Show simple item record

Gender (in)sensitivity of police discource in Serbian and English

dc.contributor.advisorFilipović, Jelena
dc.creatorMićović, Dragoslava N.
dc.date.accessioned2016-03-13T13:22:58Z
dc.date.available2016-03-13T13:22:58Z
dc.date.available2020-07-03T12:15:26Z
dc.date.issued2015-12-30
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/4881
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2564
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10631/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=47612943
dc.description.abstractЈезик није само канал преко којег преносимо информације о нашем менталном стању и понашању или чињенице о свету. Напротив, језик је „машина“ која генерише, а као резултат тога конституише друштвени свет (Jorgensen and Phillips, 2002, стр. 9). Прихватајући ову тврдњу, можемо да кажемо да је предмет истраживања у раду обухватио критичко разматрање проблема родне (не) осетљивости у енглеском и српском језику уопште, с посебним освртом на дискурс полицијске струке. У том смислу одабрана је полиција, као традиционално мушка организација са специфичном (суп)културом која на добар начин илуструје родне неједнакости које се из патријархалне средине/културног модела преносе на радну организацију (делатну заједницу). Да би се овај проблем свеобухватније истражио, било је потребно најпре усвојити одговарајући теоријско-методолошки оквир – у овом случају то је критичка анализа дискурса (КАД). Детаљан преглед овог правца са најистакнутијим теоретичарима, детаљан преглед тема којима се баве истраживања у оквиру КАД-а, као и преглед релевантних појмова, дати су у Поглављу 2. За даље истраживање проблема било је неопходно упознати се како са одговарајућим правним оквиром тако и са историјатом полиције. Међународна и домаћа документа (закони и подзаконска акта) која се баве родном равноправношћу обрађена су у Поглављу 3. Историјат полиције као организације, са посебним освртом на улазак и интеграцију жена у полицијску службу (у Великој Британији, САД и Србији), изложен је у Поглављу 4...sr
dc.description.abstractLanguage is not merely a channel through which information about underlying mental states and behaviour or facts about the world are communicated. On the contrary, language is a ‘machine’ that generates, and as a result constitutes, the social world (Jorgensen and Phillips, 2002, p. 9). Acknowledging this claim, we can say that the subject of research in this thesis includes critical discussion of the issue of gender (in)sensitivity in English and Serbian in general, with a special review of police discourse. In order for this problem to be studied more comprehensively, it is required to have a corresponding theoretical and methodological framework, in this case this is Critical Discourse Analysis (CAD). The detailed review of the approach with the most prominent theorists, the detailed review of the topics of the CAD research, as well as the review of the relevant concepts are given in Chapter 2. In order to proceed with the research, it has been necessary to get acquainted with both the corresponding legal framework and the history of police. International and national legislations (laws and by-laws) dealing with gender equality are described in Chapter 3. The history of police as an organization, with a special review of introduction and integration of women into police service (in Great Britain, the USA and Serbia) are given in Chapter 4. The study and critical discussion of the problem of gender (in)sensitivity of police discourse in English and Serbian for this thesis developed in two directions: the first goal in this case is defined as explorative research the goal of which would be to gather initial information which would provide for further research. In other words, the first goal would be to determine if and to what extent English and Serbian police discourse are gender (in)sensitive. The corpus is chosen that consists of relevant police journals in English and Serbian which offer an insight into the position of women in police and their representation in the service – the number of articles on women and their jobs in the police, as well as the language used reflect the state-of-affairs, or in other words the attitude towards women in policing...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectродно осетљиви језикsr
dc.subjectgender sensitive languageen
dc.subjectCritical Discourse Analysisen
dc.subjectgrammatical genderen
dc.subjectnatural genderen
dc.subjectpolice discourseen
dc.subjectкритичка анализа дискурсаsr
dc.subjectграматички родsr
dc.subjectприродни родsr
dc.subjectдискурс полицијеsr
dc.titleИзражавање родне (не)осетљивости у дискурсу полиције у српском и енглеском језикуsr
dc.titleGender (in)sensitivity of police discource in Serbian and Englishen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY
dcterms.abstractФилиповић, Јелена; Мићовић, Драгослава Н.; Izražavanje rodne (ne)osetljivosti u diskursu policije u srpskom i engleskom jeziku;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31711/Disertacija518.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31712/Micovc_Dragoslava_N.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31711/Disertacija518.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31712/Micovc_Dragoslava_N.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_4881


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record