Show simple item record

Development of the ontological based information system of the state credit-guarantee funds

dc.contributor.advisorKonjović, Zora
dc.contributor.otherKrsmanović, Cvijan
dc.contributor.otherTrajanović, Miroslav
dc.contributor.otherMilosavljević, Branko
dc.contributor.otherMarkoski, Branko
dc.contributor.otherSladić, Goran
dc.contributor.otherKonjović, Zora
dc.creatorArsovski, Saša
dc.date.accessioned2020-07-03T14:14:05Z
dc.date.available2020-07-03T14:14:05Z
dc.date.issued2015-11-26
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija144767566678335.pdf?controlNumber=(BISIS)95677&fileName=144767566678335.pdf&id=4634&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/4783
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=95677&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije144299447211785.pdf?controlNumber=(BISIS)95677&fileName=144299447211785.pdf&id=4340&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractTri osnovna cilja su predmet istraživanja u doktorskoj disertaciji. Prvi cilj je da se prouče mogućnosti modelovanja poslovnih informacionih sistema korišćenjem ontološkog pristupa modelovanju informacionih sistema. Drugi cilj je da se razvije model informacionog sistema državnih garancijskih fondova baziran na primeni objektnog i ontološkog pristupa modelovanju. Treći cilj je da se implementira prototip informacionog sistema državnih kreditno-garancijskih fondova i da se verifikuje na slučaju Grancijskog fonda APV. Metodologija: Za modelovanje sistema je korišćen ontološki pristup primenom metodologije METHONTOLOGY, kao i alati za modeliranje i analizu ontologija (Protege). Za implementaciju prototipa je korišćena Microsoft .NET platforma. Rezultati istraživanja su verifikovani i testirani sa podacima iz poslovnih aktivnosti Garancijskog fonda APV. Rezultati. U ovoj disertaciji su ostvareni sledeći rezultati: Na osnovu istraţivanja iz oblasti modelovanja informacionih sistema primenom ontološkog pristupa i identifikovanih modela funkcionisanja državnih garancijskih fondova, kreiran je konceptualni model drţavnih garancijskih fondova koji je poslužio kao osnova za razvoj ontološkog modela Garancijskog fonda APV. Ontološki model OMGFAPV je kreiran upotrebom Methontology metodologije. OMGFAPV semantički opisuje poziciju i hijerarhiju Garancijskog fonda APV u okvirupokrajinske administracije kao i sadržaje koji su iskorišćeni dalji za razvoj dela informacionog sistema Garancijskog fonda APV. U okviru ovih istraţivanja ostvarena su dva naučna doprinosa. Prvi doprinos je predlog metodologije transformacije semantičkih sadrţaja koji su opisani u ontološkom modelu u korisnički interfejs (KI) koji je standardna komponenta informacionog sistema. Drugi doprinos odnosi se na upotrebu ontoloških modela za modelovanje i implementaciju poslovne logike. Ova istraţivanja su obuhvatila specifičnosti podrške odlučivanju u procesu izdavanja garancija u državnim garancijskim fondovima. Rezultat istraţivanja je SCORE ontologija koja predstavlja zasebnu komponentu informacionog sistema Garancijskog fonda APV. Ograničenja istraživanja / implikacije: Ograničenjapredloţenog modela OMGFAPV odnose se na potrebu njegovog proširivanja usled specifičnih potreba, odnosno kompleksnijih operativnih procedura u procesu izdavanja garancija.Predložena metodologija transformacije semantičkih sadržaja u ontološkom modelu u korisnički interfejs ograničena je na kreiranje komponenti korisničkog interfejsa za unos ulaznih podataka poslovnih procedura. Osnovno ograničenjepredložene SCORE ontologije je njena stroga specijalizovanost. Predložena ontologija implementira socijalne i ekonomske karakteristike koje su od značaja za razvoj konkretnog regiona i jedan konkretan model evaluacije izdavanja garancija baziran na indeksima prioriteta. Ontologija ne sadrži generalizacije koje bi omogućile njeno direktno korišćenje za druge regione ili druge modele evaluacije predloga odluke i izdavanju garancija. Praktične implikacije: Kreirani model informacionog sistema obezbeđuje kreiranje i praćenje podataka i dokumenata u svim fazama procesa izdavanja garancije. Pri tome je poseban naglasak na proceni kreditne sposobnosti aplikanata i distribuciji i razmeni podataka sasvimučesnicima učesnici u procesu izdavanja garancija. Sistem obezbeđuje minimalno sintaktička i koliko je moguće semantičku interoperabilnost sa eksternim učesnicima u procesu (druge finansijske institucije, organi uprave) kao i jednostavno korišćenje onim korisnicima (pre svega aplikanti, ali i administrativni sluţbenici) koji ne poseduju specifična stručna znanja iz oblasti rada garancijskog fonda. Originalnost/vrednost: Ontološkim pristupom modeliranju sistema a posebno kreiranjem ontologija kojima je predstavljeno znanje o administrativnim procesima stvaraju se pretpostavke za tehničku i organizacionu interoperabilnost različitih drţavnih organa. Pri tome, izuzetno vaţan aspekt je fleksibilan i ekonomičan mehanizam za kreiranje korisničkog interfejsa koji obezbeđuje interakciju različitih tipova korisnika (zaposleni u administraciji, zaposleni u privrednim subjektima i građanstvo) sa sistemom eUprave. Predlog modela ontološki baziranog generisanja korisničkog interfejsa koji je opisan u disertaciji predstavlja ideju da se standardizuje reprezentacija korisničkog interfejsa. Generisanje i dizajn korisničkog interfejsa su svedeni na razvoj formalizovane ontologije administrativnog procesa koja uključuje opis interakcije korisnika sa sistemom putem anotacija operativnih procedura. Ontologija u kojoj su semantički predstavljene socijalne i ekonomske karakteristike koje obuhvata oblast delovanja državnih razvojnih fondova i koje su od značaja za razvoj analiziranog regiona obezbeđuje proces odlučivanja koji omogućuje donošenje odluka o plasmanu državnih sredstava u skladu sa državnim strategijama razvoja.sr
