Show simple item record

Upper airway dimensions in class II/1 malocclusion

dc.contributor.advisorGrujić, Nikola
dc.contributor.otherPetrović, Đorđe
dc.contributor.otherStamenković, Zorana
dc.contributor.otherMirković, Siniša
dc.contributor.otherMarković, Dubravka
dc.contributor.otherVučinić, Predrag
dc.creatorIvić, Stojan
dc.date.accessioned2020-07-03T13:26:08Z
dc.date.available2020-07-03T13:26:08Z
dc.date.issued2014-10-31
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/4689
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija140015865564844.pdf?controlNumber=(BISIS)87518&fileName=140015865564844.pdf&id=1958&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=87518&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije140015866558324.pdf?controlNumber=(BISIS)87518&fileName=140015866558324.pdf&id=1959&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractUvod: Kraniofacijalni sistem je svim svojim strukturama razvojno, funkcionalno i anatomski tesno vezan sa strukturama gornjih respiratornih puteva. Tako je svaki poremećaj u jednom od njih često praćen manjim ili većim poremećajem u drugom. Ovaj rad se bavi utvrđivanjem mogućnosti da se prepoznaju neki od orofacijalnih faktora kod dece koji bi mogli da uzrokuju ili povećaju ozbiljnost smetnji u disanju. Od posebnog je značaja činjenica da se većina autora bavi tretiranjem odrasle populacije, dok samo nastajanje poremećaja nije jasno objašnjeno. Zbog toga je ovaj rad zamišljen kao doprinos saznanju o nekim od mnogih međusobno veoma kompleksno isprepletanih funkcionalnih i morfoloških poremećaja koji svi zajedno dovode do ovog potencijalno opasnog, a globalno prisutnog stanja. U ovom istraživanju posebna pažnja se obraća na uticaj poremećenih međuviličnih odnosa u sagitalnoj dimenziji (posteriorni odnos struktura donje vilice) kod dece koja nisu završila rast i kod koje se još uvek može terapijski delovati, kao i na sagitalnu uskost gornjih respiratornih puteva. Skeletno II klasa je poremećaj kraniofacijalnog razvoja koji se u dece leči, dok je kod odraslih sa završenim rastom taj odnos vilica fiksiran. Ispravljanje morfološke nepravilnosti kod dece koriguje se pravilnim usmeravanjem rasta, i normalizacijom poremećenih funkcija orofacijalne i nathioidne muskulature, što se postiže primenom funkcionalnih ortodontskih aparata. Ciljevi i hipoteze: Opšti cilj rada je da se doprinese saznanjima o dimenzijama struktura u periodu razvoja koje mogu u kasnijim životnim dobima da doprinesu nastanku smetnji u disanju i nekom od širokog spektra poremećaja opisanih kao sindrom opstruktivnog prekida disanja u toku sna, kao i da se sagledaju mogućnosti ranog delovanja na njih. Metode: Ispitivanje je sprovedeno kao kombinacija studije preseka u svom prvom delu I kohortne studije u svom drugom delu, na Klinici za stomatologiju Vojvodine. Studijom je obuhvaćeno 98 ispitanika eksperimentalne grupe koji su ispunjavali kriterijume za uključivanje u studiju, odgovarajućeg uzrasta i kraniofacijalne morfologije (druga skeletna klasa i hiperdivergentan rast), kao i 70 (dve grupe po 35) ispitanika kontrolne grupe odgovarajućeg uzrasta kao reprezent opšte populacije. Kod svih ispitanika izvršena su standardna rendgenkefalometrijska merenja i utvrđene dimenzije gornjih respiratornih puteva, kao i struktura koje bi mogle da imaju uticaja na njih, jezika i mekog nepca. Dobijene vrednosti su upoređene statistički. Posle godinu dana ortodontskog lečenja malokluzije druge klase, pristupilo se ponovnom merenju istih struktura, upoređivanju sa kontrolnom grupom odgovarajućeg uzrasta, kao i utvrđivanju nastalih promena u odnosu na početni nalaz. Da bi se utvrdio stvarni opseg promena nastalih usled ortodontske terapije, upoređen je stepen promene i kod kontrolne grupe na početku i kraju opservacionog perioda. Rezultati: Utvrđene su sagitalne dimenzije gornjih respiratornih puteva kod ispitanika sa hiperdivergentnom malokluzijom klase II/1. Utvrđene dimenzije su značajno manje kod ispitanika sa klasom II/1 nego kod opšte populacije, na sva tri posmatrana nivoa, nivou nazofarinksa, nivou orofarinksa i nivou hipofarinksa. Ne postoji statistički značajna međuzavisnost između sagitalnih dimenzija gornjih respiratornih puteva i skeletnih odnosa u sagitalnoj dimenziji. Nakon ortodontskog lečenja funkcionalnim aparatima, kod ispitanika su se dimenzije gornjih disajnih puteva na sva tri posmatrana nivoa povećale. Zaključak: Nalazi potvrđuju da su gornji disajni putevi kod osoba sa hiperdivergentnom klasom II/1 uži nego kod ostatka populacije, kao i da uravnotežavanje njihovih morfofunkcionalnih odlika u toku rasta ortodontskim lečenjem dovodi i do skladnijeg razvoja faringealnih struktura koje izgrađuju gornje disajne puteve.sr
