Show simple item record

The housing type and life quality of people with intelectual disability

dc.contributor.advisorGlumbić, Nenad
dc.contributor.otherGligorović, Milica
dc.contributor.otherJerković, Ivan
dc.creatorTamaš, Daniela M.
dc.date.accessioned2020-07-03T09:31:51Z
dc.date.available2020-07-03T09:31:51Z
dc.date.issued2015-11-04
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2446
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/4644
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10456/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=47538703
dc.description.abstractСтановање уз подр ш ку за особе са интелектуалном ометено шћ у (ИО) представља услугу у систему социјалне зашт ите кој а им омогу ћ ава ш то самосталнији ж ивот у најмање рестриктивном окружењу . Применом прог р ама услуге становања уз подршку обезбеђује се одговарајући смештај, стручна помоћ и подршка за што потпуније осамостаљивање и укључивање корисника у друштвену заје дницу . У циљу побољ ш ања квалитета услуге становања уз подршку неопходно је узети у обзир објективни квалитет резултата примене програма и субјективни до ж ивљај корисника услуга, а искуствене податке поткерепити истраживањима у правцу повезаности између типа становања и квалитета живота особа са ИО и фактора који њега утичу. Циљеви истраживања су утврђивање природе односа квалитета живота и типа становања особа са ИО ; интензитета и појавних облика проблематичног понашања особа са ИО у различитим типовима ста новања и нивоа доживљеног стреса у односу на тип становања особа са ИО. Хипотезе истраживања су:  Особе са ИО које су обухваћене програмом становања уз подршку имају бољи квалитет живота у односу на испитанике који живе у породичном окружењу и у стационарн им установама.  Интензитет и појавни облици проблема у понашању особа са ИО зависе од типа становања.  Испитаници који су обухваћени програмом становања уз подршку имају нижи ниво стреса у односу на испитанике који бораве у институцији или у примарној пород ици. Истраживањем су у оквиру испитиваног узорка обухваћене одрасле особе са умереном ИО, старости од: 17 - 79 година. Просечна старосна вредност на нивоу целокупног узорка 39,95 године. Укупан број испитаника је 122. Испитивани узорак је подељен у три груп е: особе са ИО које су смештене у установама стационарног типа ( n = 51) ; особе са ИО које живе у својим примарним породицама (n= 38) и особе са ИО које су обухваћен е п рограмом становања уз подршку (n= 33). Према полној структури и по питању заступљености медиц инских сметњи без обзира на тип становања испитаника не постоји статистички значајна разлика. Инструменти који су коришћени у истраживању су: Свеобухватна скала за процену квалитета живота ( Comprehensive Quality Of Life Scale; ComQol – I5 , Cummins); Скал а непријатељства и агресије за одрасле, Реактивна/Проактивна ( The Adult Scale of Hostility and Aggression, Reactive/Proactive A - SHARP , Matlock, Aman); Упитник о ф у нкцијама понашања ( Questionnaire About Behavioral Function, QABF, Valmer , Maison) и Упитник з а процену стресних животних догађаја ( Life Stress Inventory , Fogarty , Bramston , Cummins ). Резултати нашег истраживања показују да о собе са ИО , које су обухваћене програмом становања уз подршку изражавају веће задовољств о квалитетом живота у односу на оста л а дв а подузорка ( p=0,000) и имају бољи квалитет живота у односу на испитанике који живе у институцији . Према резултатима истраживања проблеми у понашању особа са ИО, и нтензитет и облици испољавања агресивног понашања и ниво доживљеног стреса повезани су с а типом становања . Проблеми у понашању статистички значајно су нај израженији код испитаника који станују у институцији, а најмање изражени код испитаника који су у програму становања уз подршку ( p=0,000) . Агресивно понашање је најмањ е изражен о код испитан ика са ИО који су обухваћени програмом становања уз подршку ( вербална агресија (p=0,001), булинг (p=0,002), прикривена агресија (p=0,003), изражавање непријатељства (p= 0,002) и физичка агресија (p= 0,001) ) . Резултати укупног скора добијеног на Упитник у за п роцену стресних животних догађаја показују да особе које су обухваћене програмом становања уз подршку у односу на испитанике који станују са породицама и у институцији најмање испољавају с трес ( p=0,000) . Р езултат и указују н а то да је тип становања од вели ког значаја за свеукуп ан квалитет живота и опште психосоцијално стање особа са ИО . Ово истраживање може да да допринос унапређењу квалитета имплементације програма становања уз подршку за особе са ИО и укључивањ у још већег броја корисника у тaj програм.sr
