Show simple item record

Life and work of architect Nikola Nestorović (1868-1957)

dc.contributor.advisorKadijević, Aleksandar
dc.contributor.otherMakuljević, Nenad
dc.contributor.otherRoter-Blagojević, Mirjana
dc.creatorPavlović, Marina S.
dc.date.accessioned2016-03-20T16:59:04Z
dc.date.available2016-03-20T16:59:04Z
dc.date.available2020-07-03T10:02:12Z
dc.date.issued2014-12-26
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2623
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/4960
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10713/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=47635471
dc.description.abstractНикола Несторовић један је од најзначајнијих архитеката у Србији, чије је стваралаштво обележило и обогатило, београдску и српску архитектуру током последње деценије деветнаестог и прве деценије двадесетог века. Иако је у историографији препознат као носилац новог стила сецесије, као и да је његов градитељски опус имао утицај на развој новије српске архитектуре, целокупан стваралачки, научни и стручно-публицистички рад, до сада није био предмет посебног истраживања. Ова дисертација има за циљ да истражи све аспекте деловања Николе Несторовића, са посебним освртом на контекст у коме је стварао, кроз дефинисање утицаја и извора под којим су дела настајала, као и подстицајних али и негативних утицаја средине, који су се одразили на његово стваралаштво. Тежиште рада је на расветљавању појединачних фаза и појава, поређењем са примерима из окружења, као и из средина које су могле да имају непосредни утицај на његово професионално деловање и градитељски опус. У складу са предметом и циљевима проучавања, истраживање је темељено на историографском методу заснованом на прикупљању, анализирању, класификацији и квалификацији свих доступних примарних и секундарних извора од значаја за исцрпно истраживање улоге и стваралаштва Николе Несторовића. До данас је познато да је пројектовао шездесетосам објеката, углавном јавне, пословне и стамбене намене, док се у домену сакралне архитектуре опробао на два пројекта, односно конкурсна рада. Стваралачка делатност од три деценије и велика продуктивност, омогућили су свеобухватно сагледавање, не само пројектантског опуса аутора, него и српске архитектуре тог периода и појединих њених најзначајнијих примера, чији је управо Несторовић аутор. Образован у духу академизма, а савремен у схватањима, током целог стваралачког рада кретао се између академских постулата и савремених сецесијских тежњи, под утицајем средине у којој је стварао. На почетку каријере канони академизма су му послужили као сигурни и проверени ослонац, да би кроз сарадњу са архитектом Андром Стевановићем, остварио већу сигурност и слободу у индивидуалнијем уметничком изразу...sr
dc.description.abstractNikola Nestorović is one of the most important Serbian architects, whose work marked and enriched architecture of Belgrade and Serbia during the last decade of the nineteenth century and the first decade of the twentieth century. Although recognized in historiography as the representative of a new style of Secession, and despite the fact that his architectural oeuvre had a strong impact on the development of modern Serbian architecture, his entire creative, scientific and professional-journalistic work so far has not been the subject of a separate study. This thesis aims to explore all aspects of the work of Nikola Nestorović, with special reference to the context in which it was created, by defining influences and sources under which the work evolved, as well as incentives and negative environmental impacts which reflected to his creativity. The focus of this research is to shed light on the individual phases and phenomena, by comparing them with examples from the vicinity, as well as the cultural centers that could have the direct influence on his professional activities and architectural opus. In accordance with the object and purpose of the study, the research is found on historiographical method based on the collecting, analyzing, classification and qualification of all available primary and secondary sources relevant to exhaustively research the role and creativity of Nikola Nestorović. Until now, it is known that he designed sixty eight buildings, mostly public, commercial and residential, while in the domain of religious architecture he participated on two architectural competition. Highly productive creative opus, which lasted for three decades, provided the ground for the comprehensive understanding, not only of the works of the author, but also of the Serbian architecture of that period, period in which some of most important examples have been created by Nestorović. Educated in the academic style, having contemporary perceptions, throughout his creative work Nestorović ranged from academic postulates to contemporary Secession tendencies, influenced by the environment in which he created. At the beginning of his career, the academic canons served as a safe and proven base ground for his creations. Afterwards, through collaboration with the architect Andra Stevanović, Nestorović reached more confident and highly individual artistic expression. Acceptance of Secession and modern aspirations had a deeper basis in Nestorović contemporary personality and his constant search of new formal, functional and structural possibilities of architecture...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филозофски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectНикола Несторовићsr
dc.subjectNikola Nestorovicen
dc.subjectacademismen
dc.subjectsecessionen
dc.subjectpublic buildingsen
dc.subjectresidential and commercial buildingsen
dc.subjectthe Great Schoolen
dc.subjectFaculty of Architectural designen
dc.subjectMinistry of Constructionen
dc.subjectBerlinen
dc.subjectакадемизамsr
dc.subjectсецесијаsr
dc.subjectобјекти јавне наменеsr
dc.subjectстамбено- пословни објектиsr
dc.subjectВелика школаsr
dc.subjectАрхитектонски факултетsr
dc.subjectМинистарство грађевинаsr
dc.subjectБерлинsr
dc.titleЖивот и дело архитекте Николе Несторовића (1868-1957)sr
dc.titleLife and work of architect Nikola Nestorović (1868-1957)en
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractКадијевић, Aлександар; Макуљевић, Ненад; Ротер-Благојевић, Мирјана; Павловић, Марина С.; Život i delo arhitekte Nikole Nestorovića (1868-1957);
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/27189/Disertacija597.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/27190/Pavlovic_Marina.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/27189/Disertacija597.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/27190/Pavlovic_Marina.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_4960


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record