Show simple item record

Sustainable use of natural resources as a basis of tourism development in Serbia

dc.contributor.advisorMilenković, Svetislav
dc.contributor.otherAranđelović, Zoran
dc.contributor.otherRadosavljević, Gordana
dc.creatorBošković, Nikola
dc.date.accessioned2020-07-03T15:02:55Z
dc.date.available2020-07-03T15:02:55Z
dc.date.issued2016-02-04
dc.identifier.urihttp://eteze.kg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2440
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/4658
dc.identifier.urihttps://fedorakg.kg.ac.rs/fedora/get/o:593/bdef:Content/download
dc.description.abstractPrirodni resursi predstavljaju jednu od najvažnijih resursnih kategorija razvoja ekonomskih aktivnosti. U prethodnim periodima, prirodni resursi su se eksploatisali daleko iznad svoje granice održivosti. Usled toga, razvoj mnogih privrednih aktivnosti je danas pred velikim izazovima, u smislu na koji način prevazići sve izraženiji nedostatak prirodnih resursa. Kako turizam predstavlja jednu od najbrže rastućih privrednih grana poslednjih decenija, a imajući u vidu da on prevashodno zavisi od raspoloživosti i kvaliteta prirodnih resursa područja u kojima se razvija, održivo korišćenje prirodnih resursa nameće se kao jedan od ključnih izazova saveremenog razvoja turizma, kako na globalnom, tako i na nivou pojedinih destinacija. U prethodnim periodima razvoja turizma, naročito u drugoj polovini prošlog veka, nije se vodilo računa o prirodnim resursima, već su oni bili posmatrani samo kao sredstvo stvaranja turističkog proizvoda. Područje Srbije poseduje očuvan potencijal prirodnih resursa, koji može biti značajna osnova budućeg razvoja turizma. To se naročito odnosi na vodne resurse, koji su u radu označeni kao jedni od ključnih prirodnih resursa razvoja održivog turizma Srbije u narednim periodima. Takođe, planinska područja poseduju raznovrstan i uglavnom nenarušen potencijal prirodnih resursa, s jedne strane, a ekonomski su najnerazvijena područja Srbije, s druge strane, pa predstavljaju potencijalno najperspektivnija područja razvoja održivog turizma Srbije zasnovanog na prirodnim resursima. U cilju analize dosadašnjeg stepena korišćenja prirodnih resursa kao osnove razvoja turizma, u radu su testirani indikatori održivog turizma planinskih i banjskih destinacija Srbije. Rezultati analize su pokazali da je dosadašnji razvoj turizma u tim područjima neodrživ, što jasno dovodi do zaključka da se u Srbiji, u prethodnom periodu, nije vodilo računa o održivom korišćenju prirodnih resursa u funkciji razvoja održivog turizma. Korišćenjem FAS analize, TOWS matrice i matrice atraktivnosti i konkurentnosti, u radu su data rešenja razvoja najperspektivnijih oblika i destinacija turizma Srbije, zasnovanog na održivom korišćenju prirodnih resursa. Poseban doprinos u radu predstavljaju rezultati empirijskog istraživanja održivog korišćenja prirodnih resursa i njihovog značaja za razvoj održivog turizma, koje je imalo za cilj da pokaže u kojoj su meri kreatori turističkih proizvoda destinacija u Srbiji upoznati sa potrebom za održivim korišćenjem prirodnih resursa i u kojoj meri prepoznaju koliki je značaj i doprinos održivog korišćenja prirodnih resursa, kao osnove razvoja turizma destinacija u Srbiji.sr
dc.description.abstractNatural resources make one of the most important resource categories in the development of economic activities. In the past periods, the natural resources have been exploited far beyond the sustainability threshold. Consequently, the development of many economic activities is facing huge challenges today in terms of how to overcome the growing shortage of natural resources. Since tourism represents one of the fastest growing branches of economy in the recent decades, and having in mind that it depends primarily on the availability and quality of natural resources of the area in which it develops, the sustainable use of natural resources imposes itself as one of the key challenges of the modern tourism development, both globally and at the level of individual destinations. In the previous phases of tourism development, and in the second half of the last century in particular, exploitation of natural resources was not an issue, but they were regarded only as a tool to create a tourism product. The territory of Serbia shows a preserved potential of natural resources, which can be a significant basis for the future development of tourism. This particularly applies to water resources, which are marked in the paper as one of the key natural resources for sustainable tourism development of Serbia in the periods to come. Also, the mountain areas have a diverse and mainly untapped potential of natural resources on the one hand, and are economically the most underdeveloped areas of Serbia on the other; as such, they are potentially the most promising areas for development of sustainable tourism of Serbia as far as natural resources are concerned. For the purpose of an analysis of the current level of utilization of natural resources as the basis of tourism development, the paper examines indicators of sustainable tourism of mountain and spa resorts in Serbia. The results show that the previous tourism development of these areas hasn’t been sustainable, which clearly leads to conclusion that the sustainability of natural resources for the purpose of tourism development in Serbia was not an issue in the past. By means of the FAS analysis, TOWS matrix and attractiveness and competitiveness matrix, the paper presents solutions for development of the most promising tourism forms and destinations in Serbia, based on the sustainable use of natural resources. The special contribution to the paper are the results of the empirical research of sustainable use of natural resources and their importance for the development of sustainable tourism, aimed to demonstrate the extent to which the creators of tourist destinations in Serbia are familiar with the need for sustainable use of natural resources and able to recognize their significance potential to contribute to sustainable use of natural resources as the basis for the development of tourism destinations in Serbia.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Крагујевцу, Економски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Крагујевцуsr
dc.subjectodrživo korišćenje prirodnih resursasr
dc.subjectsustainable use of natural resourcesen
dc.subjectsustainable tourismen
dc.subjectSerbiaen
dc.subjectdevelopmenten
dc.subjectmanagementen
dc.subjectodrživi turizamsr
dc.subjectSrbijasr
dc.subjectrazvojsr
dc.subjectupravljanjesr
dc.titleOdrživo korišćenje prirodnih resursa kao osnova razvoja turizma Srbijesr
dc.titleSustainable use of natural resources as a basis of tourism development in Serbiaen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractМиленковић, Светислав; Aранђеловић, Зоран; Радосављевић, Гордана; Бошковић, Никола; Одрживо коришћење природних ресурса као основа развоја туризма Србије; Одрживо коришћење природних ресурса као основа развоја туризма Србије;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/46552/Disertacija238.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record