Show simple item record

The categories of verbal tense and aspect in Russian vs. the Serbian language (a linguistic and translation aspect)

dc.contributor.advisorMarojević, Radmilo
dc.contributor.otherĆorić, Božo
dc.contributor.otherPejanović, Ana
dc.creatorVukićević, Vesna
dc.date.accessioned2016-03-26T09:31:41Z
dc.date.available2016-03-26T09:31:41Z
dc.date.available2020-07-03T12:15:56Z
dc.date.issued2014-10-15
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/5033
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2648
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10743/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=47602191
dc.description.abstractУ раду је извршена анализа глагола у ужем смислу (verbum finitum) и облика који имају конјугацију с циљем уочавања разлика у односу категорија вида и времена у руском и српском језику, њихове семантизације и превођења. Различит однос категорија вида и времена у руском и српском језику развијен је из почетне хипотезе рада да у руском језику, за разлику од српског, категорија глаголског вида „потире“ категорију времена. Од руских глаголских облика анализирани су глаголи несвршеног вида у облицима за садашње вријеме и глаголи свршеног вида у значењу будуће радње чија су основна и модална значења упоређена са имперфективним и перфективним презентом у српском језику. Однос ових облика анализиран је у различитим типовима реченица. Облици сложеног будућег времена са инфинитивом глагола несвршеног вида, њихова значења и употреба, упоређени су са преводним еквивалентима у српском језику. Од свих глаголских облика за вријеме, сложеном будућем времену се приписује најмањи број модалних значења, а конфронтативна анализа двају језика открива различите могућности превођења управо модалних значења сложеног будућег времена. Категорија вида разматрана је у облику императива глагола, у потврдним и одричним реченицама, у основним и пренесеним значењима. Конфронтативна анализа употребе и значења императива свршеног или несвршеног вида у руском и српском језику у највећој мјери открива императив као прагматичку јединицу језика јер је условљена категоријама прагматичког карактера. Одабир категорије вида зависи од категоричности, учтивости исказа, степена дистанцираности говорника и адресата. Анализом пренесене употребе императива у руском и српском језику уочавамо специфичности фразеолошког и синтаксичког оквира његове употребе у анализираним језицима. Специфичан је однос вида и времена у квантитативно ограниченој групи глагола, као што су двовидски глаголи. Први дио анализе показује како морфолошка неиздиференцираност презента и простог будућег времена двовидских глагола у руском језику условљава њихову апсолутну зависност од контекста. У другом дијелу евидентирани су двовидски глаголи словенског поријекла у руском и српском језику, који, без обзира на заједничко поријекло, показују различиту заступљеност у појединим лексичко-семантичким групама и различите путеве асимилације са језицима-примаоцима. Посебан циљ овог рада тиче се, остварене и могуће, примјене резултата анализе (линг-вистички и преводилачки аспект) односа категорија глаголског вида и времена у оквиру по-стојећих принципа теорије превођења на одабраној грађи. Грађу чине књижевна дјела руских аутора настала у периоду након Другог свјетског рата и њихови преводи на српски језик и српских аутора из истог периода и њихови преводи на руски језик. Током анализе наведених глаголских облика, богатства њихових значења и употребе, створена је додатна могућност њиховог разматрања као индивидуалног стила одабраних аутора.sr
dc.description.abstractThis work analyses finite verbs (verbum finitum) and conjugated forms in Russian and Serbian with an aim of spotting differences between the categories of verbal aspect and tense in the two languages, their semantization and translation. A different arrangement of the mood and tense categories in Russian and Serbian has been developed from the work’s initial hypothesis which states that in the Russian language, as opposed to Serbian, the category of verbal aspect “deletes” the tense category. When it comes to the Russian verbal forms, we have analysed present tense forms of the imperfective verbs, as well as the perfective verbs denoting future actions whose basic and modal meanings have then been compared to the imperfective and perfective present in the Serbian language. The relationship between these forms has been analysed in different types of sentences. The complex future tense forms containing infinitives of imperfective verbs, their meanings and use, have been compared to their translation equivalents in Serbian. Of all the tensed verb forms, the complex future is considered to have the smallest range of modal meanings and the confrontational analysis of the two languages has uncovered different translation options for such meanings of the complex future tense. The category of aspect has been considered in relation to imperative, in affirmative and negative sentences, in literal and non-literal meanings. Confrontational analysis of use and meaning of perfective and imperfective infinitives in Russian and Serbian greatly indicates that the imperative is a pragmatic linguistic unit determined by the pragmatic categories. The selection of the category of aspect depends on the speaker’s declarativeness, politeness of an utterance and the extent to which he/she distances himself/herself from the addressee. Analysing the figurative use of Russian and Serbian imperatives we have noted certain phrasal and syntactic particularities of their use in the given languages. A special tense and aspect relationship pertains to the quantitatively limited group of verbs – verbs of dual aspect. The first part of our analysis indicates that a lack of morphological differentiation between the present and the simple future tense of dual verbs in the Russian language determines their absolute dependence on the context. In the second part, we list the dual verbs of the Slavic origin in Russian and Serbian. These verbs, in spite of their common roots, show different distribution within certain lexico-semantic groups and different routs of assimilation into the host languages. A special objective of this work is connected to the achieved and prospective application of the study’s results (a linguistic and translation aspect) within the existing framework of translation theory and to the selected corpus. Our corpus consists of the Russian literary works written after the World War II and their translations into Serbian as well as the works of Serbian authors from the same period and their translations into Russian. Analysing the above stated verbal forms, the variety of their meaning and use, an additional possibility has emerged of considering them as a part of personal style of selected authors.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectсвршени видsr
dc.subjectperfective aspecten
dc.subjectнесвршени видsr
dc.subjectдвовидски глаголиsr
dc.subjectкатегорија временаsr
dc.subjectперфективни презентsr
dc.subjectимперфективни презентsr
dc.subjectбудуће вријемеsr
dc.subjectимперативsr
dc.subjectimperfective aspecten
dc.subjectverbs of dual aspecten
dc.subjecttense categoryen
dc.subjectperfective presenten
dc.subjectimperfective presenten
dc.subjectfuture tenseen
dc.subjectimperativeen
dc.titleКатегорије вида и времена глагола у руском језику у поређењу са српским (са лингвистичког и преводилачког аспекта)sr
dc.titleThe categories of verbal tense and aspect in Russian vs. the Serbian language (a linguistic and translation aspect)en
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractМаројевић, Радмило; Ћорић, Божо; Пејановић, Aна; Вукићевић, Весна; Kategorije vida i vremena glagola u ruskom jeziku u poređenju sa srpskim (sa lingvističkog i prevodilačkog aspekta);
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31837/Vesna_Vukicevic_Izvestaj_FLF.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31836/Disertacija641.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record