dc.description.abstractSupported housing for the people with intelectual disabilities (ID) represents the favour in the system of social protection which enables them more independen t life in the least restrictive surrounding. Adequate accommodation, skilled help and support for more complete independance and participation of the users in the social comunity are provided by applying the favour of programme of supported housing.In the aim of improving the quality of the favour of supported housing it is neccessary to take into consideration the objective quality of the results of the programme applying and subjective experience of the favour users, and experienced data should be confi rmed by researches in the direction of the connection between the type of life arrangement and the quality of life for people with ID and factors that have some influences to them. The aims of the research are comfirming the nature of the relationship in the life quality and type of housing for the people with ID; the intensity and appearing ways of troubled behaviour of people with ID in different types of housing and the level of experienced stress according to the type of housing for the people with ID. Hypothesis of the research are: 1. The people with ID that are overcome by the supported housing have better quality of life in the relation to the tested people who live in the family surrounding and in the stationary institutions. 2. The intensity and appea ring ways of troubled behaviour of the people with ID depend on the type of housing. 3. the tested people who are overcome by the programme of supported housing have lower level of stress in the relation to the tested people that reside in the institution or in the primary family. By the research are overcome, in the frame of the tested samples, adult people with moderate ID, age from 17 to 79 years, average age value on the level of the whole sample is 39,95 years. The total number of tested people is 122. Th e tested sample is devided into three groups: the people with ID that are situated in the institutions of the stationary type (n= 51) ; the people with ID that live in their primary families (n= 38) and the people with ID that are overcome by the programme of supported housing (n= 33). According to the sex structure and according to the presence of medical difficulties, no matter to the type of housing of tested people, there are no statistic important differences. The instruments that were used in the res earch were: Comprehensive Quality Of Life Scale ( Comprehensive Quality Of Life Scale; ComQol – I5 , Cummins); The Adult Scale of Hostility and Aggression, Reactive/Proactive ( The Adult Scale of Hostility and Aggression, Reactive/Proactive A - SHARP , Matlock, Aman); Questionnaire About Behavioral Function ( Questionnaire About Behavioral Function, QABF, Valmer , Maison) and Life Stress Inventory ( Life Stress Inventory , Fogarty , Bramston , Cummins ). The results of our research show that people with ID, who are ove rcome by the programme of supported housing express more satisfaction by the quality of life in the relation to the other two sub - samples ( p=0,000) and have better quality of life in the relation to the tested people who live in the institution. According to the results of the research, the troubled behaviour of people with ID, the intensity and ways of expressing aggressive behaviour and level of experienced stress are connected with the type of housing. The troubled behaviour are the most expressed, whic h is statistic important, at tested people who live in the institution and least expressed at people who are in the programme of supported housing ( p=0,000) . Aggressive behaviour is least expressed at tested people with ID who are overcome by the programme of supported housing ( verbal aggression (p=0,001), bulling (p=0,002), hidden aggression (p=0,003), expressing the hostility (p= 0,002) and physical aggression (p= 0,001) ) . Results of the total amount that was got on Life Stress Inventory show that the peple who are overcome by the programme of supported housing in the relation to the tested people who live with families and in the institutions express stress least ( p=0,000) . The results show on that the type of housing has the great importance for the whole quality of life and general psycho - social condition of the people with ID. This research can give the contribution to the improving of the implementation quality of programme of supported housing for the people with ID, including even bigger number of use rs in those programmes.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацијуsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectСтановање уз подр ш куsr
dc.subjectSupported housingen
dc.subjectintelectual disabilityen
dc.subjectlife qualityen
dc.subjecttroubled behaviouren
dc.subjectaggressionen
dc.subjectsocial protectionen
dc.subjectинтелектуална ометено стsr
dc.subjectквалитет животаsr
dc.subjectпроблеми у понашањуsr
dc.subjectагресијаsr
dc.subjectсоцијална заштитаsr
dc.titleТип становања и квалитет живота особа са интелектуалном ометеношћуsr
dc.titleThe housing type and life quality of people with intelectual disabilityen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractГлумбић, Ненад; Глигоровић, Милица; Јерковић, Иван; Тамаш, Даниела М.; Tip stanovanja i kvalitet života osoba sa intelektualnom ometenošću;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/20358/Tamas_Daniela_M.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/20357/Disertacija246.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record