Show simple item record

Personality and work of Stevo Čuturilo: partaining to the history of culture and bibliological aspects.

dc.contributor.advisorStokić Simončić, Gordana
dc.contributor.otherBrborić, Veljko
dc.contributor.otherĐorđević, Bojan
dc.contributor.otherTrajković, Borjanka
dc.creatorIvetić, Nataša J.
dc.date.accessioned2020-07-03T12:10:13Z
dc.date.available2020-07-03T12:10:13Z
dc.date.issued2015-07-06
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2476
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/4657
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10507/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=47561743
dc.description.abstractДокторски рад под називом ,,Личност и дело Стеве Чутурила: културно-историјски и библиолошки аспекти” покушај је потпунијег разумевања личности и свеколиког рада овог културног посленика и заузимање одговарајућег става о његовом значају будући да је реч о једном од изузетно значајних интелектуалаца у српској културној историји. Личност и дело Стеве Чутурила (1846-1939) су анализирани, систематизовани и приказани са културно-историјског и библиолошког аспекта. Он је јединствен као писац уџбеника, буквара, читанки и правописа који су се користили више од четири деценије, као писац научних и стручних студија из методике, педагогије, психологије, етике и филозофије, као преводилац са немачког језика и на немачки језик, као новинар и дописник више новинских листова и часописа, као учитељ, школски надзорник, организатор школског система и, учешћем у различитим грађанским друштвеним институцијама и удружењима, ангажовани интелектуалац свога времена и активни учесник важних друштвених збивања. Стево Чутурило представља знамениту личност културне историје, нарочито историје васпитања, школства и образовања, и његов разнородан опус заслужује систематично прикупљање рукописне и штампане грађе, анализу свих области којима се бавио, ново вредновање и давање одговарајућег значаја његовом делу. Кроз деловање Стеве Чутурила може се пратити културни развој српског народа: развој књиге, писмености, школства, издаваштва, публицистике, преводилачког рада као и владајући научни ставови Чутуриловог времена везани за области васпитања, етике и образовања. Посебан осврт на писање и објављивање уџбеника доприноси одређивању библиолошког значаја и историјског развоја књиге. Уџбеници, као део књижне културе, чине и део историје образовања, а та историја није детаљно уобличена. Укупно познавање делатности појединаца, генезе идеја, покрета и институција, предуслови су за писање културне историје, али и за боље разумевање савремених процеса у култури...sr
dc.description.abstractDoctoral dissertation entitled "Personality and work of Stevo Čuturilo: Cultural, historical and bibliological aspects" is an attempt to more fully understand the personality and the overall work of this cultural worker and taking the appropriate attidute about his importance since he is one of the very important intellectuals of the Serbian cultural history. Life and work of Stevo Čuturilo (1846-1939) are analyzed, systematized and presented with aspects pertaining to the history of culture and bibliological aspects. He is unique as an author of textbooks, elementary reading books, reading books and orthographies that were used for more than four decades, as a writer of scientific and professional studies in methodology, pedagogy, psychology, ethics and philosophy, as an interpreter from German language and at the German language, as a reporter and correspondent for several newspapers and magazines, as a teacher, school superintendent, the organizer of the school system and, by participating in various civil social institutions and associations, as an engaged intellectual of his time and an active participant in important social events. Stevo Čuturilo is a famous person in Serbian cultural history, especially the history of upbringing, education and schooling, and his diversified oeuvre deserves systematic collecting of manuscripts and printed material, analyzing all areas he had dealt with, a new appreciation and giving adequate importance to his work. The cultural development of the Serbian people can be followed through the action of Stevo Čuturilo: development of books, literacy, education, publishing, journalism, translation, just as the reigning scientific attitudes of Čuturilov's time related to the fields of upbringing, ethics and education. Special reference to the writing and publishing of textbooks contributes to determining bibliological importance and to the history of development of the books. Textbooks, as part of the literary culture, are making a part of the history of education, and that the history was not shaped in detail. Overall knowledge about work of individuals, the genesis of ideas, movements and institutions are prerequisites for writing a cultural history of the Serbs, but also for better understanding of the cultural processes through which Serbian society is passing now...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectСтево Чутурилоsr
dc.subjectStevo Čuturiloen
dc.subjectMilitary Frontieren
dc.subjectThe school superintendenten
dc.subjectThe Voice of a Montenegrinen
dc.subjectReading room of Cetinjeen
dc.subjectprimersen
dc.subjectNewspaper municipalities of Kragujevacen
dc.subjectReading room of Kragujevacen
dc.subjectThe Society of Saint Savaen
dc.subjectcivic initiativesen
dc.subjectВојна границаsr
dc.subjectГлавни школски надзорникsr
dc.subjectГлас Црногорцаsr
dc.subjectЦетињска читаоницаsr
dc.subjectбуквариsr
dc.subjectВесник крагујевачке општинеsr
dc.subjectКрагујевачко читалиштеsr
dc.subjectДруштво Светог Савеsr
dc.subjectграђанске иницијативеsr
dc.titleЛичност и дело Стеве Чутурила: културно-историјски и библиолошки аспектsr
dc.titlePersonality and work of Stevo Čuturilo: partaining to the history of culture and bibliological aspects.en
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractСтокић Симончић, Гордана; Брборић, Вељко; Ђорђевић, Бојан; Трајковић, Борјанка; Иветић, Наташа Ј.; Ličnost i delo Steve Čuturila: kulturno-istorijski i bibliološki aspekt;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31219/Ivetic_Natasa_J.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31218/Disertacija413.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31218/Disertacija413.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31219/Ivetic_Natasa_J.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_4657


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record