dc.description.abstractIntroduction: Craniofacial system has all of its structures developmentally, functionally and anatomically closely related to the structures of the upper respiratory tract. Thus, any disturbance in any of them is often accompanied by a disorder in the other. This paper is identifying opportunities to recognize some of the orofacial factors in children that could cause or increase the severity of breathing difficulties. Of particular importance is the fact that most authors deal with treating the adult population, while the mere emergence of the developmental disorder is not clearly explained. Therefore, this paper is conceived as a contribution to the knowledge of some of the many mutually very complex, interwoven functional and morphological disorders that together lead to this potentially dangerous, a globally present situation. In this study, special attention is paid to the influence of irregular intermaxillary relationship in the sagittal dimension (posterior position of lower jaw) in children who have not yet completed growth and in which there still can be a therapeutic act, as well as the sagittal narrowness of the upper respiratory tract. Correcting morphological irregularities in children is acheived by modifying and directing the growth and normalization of disturbed functions of orofacial musculature, by the application of functional orthodontic appliances. Objectives and hypotheses: The overall objective of this paper is to contribute to the knowledge of the structures and dimensions of the structures during the period of development, which may in later stages of life contribute to the occurrence of disturbances in breathing and a wide spectrum of disorders described as obstructive sleep apnoea syndrome, as well as to examine the possibility of affecting them early. Methods: The study was conducted as a combination of cross-sectional study in the first part and cohort study in its second part. It was performed at the Clinic of Dentistry of Vojvodina. The study included 98 experimental group subjects who met the criteria for inclusion in the study, appropriate age and craniofacial morphology (second class and hyperdivergent skeletal growth), and 70 (two groups of 35) of controls, being of corresponding ages. Roentgenocephalometric features and the dimensions of the upper respiratory tract were assessed in all subjects, as well as structures that could influence them, tongue and soft palate. The values obtained were compared statistically. After a year of orthodontic treatment of class II malocclusion, re- measurement of the same structures was performed, as well as the comparison with a control group of corresponding age. Changes in relation to the initial findings were tracked. To determine the actual extent of the changes caused by orthodontic treatment, the degree of change was compared in the control group at the beginning and end of the observation period. Results: The sagittal dimensions of the upper respiratory tract are significantly smaller in patients with Class II/1 than in the general population in all three observed levels, the level of the nasopharynx, oropharynx, and the level of level of hypopharynx. There was no significant interdependence between the sagittal dimension of the upper respiratory tract and skeletal relationships in the sagittal dimension. After orthodontic treatment by the means of functional appliances, the dimensions of the upper airway in all three observed levels increased. Conclusion: The findings confirm that the upper airway in patients with hyperdivergent class II/1 malocclusion is narrower than in the rest of the population, as well as that balancing their morphofunctional facial features during growth by orthodontic treatment leads to the more harmonious development of the pharyngeal structures that make up the upper airways.en
dc.languagesr (latin script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Медицински факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectDentalna okluzijasr
dc.subjectDental Occlusionen
dc.subjectAngle Class IIen
dc.subjectCorrectiveen
dc.subjectMalocclusionen
dc.subjectMalokluzija klase IIsr
dc.subjectRespiratorni sistemsr
dc.subjectDecasr
dc.subjectDisanje na ustasr
dc.subjectKorektivna ortodoncijasr
dc.subjectMaksilofacijalni razvojsr
dc.subjectOrtodontski aparatisr
dc.subjectMaxillofacial Developmenten
dc.subjectOrthodontic Appliancesen
dc.subjectRespiratory Systemen
dc.subjectChilden
dc.subjectMouth Breathingen
dc.subjectOrthodonticsen
dc.titleDimenzije gornjih respiratirnih puteva kod malokluzije klase II/1sr
dc.titleUpper airway dimensions in class II/1 malocclusionen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractГрујић Никола; Петровић Ђорђе; Стаменковић Зорана; Мирковић Синиша; Марковић Дубравка; Вучинић Предраг; Ивић Стојан; Димензије горњих респиратирних путева код малоклузије класе ИИ/1; Димензије горњих респиратирних путева код малоклузије класе ИИ/1;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/34652/IzvestajKomisije263.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/34653/Disertacija263.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/34652/IzvestajKomisije263.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/34653/Disertacija263.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_4689


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record