Show simple item record

Effects of maintenance on biological and productive properties of black currant (ribes nigrum L.) cultivars.

dc.contributor.advisorNikolić, Mihailo
dc.contributor.otherMilivojević, Jasminka
dc.contributor.otherVeberič, Robert
dc.contributor.otherVeličković, Milovan
dc.contributor.otherMiletić, Rade
dc.creatorPaunović, Svetlana M.
dc.date.accessioned2020-07-03T09:00:16Z
dc.date.available2020-07-03T09:00:16Z
dc.date.issued2015-11-06
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2424
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/4635
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10435/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=512122589
dc.description.abstractПредмет истраживања докторске дисертације је проучавање утицаја различитих начина одржавања земљишта у засаду црне рибизле на биолошке и производне особине шест испитиваних сорти. На основу добијених резултата утврђен је најповољнији начин одржавања земљишта који се може препоручити за примену у производној пракси у склопу савремене технологије гајења црне рибизле. Такође, извршен је избор сорти које се одликују високим и стабилним приносима и највреднијим сензоричким, нутритивним и антиоксидативним својствима плодова. Експериментална проучавања обављена су у трогодишњем периоду, од 2012. до 2014. године, у огледном засаду црне рибизле који је подигнут у пролеће 2011. године на објекту „Чачак“ Института за воћарство у Чачку. Огледом је обухваћено шест сорти црне рибизле, и то: Бен ломонд, Бен сарек, Чачанска црна, Титанија, Тибен и Тисел. У засаду су примењена три начина одржавања земљишта: 1) одржавање земљишта у виду јаловог угара, тј. стална обрада земљишта; 2) одржавање земљишта застирањем струготином и 3) одржавање земљишта застирањем црном полиетиленском фолијом. Током трогодишњег периода испитивања праћено је укупно 67 параметара, који су груписани у 6 целина, и то: 1. Фенолошке особине (почетак листања, пуно листање, појава цвасти, почетак цветања, пуно цветање, почетак заметања бобица и сазревање бобица); 2. Вегетативни потенцијал (број избојака по жбуну, дужина избојака, дужина новоформираних избојака, висина жбуна, ширина жбуна, индекс облика жбуна и запремина жбуна); 3. Генеративни потенцијал (број родних пупољака по жбуну, број цвасти по родном пупољку, број цвасти по жбуну, број цветова у цвасти, број бобица у грозду, проценат заметања бобица, број гроздова по жбуну, принос по жбуну и принос по јединици површине); 4. Физичке особине грозда и плода (маса бобица, маса грозда и дужина грозда); 5. Хемијске особине плодова (примарни и секундарни метаболити плодова, витамини и минералне материје)...sr
dc.description.abstractThis thesis studies the effect of different soil maintenance systems in a black currant orchard on biological and productive properties of six cultivars tested. Results led to the identification of the most favourable soil maintenance system that can be recommended for use as part of modern black currant production technology. Furthermore, cultivars were singled out for high stable yields and most valuable sensory, nutritional and antioxidant properties of the fruit. The research was conducted over a three-year period from 2012 to 2014 in the experimental black currant orchard established in the spring of 2011 at the Čačak site of the Fruit Research Institute, Čačak. Six black currant cultivars were examined, including ‘Ben Lomond’, ‘Ben Sarek’, ‘Čačanska Crna’, ‘Titania’, ‘Tiben’ and ‘Tisel’. Three soil maintenance systems were used: 1) bare fallow i.e. continuous tillage; 2) sawdust mulch and 3) black polyethylene foil mulch. During the three years of research, a total of 67 parameters were analysed and classified into 6 groups, as follows: 1. Phenological traits (beginning of leaf unfolding, full leaf unfolding, inflorescence emergence, beginning of flowering, full flowering, beginning of berry set and berry ripening); 2. Vegetative growth potential (number of shoots per bush, shoot length, length of newly developed shoots, bush height, bush width, bush shape index and bush volume); 3. Generative potential (number of fruit buds per bush, number of inflorescences per fruit bud, number of inflorescences per bush, number of flowers per inflorescence, number of berries per cluster, percent berry set, number of clusters per bush, yield per bush and yield per unit area); 4. Physical attributes of the cluster and fruit (berry weight, cluster weight and cluster length); 5. Chemical properties of the fruit (primary and secondary metabolites, vitamins and minerals). The primary metabolites quantified included soluble solids, total sugar, invert sugar, invert sugar components, total acids and organic acids. Among the secondary metabolites found in the fruit, the levels of total anthocyanins, total phenols, total antioxidant capacity, anthocyanin glycosides, flavonols and phenolic acids were determined...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Пољопривредни факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/31093/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectцрна рибизлаsr
dc.subjectblack curranten
dc.subjectсортаsr
dc.subjectјалови угарsr
dc.subjectфолијаsr
dc.subjectструготинаsr
dc.subjectвегетативни потенцијалsr
dc.subjectприносsr
dc.subjectквалитет плода.sr
dc.subjectcultivaren
dc.subjectbare fallowen
dc.subjectfoilen
dc.subjectsawdusten
dc.subjectvegetative growth potentialen
dc.subjectyielden
dc.subjectfruit qualityen
dc.titleУтицај начина одржавања земљишта на биолошке и производне особине сорти црне рибизле (Ribes nigrum L.)sr
dc.titleEffects of maintenance on biological and productive properties of black currant (ribes nigrum L.) cultivars.en
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractНиколић, Михаило; Миливојевић, Јасминка; Веберич, Роберт; Величковић, Милован; Милетић, Раде; Пауновић, Светлана М.; Uticaj načina održavanja zemljišta na biološke i proizvodne osobine sorti crne ribizle (Ribes nigrum L.);
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/12784/Disertacija224.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/12785/Paunovc_Svetlana_M.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record