Show simple item record

Modeliranje i implementacija digitalne biblioteke teza i disertacija

dc.contributor.advisorKonjović, Zora
dc.contributor.otherSurla, Dušan
dc.contributor.otherStarčević, Dušan
dc.contributor.otherMilosavljević, Branko
dc.contributor.otherZarić, Miroslav
dc.contributor.otherRudić, Gordana
dc.contributor.otherKonjović, Zora
dc.creatorIvanović, Lidija
dc.date.accessioned2016-03-17T12:46:45Z
dc.date.available2016-03-17T12:46:45Z
dc.date.available2020-07-03T14:14:54Z
dc.date.issued2014-05-08
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/4916
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija140069152600136.pdf?controlNumber=(BISIS)85348&fileName=140069152600136.pdf&id=2011&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=85348&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije139159858085886.pdf?controlNumber=(BISIS)85348&fileName=139159858085886.pdf&id=1273&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractЦиљ – Циљ је моделирање и имплементација дигиталне библиотеке теза и дисертација која ће омогућити размену података са CRIS системима базираним на CERIF моделу података као и размену података путем OAI-PMH протокола у различитим форматима метаподатака (Dublin Core, EDT-MS, итд.), претрагу дигиталне библиотеке, као и испунити све локалне захтеве наметнуте од стране научне институције или државе у којој се налази научна институција. Методологија – Анализиране су различите врсте система које поседују метаподатке о тезама и дисертацијама. Уочено је да у овим системима постоји више стандарда и протокола који омогућују интероперабилност ових система: CERIF стандард, AOI-PMH протокол, итд. Анализирана је могућност креирања једног модела података која ће омогућити интероперабилност са другим системима који садрже метаподатке о тезама и дисертацијама. Креиран је један такав модел употребом CASE алата PowerDesigner. Такође, моделовање дигиталне библиотеке је урађено уз ослонац на овај алат употребом UML дијаграма. Имплементација је извршена употребом Java платформе уз ослонац на библиотеке отвореног кода и приликом имплементације усвојена су добра решења из анализираних система. Резултати – Дефинисан је скуп метаподатака о тезама и дисертацијама који садржи све метаподатке прописане CERIF моделом података, затим све прописане Dublin Core форматом и EDT-MS форматом и све метаподатке о тезама и дисертацијама који се користе за потребе Универзитета у Новом Саду. Дефинисани метаподаци се могу складиштити у CERIF компатибилном моделу података који складишти метаподатке о тезама и дисертацијама у MARC 21 формату који је основа за дигиталну библиотеку која је предмет ове дисертације. Имплементирана је дигитална библиотека која може да се претражује путем веб апликације, да размењује податке са светском и европском мрежом теза и дисертација. Кориснички интерфејс за унос метаподатка о тезама и дисертацијама имплементиран је тако да не захтева познавање усвојених стандарда. Практична примена – Дигиталне библиотека је имплементирана као део CRIS UNS система који се користи на Универзитету у Новом Саду. У дигиталној библиотеци постоји више од 3500 дисертација које су одбрањене на Универзитету у Новом Саду од његовог оснивања. Вредност – Дат је модел података о тезама и дисертацијама који обезбеђује размену података по различитим стандардима. Овај модел је интероперабилан са Европским информационим системима научно-истраживачке делатности који су базирани на CERIF моделу података. Имплементирана дигиталне библиотека може бити чвор у светској као и у европској мрежи дигиталних библиотека теза и дисертација које захтевају комуникацију између својих чворова по OAI-PMH протокола у ETD-MS или Dublin Core формату. Имплементацијом ове дигиталне библиотеке за очекивати је да се повећава доступност теза и дисертација Универзитета у Новом Саду, а самим тим и рејтинг универзитетаsr
dc.description.abstractCilj – Cilj je modeliranje i implementacija digitalne biblioteke teza i disertacija koja će omogućiti razmenu podataka sa CRIS sistemima baziranim na CERIF modelu podataka kao i razmenu podataka putem OAI-PMH protokola u različitim formatima metapodataka (Dublin Core, EDT-MS, itd.), pretragu digitalne biblioteke, kao i ispuniti sve lokalne zahteve nametnute od strane naučne institucije ili države u kojoj se nalazi naučna institucija. Metodologija – Analizirane su različite vrste sistema koje poseduju metapodatke o tezama i disertacijama. Uočeno je da u ovim sistemima postoji više standarda i protokola koji omogućuju interoperabilnost ovih sistema: CERIF standard, AOI-PMH protokol, itd. Analizirana je mogućnost kreiranja jednog modela podataka koja će omogućiti interoperabilnost sa drugim sistemima koji sadrže metapodatke o tezama i disertacijama. Kreiran je jedan takav model upotrebom CASE alata PowerDesigner. Takođe, modelovanje digitalne biblioteke je urađeno uz oslonac na ovaj alat upotrebom UML dijagrama. Implementacija je izvršena upotrebom Java platforme uz oslonac na biblioteke otvorenog koda i prilikom implementacije usvojena su dobra rešenja iz analiziranih sistema. Rezultati – Definisan je skup metapodataka o tezama i disertacijama koji sadrži sve metapodatke propisane CERIF modelom podataka, zatim sve propisane Dublin Core formatom i EDT-MS formatom i sve metapodatke o tezama i disertacijama koji se koriste za potrebe Univerziteta u Novom Sadu. Definisani metapodaci se mogu skladištiti u CERIF kompatibilnom modelu podataka koji skladišti metapodatke o tezama i disertacijama u MARC 21 formatu koji je osnova za digitalnu biblioteku