Show simple item record

Philological work of Jovan Sterija Popović

dc.contributor.advisorPiper, Predrag
dc.contributor.otherNestorović, Zorica
dc.contributor.otherMilanović, Aleksandar
dc.contributor.otherMarković, Jordana
dc.creatorPavlović, Neda V.
dc.date.accessioned2016-03-09T09:27:58Z
dc.date.available2016-03-09T09:27:58Z
dc.date.available2020-07-03T12:15:00Z
dc.date.issued2015-10-23
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/4859
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2521
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10565/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=47620111
dc.description.abstractПредмет проучавања ове докторске дисертације је филолошко дело Јована Стерије Поповића. У фокусу наше пажње су Стеријини филолошки погледи или његово филолошко дело које је, за разлику од књижевног дела, дуго било занемаривано и безразложно потискивано на маргину научног интересовања, што је један од мотива за израду ове дисертације. То се у истраживању потврђује како анализом досадашњих резултата бављења Стеријом, тако и емпиријски, испитивањем јавног мњења о Јовану Стерији Поповићу, односно испитивањем постојања извесних стереотипа о његовом раду, делу и значају. Грађу у овом истраживању, жанровски прилично разнолику, представљали су Стеријини филолошки чланци, језички уџбеници и Реторика, поједине милобруке са језичком тематиком, полемике, лична преписка и комедије. Примарни циљ овог истраживања је утврђивање доприноса Јована Стерије Поповића у појединим областима српске филологије, пошто је он доприносио сталном развоју идеја, теорија и појмова о кључним филолошким питањима. Настојали смо затим, да објективно сагледамо узроке Стеријине маргинализоване позиције у историји српске филологије. Такође, циљ је био да проценимо вредност његових идеја и ставова, како засебно, тако и у односу према претходницима, савременицима и следбеницима. Затим, да се прикаже Стеријин допринос зачетку лексиколошких и лексикографских проучавања језика и да се размотре сви сегменти његових филолошких промишљања: о графији, ортографији, типу нашег књижевног језика, о научној терминологији, чистоти језика и посуђеницама, лингводидактичким почецима и изради језичких уџбеника. Методе којима смо се служили током овог научног истраживања су: дескриптивне, каузалне, аналитичке, синтетичке, текстолошке и друге. Кључне речи: Јован Стерија Поповић, српска филологија, филолошки погледи, Друштво српске словесности, лексикографске иницијативе, лексикологија, терминологија, етимологија, страни језици, језички уџбеници.sr
dc.description.abstractThe case study of this PhD thesis is the philological work of Jovan Sterija Popović. Therefore, the focus of our attention were Sterija's philological views or his philological work which, unlike the literary work, was long neglected and unreasonably suppressed to the margin of scientific interest, which is one of the motives for making this dissertation. We tried to verify this hypothesis in several ways, by analyzing Sterija's previous research work, as well as verify it empirically, by examining public opinion survey about Sterija, i.e. the examination of the existence of certain stereotypes about his work. Our main material in this study, by genre quite diverse, were represented by Sterija's philological articles, linguistic textbooks and Rhetorics, some milobruks with linguistic themes, polemics, personal correspondence, and comedies. The primary objective of this study is to determine Jovan Sterija Popović's contribution to certain areas of Serbian philology and, in this regard to it we introduced the hypothesis that he contributed to the constant progress and development of ideas, theories and concepts on key philological issues. We then tried to view objectively Sterija's marginalized position in the history of Serbian philology. Also, our aim was to assess the value of his ideas and attitudes, both individually and in relation to the predecessors, contemporaries and followers. In this paper we have attempted to show Sterija's contribution to the beginning of lexicological and lexicographical study of language, and to consider all aspects of his philological considerations: on spelling, orthography, type our literary language, on scientific terminology, the purity of the language and the loanwords, lingo-didactic beginnings and the making of language textbooks. The methods that we used during this scientific research are descriptive, causal, analytic, synthetic, textual and others. Keywords: Jovan Sterija Popovic, Serbian philology, philological views, Society of Serbian Letters, lexicographical initiatives, lexicography, terminology, etymology, foreign languages, language textbooks.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectЈован Стерија Поповићsr
dc.subjectJovan Sterija Popovicen
dc.subjectSerbian philologyen
dc.subjectphilological viewsen
dc.subjectSociety of Serbian Lettersen
dc.subjectlexicographical initiativesen
dc.subjectlexicographyen
dc.subjectterminologyen
dc.subjectetymologyen
dc.subjectforeign languagesen
dc.subjectlanguage textbooksen
dc.subjectсрпска филологијаsr
dc.subjectфилолошки погледиsr
dc.subjectДруштво српске словесностиsr
dc.subjectлексикографске иницијативеsr
dc.subjectлексикологијаsr
dc.subjectтерминологијаsr
dc.subjectетимологијаsr
dc.subjectстрани језициsr
dc.subjectјезички уџбенициsr
dc.titleФилолошко дело Јована Стерије Поповићаsr
dc.titlePhilological work of Jovan Sterija Popovićen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractПипер, Предраг; Несторовић, Зорица; Милановић, Aлександар; Марковић, Јордана; Павловић, Неда В.; Filološko delo Jovana Sterije Popovića;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31595/Pavlovic_Neda_V.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31594/Disertacija471.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record