dc.description.abstractThe research in this doctoral dissertation has three main objectives. The first objective is to study the possibilities of modelling information systems by using an ontological approach. The second objective is to develop a model of information system of state guarantee funds based on the object oriented and the ontological approach to the modelling. The third goal is to implement a prototype of an information system of the state credit-guarantee funds and to verify the case of the Guarantee fund of APV. Methodology: Ontological approach is used for building a model. Methodology METHONTOLOGY was used to build the ontology, as well as tools for modelling and analysis of ontology (Protege). Microsoft .NET platform was used for the implementation of the prototype. The research results are verified and tested with data from operating activities of the Guarantee Fund APV. Results. In this dissertation, the following results were achieved: Based on the research in the field of modelling of information systems using the ontological approach and identified models of the state guarantee funds, the author created a conceptual model of state guarantee funds, which served as the basis for the development of the ontological model of the Guarantee Fund APV. The ontological model OMGFAPV was created using Methontology methodology. OMGFAPV semantically describes the position and hierarchy of the Guarantee Fund of APV within the provincial administration and the contents of which are used for the further development of part of an information system for the Guarantee Fund of APV. Two scientific contributions were realized within these studies. The first contribution is the proposed methodology of transformation of the semantic contents that are described in the ontological model in the user interface component of the information system. The second contribution is the use of ontological models for modelling and implementing business logic. These studies included the specifics of the decision support in the process KEYWORD DOCUMENTATION 252 of issuing guarantees in the state guaranty funds. The result of this research is a SCORE ontology that represents a separate component of the information system of the Guarantee Fund APV. Research Limitations / Implications: The limitations of the proposed model OMGFAPV refer to the need of expanding due to its specific needs, or more complex operating procedures in the process of issuing the guarantees. The proposed methodology for transformation of semantic content of the ontological model in the user interface is limited to the creation of components of the user interface for entering input data of the business procedures. The key limitation of the proposed SCORE ontology is its strict specialization. The proposed ontology implements social and economic characteristics that are important for the development of a region. The ontology does not contain generalizations that would allow its direct use in other regions or other models of decision proposal in the process of issuing guarantees. Practical implications: The created model of information systems provides the design and monitoring of data and documents in all stages of the process of issuing the guarantee. It is a special emphasis on assessing creditworthiness of applicants and the distribution and exchange of information with all stakeholders, participants in the process of issuing the guarantee. The system provides minimal syntactic and semantic interoperability with external stakeholders (other financial institutions, administrative authorities) as well as ease of use to the users (primarily applicants, and administrative officials) who do not possess specific expertise in the field of labor guarantee fund . Originality / value: The ontological approach to modelling systems, particularly by creating an ontology which is represented by knowledge of administrative processes creates the prerequisites for technical and organizational interoperability of the various government bodies. In addition, an extremely important aspect is a flexible and cost-effective mechanism for creating a user interface that provides interaction of different types of users (employees of the administration, employees of companies and citizens) with a system of eGovernment. The proposal of the ontological model-based generation of user interface that is described in this dissertation presents the idea to standardize the representation of the user interface. Generating and designing of the user interface is reduced to the development of formalized ontology of the administrative process, which includes a description of user interaction with the system via operating procedures annotations. The ontology in which social and economic characteristics are semantically represented, which covers the area of operation of state development funds and which is of importance for the development of the analyzed region provides the decision-making process for making decisions about the placement of state funds in accordance with national development strategies.en
dc.languagesr (latin script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Факултет техничких наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectGarancijski fondovisr
dc.subjectGuarantee fundsen
dc.subjectOntološko modeliranjesr
dc.subjectOWLsr
dc.subjectSPARQLsr
dc.subjectSOAsr
dc.subjectOntological modelingen
dc.subjectOWLen
dc.subjectSPARQLen
dc.subjectSOAen
dc.titleRazvoj ontološki baziranog informacionog sistema državnih kreditno-garancijskih fondovasr
dc.titleDevelopment of the ontological based information system of the state credit-guarantee fundsen
dc.typedoctoralThesissr
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractКоњовић Зора; Крсмановић Цвијан; Трајановић Мирослав; Милосављевић Бранко; Маркоски Бранко; Сладић Горан; Коњовић Зора; Aрсовски Саша; Развој онтолошки базираног информационог система државних кредитно-гаранцијских фондова; Развој онтолошки базираног информационог система државних кредитно-гаранцијских фондова;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/43655/Disertacija364.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/43654/IzvestajKomisije364.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record