koja je predmet ove disertacije. Implementirana je digitalna biblioteka koja može da se pretražuje putem veb aplikacije, da razmenjuje podatke sa svetskom i evropskom mrežom teza i disertacija. Korisnički interfejs za unos metapodatka o tezama i disertacijama implementiran je tako da ne zahteva poznavanje usvojenih standarda. Praktična primena – Digitalne biblioteka je implementirana kao deo CRIS UNS sistema koji se koristi na Univerzitetu u Novom Sadu. U digitalnoj biblioteci postoji više od 3500 disertacija koje su odbranjene na Univerzitetu u Novom Sadu od njegovog osnivanja. Vrednost – Dat je model podataka o tezama i disertacijama koji obezbeđuje razmenu podataka po različitim standardima. Ovaj model je interoperabilan sa Evropskim informacionim sistemima naučno-istraživačke delatnosti koji su bazirani na CERIF modelu podataka. Implementirana digitalne biblioteka može biti čvor u svetskoj kao i u evropskoj mreži digitalnih biblioteka teza i disertacija koje zahtevaju komunikaciju između svojih čvorova po OAI-PMH protokola u ETD-MS ili Dublin Core formatu. Implementacijom ove digitalne biblioteke za očekivati je da se povećava dostupnost teza i disertacija Univerziteta u Novom Sadu, a samim tim i rejting univerzitetasr
dc.description.abstractAim – The aim is modeling and implementation of a digital library of theses and dissertations which will enable data exchange with CRIS systems based on CERIF data model and also data exchange through OAI-PMH protocol in variety of metadata formats (Dublin Core, ETD-MS, etc.), search of digital library, and which will meet all local requirements imposed by scientific institutions or countries in which the research institution is located. Methodology - The variety types of systems which have metadata about theses and dissertations have been analyzed. It was observed that these systems are based on several standards and protocols that allow interoperability of these systems such as: CERIF standard, AOI-PMH protocol, etc. We analyzed the possibility of creating a data model that will enable interoperability with other systems which contain metadata about theses and dissertations. The model is created using the PowerDesigner CASE tool. Also, the modeling of digital libraries was done relying on this tool using UML diagrams. The implementation was done using the Java platform and using set of open source libraries and some good ideas (solutions) from the analyzed systems have been adopted for the implementation. Results - A set of metadata about theses and dissertations that contains all the metadata required by CERIF data model, all the metadata prescribed by Dublin Core format and by EDT-MS format as well as all the metadata about theses and dissertations used for the purposes of the University of Novi Sad is defined. Defined metadata can be stored in the CERIF compatible data model which stores metadata about theses and dissertations in the MARC 21 format. A digital library based on this model that can be searched by web applications and also can exchange data with the world and european network of theses and dissertations is implemented. The user interface for input metadata about theses and dissertations is implemented in such manner that it does not require knowledge of the adopted standards. Practical application - Digital library is implemented as part of CRIS UNS system used at the University of Novi Sad. The digital library stores more than 3500 PhD dissertations defended at the University of Novi Sad since its inception. Value – A data model about theses and dissertations enabling data exchange by different standards is provided. This model is interoperable with the European information systems of scientific-research activities based on the CERIF data model. Implemented digital library can be a node in the worlds as well as European networked digital library of theses and dissertations that require communication between its nodes by OAI-PMH protocol in ETD-MS or Dublin Core format. It is expected that the implementation of this digital library is going to increase the availability of theses and dissertations from the University of Novi Sad, and therefore the ranking of the university.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Факултет техничких наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectCERIFsr
dc.subjectCERIFsr
dc.subjectCERIFen
dc.subjectMARC 21sr
dc.subjectDublin Coresr
dc.subjectETD-MSsr
dc.subjectUMLsr
dc.subjectрепозиторијум тезаsr
dc.subjectMARC 21en
dc.subjectDublin Coreen
dc.subjectETD-MSen
dc.subjectUMLen
dc.subjecttheses repositoryen
dc.subjectMARC 21sr
dc.subjectDublin Coresr
dc.subjectETD-MSsr
dc.subjectUMLsr
dc.subjectrepozitorijum tezasr
dc.titleМоделирање и имплементација дигиталне библиотеке теза и дисертацијаsr
dc.titleModeliranje i implementacija digitalne biblioteke teza i disertacijasr
dc.titleModeling and implementation of digital library of theses and dissertationsen
dc.typedoctoralThesissr
dc.rights.licenseCC0
dcterms.abstractКоњовић Зора; Сурла Душан; Старчевић Душан; Милосављевић Бранко; Зарић Мирослав; Рудић Гордана; Коњовић Зора; Ивановић Лидија; Modeliranje i implementacija digitalne biblioteke teza i disertacija; Моделирање и имплементација дигиталне библиотеке теза и дисертација; Моделирање и имплементација дигиталне библиотеке теза и дисертација;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/43874/IzvestajKomisije531.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/43873/Disertacija531.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record