Show simple item record

Evaluation of methods for induction of sinonasal secretions for the detection of fungi in the physiological and pathological conditions in patients with chronic rhinosinusitis

dc.contributor.advisorArsić-Arsenijević, Valentina
dc.contributor.otherTomić-Spirić, Vesna
dc.contributor.otherJanić, Dragana
dc.contributor.otherMinić, Predrag
dc.contributor.otherĐurđević-Pekić, Sandra
dc.creatorBarać, Aleksandra M.
dc.date.accessioned2020-07-03T08:55:41Z
dc.date.available2020-07-03T08:55:41Z
dc.date.issued2015-12-23
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2434
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/4632
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10444/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=47578383
dc.description.abstractGljive su poslednjih decenija postale jedan od vodećih uzročnika bolesti kod ljudi. Obzirom na opšteprisutnost u vazduhu i životnom prostoru (indoor i outdoor), gljive su česti izazivači gljivičnih oboljenja gornjih i donjih partija respiratornog trakta (RT) gde dovode do hroničnih oboljenja. Gljive prisutne u prašini i vazduhu bolesničkih soba, klima uređajima, vodovodnim cevima i vlažnim zidovima kupatila, predstavljaju važan rezervoar infekcije. Lako se šire putem vazduha i imaju sposobnost da prodru do najnižih delova donjih partija RT, ili da se zadrže u sinusnim šupljinama. Gljivične spore dimenzija 10 do 100 μm bivaju zaustavljene u sinusima, nosnom kavumu, farinksu i larinksu i na ovim mestima stvaraju depozite. U RT vladaju tamni, topli i vlažni uslovi koji predstavljaju idealne uslove za razmnožavanje plesni u plućima. Najčešći "outdoor" izolati gljiva su vrste roda Aspergillus, Penicillium i Cladosporium, dok su najčešći "indoor" izolati gljiva vrste roda Stachybotris, Fusarium i Rhodotorula. Izloženost ljudi "indoor" i "outdoor" gljivičnim sporama u vazduhu je neizbežna, a inhalacija spora gljiva je jedan od „okidača“ za nastanak imunopatoloških procesa u RT, koji može biti u vidu alergijske reakcije ili infekcije. Gljive koje uzrokuju oboljenja ljudi se mogu podeliti na dve kategorije prema patogenom potencijalu: oportunističke i striktno patogene. Najčešći izazivači gljivičnih infekcija (GI) RT su oportunističke plesni. Brzo i tačno dokazivanje prisustva gljiva u donjim i gornjim partijama RT je veoma važno zbog pravovremene primene terapije, skraćenja trajanja bolesti, snižavanja procenta nastanka komplikacija i sprečavanja razvoja invazivnih GI (IGI). Dijagnoza GI RT zavisi od brojnih faktora kao što su stručnost kliničara da pravovremeno posumnja na GI, pravilno odabran i uzorkovan klinički materijal, vreme potrebno od uzorkovanja do rezultata i senzitivnosti (Sn) i specifičnosti (Sp) postojećih dijagnostičkih testova. Kultivacija kliničkih uzoraka iz gornjih i donjih partija RT predstavlja "zlatni standard" za dijagnozu GI. Senzitivnost mikoloških metoda za detekciju gljiva varira od vrste i kvaliteta uzorka, prethodne obrade uzorka i iskustva i veština laboranta i lekara. Prednost kultivacije je mogućnost izolacije, identifikacije uzročnika GI i izrada testa osetljivosti gljiva na antimikotike. Iako se gljive mogu izolovati iz nazalnog sekreta zdravih ljudi, njihovo prisustvo u nazalnom sekretu ne predstavlja uvek dijagnostički kriterijum za dijagnozu GI u gornjim partijama RT. Standardna mikrobiološka analiza 5 kliničkih uzoraka gornjih partija RT u cilju detekcije gljiva i bakterija podrazumeva: (i) uzimanje brisa sluznice nosa kojim se uzorkuje nazalni sekret sa sluzokože nosa, (ii) zasejavanje ovog kliničkog materijala na hranljive mikrobiološke podlogame i (iii) makroskopska i mikroskopska identifikacija izolovanog mikroorganizma...sr
