелић, Никола; Istorija i ljudska sudbina u dramskom stvaralaštvu Erik-Emanuela Šmita;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31844/Bjelic_Nikola_R.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31843/Disertacija643.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record