Show simple item record

Razvoj nastavnih instrukcija u aktivnoj nastavi fizike

dc.contributor.advisorObadović, Dušanka
dc.contributor.advisorStojanović, Maja
dc.contributor.otherPavkov-Hrvojević, Milica
dc.contributor.otherObadović, Dušanka
dc.contributor.otherStojanović, Maja
dc.contributor.otherBudić, Spomenka
dc.creatorХајдуковић-Јандрић, Гордана
dc.date.accessioned2020-07-03T13:46:29Z
dc.date.available2020-07-03T13:46:29Z
dc.date.issued2016-01-22
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija145380655618561.pdf?controlNumber=(BISIS)96761&fileName=145380655618561.pdf&id=4856&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/4758
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=96761&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije144732901376428.pdf?controlNumber=(BISIS)96761&fileName=144732901376428.pdf&id=4589&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractПредмет овог истраживања су ефекти два  типа наставне инструкције: традиционалнe, и експерименталне-наставне  инструкције засноване на  aктивној  настави физике.  У раду су приказане проблемска настава и научни метод као  наставне  инструкције  у  aктивној  настави физике.  Научни метод који је предмет овог истраживања заснива се на једноставним огледима у физици  који не захтевају скупу опрему и могу се реализовати уз минимум наставних средстава која су доступна сваком - 230 -ученику.  Приказани су резултати истраживања спроведеног са циљем  испитивања утицаја примењених наставних инструкција у настави физике, на резултат  укупног образовног учинка, трајности стечених знања као и разумевање аспеката природе науке и научног истраживања у односу на   традиционалну наставу. Испитивање је извршено  као  педагошки експеримент типа паралелних група,  на узорку шестих и осмих разреда основне школе  „Мирослав Антић“ и „Десанка Максимовић“ у Футогу. Утврђено је постојање значајне разлике у трајности задржавања знања као и бржем и темељнијем усвајању наставних садржаја применом наставних  инструкција  у  aктивној  настави физике  у односу на традиционалну наставу. Анализа резултата финалног теста указује на   позитиван тренд разумевања скоро свих аспеката природе науке у експерименталним групама. Главни недостатак у примени ових наставних инструкција представљају индивидуалне разлике ученика у  брзини решавања постављеног проблема, као и недостатак адекватне литературе која би подржалa овакав облик наставе.sr
dc.description.abstractPredmet ovog istraživanja su efekti dva  tipa nastavne instrukcije: tradicionalne, i eksperimentalne-nastavne  instrukcije zasnovane na  aktivnoj  nastavi fizike.  U radu su prikazane problemska nastava i naučni metod kao  nastavne  instrukcije  u  aktivnoj  nastavi fizike.  Naučni metod koji je predmet ovog istraživanja zasniva se na jednostavnim ogledima u fizici  koji ne zahtevaju skupu opremu i mogu se realizovati uz minimum nastavnih sredstava koja su dostupna svakom - 230 -učeniku.  Prikazani su rezultati istraživanja sprovedenog sa ciljem  ispitivanja uticaja primenjenih nastavnih instrukcija u nastavi fizike, na rezultat  ukupnog obrazovnog učinka, trajnosti stečenih znanja kao i razumevanje aspekata prirode nauke i naučnog istraživanja u odnosu na   tradicionalnu nastavu. Ispitivanje je izvršeno  kao  pedagoški eksperiment tipa paralelnih grupa,  na uzorku šestih i osmih razreda osnovne škole  „Miroslav Antić“ i „Desanka Maksimović“ u Futogu. Utvrđeno je postojanje značajne razlike u trajnosti zadržavanja znanja kao i bržem i temeljnijem usvajanju nastavnih sadržaja primenom nastavnih  instrukcija  u  aktivnoj  nastavi fizike  u odnosu na tradicionalnu nastavu. Analiza rezultata finalnog testa ukazuje na   pozitivan trend razumevanja skoro svih aspekata prirode nauke u eksperimentalnim grupama. Glavni nedostatak u primeni ovih nastavnih instrukcija predstavljaju individualne razlike učenika u  brzini rešavanja postavljenog problema, kao i nedostatak adekvatne literature koja bi podržala ovakav oblik nastave.sr
dc.description.abstractThe subject of this study  is  the effects of two types  of teaching instruction: traditional and experimental teaching instructions based on the active teaching of physics. In this  article is presented  the problem solving teaching  and  the scientific method  as a teaching instruction in active teaching of physics. - 232 -Scientific method that is the subject of this research is based on simple experiments in physics that do not require expensive equipment and can be implemented with minimum teaching resources that  are  available to every student. There are presented results of research carried out to study the effect of the applied educational instruction in physics, the result of the overall educational performance, durability of acquired knowledge and understanding  of  aspects of the nature of science and scientific research in relation to the traditional teaching. The study was conducted as a pedagogical experiment of  parallel groups in a sample of sixth and eighth-graders, in schools "Miroslav Antic" and "Desanka Maksimovic" in Futog. The study of pedagogical documentation as well as the results obtained from initial test designed for the purpose of this research, formed the control and experimental groups matched for relevant educational parameters. Is done a comparison of the control group  –  the  problem teaching,  the control group  -  the scientific method and the  problem teaching  -  the scientific method,  in quantum, quality and efficiency of knowledge of the applied methods. The results were statistically    analyzed. There existed significant differences in the durability of knowledge retention, faster and more thorough adoption of educational content using of the active teaching instruction in teaching physics than traditional teaching. Analysis of the results of the final test shows a positive trend understanding of almost all aspects of the nature of science in the experimental groups. The main drawback in  the implementation of the teaching instruction students is individual differences in the speed of solving the problem, and the lack of  adequate literature  to  support this form  of teaching.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Природно-математички факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectПроблемска наставsr
dc.subjectProblemska nastavsr
dc.subjectPedagogical experimenten
dc.subjectнаучна методаsr
dc.subjectнастава физикеsr
dc.subjectметод паралелних групаsr
dc.subjectефикасностучењаsr
dc.subjectnaučna metodasr
dc.subjectnastava fizikesr
dc.subjectmetod paralelnih grupasr
dc.subjectefikasnostučenjasr
dc.subjectscientific methoden
dc.subjecteducationen
dc.subjectphysics teachingen
dc.subjectImprovementen
dc.subjectproblem performanceen
dc.titleРазвој наставних инструкција у активној настави физикеsr
dc.titleRazvoj nastavnih instrukcija u aktivnoj nastavi fizikesr
dc.titleModern teaching methods aimed at increasing the efficiency of learning in physicsen
dc.typedoctoralThesissr
dc.rights.licenseBY
dcterms.abstractОбадовић Душанка; Стојановић Маја; Павков-Хрвојевић Милица; Обадовић Душанка; Стојановић Маја; Будић Споменка; Hajduković-Jandrić Gordana; Razvoj nastavnih instrukcija u aktivnoj nastavi fizike; Развој наставних инструкција у активној настави физике; Развој наставних инструкција у активној настави физике;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/38915/Disertacija378.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/38916/IzvestajKomisije378.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record