dc.description.abstractIn recent decades fungi become one of the leading causes of disease in humans. Given fungi are widespread in the air and in the living space (indoor and outdoor), fungi are commonly cause fungal infections (FI) of the upper and lower respiratory tract (RT) which lead to chronic infection. Fungi are present in dust and air of hospital rooms, air conditioning and damp walls bathrooms, represent an important reservoir of infection. It is easily spread through the air and have the ability to penetrate to the lowest parts of the RT, or to be kept in the sinus cavities. Spore sized 10 to 100 microns are stopped in the sinuses, nasal cavity, pharynx and larynx and in these places create deposits. The RT ruled dark, warm and moist conditions that are ideal for the propagation of fungi in the lungs. The most common outdoor isolates of fungi are Aspergillus, Penicillium and Cladosporium, whereas the most common outdoor isolates are Stachybotris, Fusarium and Rhodotorula. Human exposure to indoor and outdoor fungal spores in the air is inevitable and the inhalation of fungal spores is one of the "trigger" for the development of immunopathological processes in the RT, which can be in the form of allergic reactions or infection. Fungi that cause diseases in humans can be divided into two categories according to the pathogenic potential: opportunistic and strict pathogens. The most frequent causes of FI of RT are opportunistic molds. Detection of fungi in RT is crucial for timely initiation of therapy and positive outcome. Diagnosis of FI in RT depends on numerous factors such as the expertise of clinicians to make timely suspects FI, properly selected and sampled clinical material, the time required from sampling to results and sensitivity (Sn) and specificity (Sp) of existing diagnostic tests. Cultivation of clinical samples from the upper and lower parts of the RT is the "gold standard" for diagnosis of FI. Sn of mycological methods for the detection of fungus varies with the type and quality of the sample, the pretreatment of the sample and the experience and skills of laboratory technicians and doctors. The advantage of cultivation is isolation and identification of antigen and possibility for testing of antifungal susceptibility. Quickly and accurately confirm the presence of the fungus in the lower and upper parts of RT is very important for timely application of the therapy, shortening the duration of illness, lowering the percentage of complications and prevent the development of invasive FI (IFI). Although the fungus can be isolated from nasal secretions of healthy 9 people, their presence in nasal secretions is not always diagnostic criteria for the diagnosis of FI...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Медицински факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/175034/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectGljivesr
dc.subjectFungien
dc.subjectfungalni rinosinuzitissr
dc.subjecthronični rinosinuzitissr
dc.subjectnazalna polipozasr
dc.subjectmetodesr
dc.subjectindukcija sinonazalnog sekretasr
dc.subjectaspiracijasr
dc.subjectlavažasr
dc.subjectjednoćelijska suspenzijasr
dc.subjectfungal rhinosinusitisen
dc.subjectchronic rhinosinusitisen
dc.subjectnasal polypsen
dc.subjectmethodsen
dc.subjectinduction of sinonasal secretionen
dc.subjectaspirationen
dc.subjectlavageen
dc.subjectsingle-cell suspensionen
dc.titleEvaluacija metode indukcije sinonazalnog sekreta za dokazivanje gljivica u sinusima u fiziološkim i patološkim stanjima kod pacijenata sa hroničnim rinosinuzitisimasr
dc.titleEvaluation of methods for induction of sinonasal secretions for the detection of fungi in the physiological and pathological conditions in patients with chronic rhinosinusitisen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractAрсић-Aрсенијевић, Валентина; Томић-Спирић, Весна; Јанић, Драгана; Минић, Предраг; Ђурђевић-Пекић, Сандра; Бараћ, Aлександра М.; Евалуација методе индукције синоназалног секрета за доказивање гљивица у синусима у физиолошким и патолошким стањима код пацијената са хроничним риносинузитисима; Евалуација методе индукције синоназалног секрета за доказивање гљивица у синусима у физиолошким и патолошким стањима код пацијената са хроничним риносинузитисима;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/11586/Barac_Aleksandra_M.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/11585/Disertacija230.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record