Show simple item record

The Russian pianistic school: history and tradition

dc.contributor.advisorIčin, Kornelije
dc.creatorJanković, Jasmina
dc.date.accessioned2016-03-13T13:22:57Z
dc.date.available2016-03-13T13:22:57Z
dc.date.available2020-07-03T12:15:22Z
dc.date.issued2015-10-29
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/4877
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2557
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10618/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=47718415
dc.description.abstractОва дисертација разматра руску културу и традицију са посебним освртом на пијанистичку уметност и њен утицај на светске културне токове. Дисертацију чине две главне целине. У првој целини разматране су руска традиција и духовност и њен утицај на културу и уметност. Приказан је утицај хришћанства, а посебно православља на културу, уметност, васпитање и образовање и самим тим и на пијанизам. Дата је анализа како руска филозофска мисао утиче на педагошке поставке и на целокупну пијанистичко-интерпретаторску уметност. Дискутовани су различити приступи уметности и пијанизму као што су емотивни и интелектуални, традиционални и модерни. Разматран је појам слободе у уметничком стваралаштву, индивидуална и колективна духовност, утицај комунистичког и посткомунистичког друштва. Дате су паралеле између музике и других уметности, али и математике. Истакнута је повезаност композитора, пијанисте и публике која омогућава истински доживљај уметничког дела. Друга целина даје историјски приказ појединих периода развоја Руске пијанистичке школе. Истакнуто је да пијанистичку уметност чине стваралаштво, извођаштво и педагогија и свака од ових области је разматрана унутар одређене епохе. Анализирани су принципи руске пијанистичке педагогије, теорија пијанистичког извођаштва као и значај издавачке делатности. За сваку историјску епоху приказани су најзначанији извођачи представници Руске пијанистичке школе. Дискутовано је како је настала Руска пијанистичка школа, на којим принципима ради и како извођачи који су школовани на овим принципима постижу тако импресивне резултате. Детаљно су разматране сличности и разлике петроградске (лењинградске) и московске Руске пијанистичке школе. Посебна пажња посвећена је развоју Руске пијанистичке школе изван Русије коју започињу руски пијанисти-емигранти након револуције 1917. Дат је осврт и на совјетски и постсовјетски период. Такође су разматрани елементи западне пијанистичке школе и извршено упоређење са Руском пијанистичком школом, при чему су истакнуте сличности и разлике ове две школе. Истакнуто је како Руска пијанистичка школа подразумева организовани школски систем учења музике, извођачке уметности и пијанизма који доприноси постизању врхунских резултата на глобалном нивоу. Дисертација је након детаљне и свеобухватне анализе образложила сложеност појма „Руска пијанистичка школа“, који превазила своју географску одредницу, јер је извршила значајан утицај на развој светске културе и уметности, а тај утицај се наставља и даље. Полазећи од сваког појединачног представника Руске пијанистичке школе и његових посебних резултата у извођачкој уметности, потврђено је постојање јединствене школе, коју су у сваком анализираном историјском периоду обележиле снажне уметничке личности извођача, који су својим начином свирања утицали на стварање одређеног система и педагошког метода.sr
dc.description.abstractIn this thesis Russian culture and tradition were discussed and art of pianism and its impact on world cultural streams was emphasized. The thesis is divided in two major parts. In the first part of thesis the Russian tradition and spirituality and its influence on culture and art were discussed. The influence of Christianity and particularly the orthodox church on culture, art, upbringing and education and therefore on pianism were elaborated. The analysis of the influence of the Russian philosophy on the pedagogic postulates and entire art of pianism and performing was provided. Different approaches to art and pianism like emotional and intellectual, traditional and modern were considered. The different concept were discussed i.e. freedom in artistic creativity, individual and collective spirituality, the influence of communistic and post-communistic society, etc. Parallels between music and other arts as well as mathematics were drawn. The connection between composer, pianist and audience was emphasized as essential to truly experience the work of art. In the second part the historical overview of particular periods of development of the Russian pianistic school was given. It was emphasized that the art of pianism consists of creativity, performance and pedagogy and each of this fields was discussed within defined epoch. The principles of Russian pianistic pedagogy, the theory of pianistic performance as well as the importance of publishing were analyzed. For each historical epoch the most important performers representatives of the Russian pianistic school were presented. It was discussed how the Russian pianistic school aroused, by which principles it was governed and how do the performers educated on these principles obtained such impressive results. Differences and similarities between two Russian pianistic schools: Saint Petersburg's (Leningrad) and Moscow's were discussed in details. Special attention was focused on the development of the Russian pianistic school outside Russia started by Russian emigrants after the revolution of 1917. The review on soviet and post-soviet period was given. The elements of western pianistic school were analyzed and compared with the Russian pianistic school and similarities and differences were emphasized. It was pointed out that the Russian pianistic school means organized school system of learning music, art of performing and pianism that enables achievement of high-level results on global scale. The thesis after detailed and comprehensive analysis elaborates the complexity of the term "The Russian pianistic school" that overgrows its geographic qualifier, since it had influence on the world culture and art and this influence is still going on. Starting from each particular representative of the Russian pianistic school and its special results in the art of performing the existence of unique school was confirmed. This school was in each of analyzed historical periods marked by powerful artistic personalities of performers whom with their playing style influenced creation of defined system and pedagogic method.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectруска култураsr
dc.subjectRussian cultureen
dc.subjectмузикаsr
dc.subjectпијанистичка школаsr
dc.subjectуметност интерпретацијеsr
dc.subjectMusicen
dc.subjectPianistic schoolen
dc.subjectArt of interpretationen
dc.titleРуска пијанистичка школа: историја и традицијаsr
dc.titleThe Russian pianistic school: history and traditionen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractИчин, Корнелије; Јанковић, Јасмина; Ruska pijanistička škola: istorija i tradicija;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31694/Jankovic_Jasmina_P.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31693/Disertacija511.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31694/Jankovic_Jasmina_P.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31693/Disertacija511.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_4877


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record