Show simple item record

Numerical-experimental characterization of the strenght of foldable conteiner

dc.contributor.advisorManeski, Taško
dc.contributor.otherMilovančević, Milorad
dc.contributor.otherMilošević Mitić, Vesna
dc.contributor.otherGolubović, Zoran
dc.contributor.otherTufekčić, Džemo
dc.creatorĆelović, Ševket S.
dc.date.accessioned2020-07-03T08:41:53Z
dc.date.available2020-07-03T08:41:53Z
dc.date.issued2015-05-27
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2473
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/4629
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10499/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=514571427
dc.description.abstractГлобализација привреде омогућила је настајање глобалног тржишта материјала, производа и услуга као и премештање производње у ниско трошковне регије. Као последица тога логистика и логистички ланци су постали знатно сложенији. Расклопиви контејнери су тиме нашли велику примену, као и потреба за пројектовањем нових контејнера који требају да испуне све стржије крутеријуме чврстоће. У овом раду дат је приказ резултата вишегодишњег истраживања у области понашања структуре расклопивих контејнера. Основа дисертације представља анализа комплексних геометрија разнородних расклопивих контејнера и утицају геометрије на чврстоћу контејнера. У циљу сагледавања особина и понашања контејнера издвојени су параметри који их описују и разматрани су њихови утицаји на чврстоћу контејнера. Развијена је методологија карактеризације чврстоће контејнера. Карактеризацију чврстоће функционалног склопа контејнера обављена је путем нумеричког и експерименталног приступа. Нумерички приступ је изведен кроз примену методе коначних елемената и компјутерског моделирања. Експериментални приступ представља примену метода мерења деформација и чврстоће контејнера. Овим се извршава квалитетна карактеризација расклопивог контејнера, како постојећег тако и при дизајнирању нобог модела. Дефинисани су основни елементи идентификације понашања контејнера кроз одређивање крутости елемената контејнера и самог контејнера.. Идентификовани су основни проблеми повољног понашања контејнера. Они су представљени кроз немогућност преноса оптерећења са ј едне покретне површине странице на непокретну површину базе (реална грешка дизајна, израде и монтаже) и потребно максимално растерећење везе страница и базе. Дефинисане су потребне карактеристике расклопивих контејнера које он треба да испуни. Приказане су основне геометријске карактеристике развијеног модуларног дизајна контејнера. Приказане су основне геометријске карактеристике развијеног модуларног дизајна контејнера.sr
dc.description.abstractThe globalizaton of the economy has enabled the emergence of a global market of materials, products and services, as well as the relocation of production to low-cost regions. As a consequence, logistics and logistics chains have become much more complex. Folding containers are thus broadly used, and the need for the design of new containers that need to comply with increasingly stringent decision criteria strength. This paper presents the results of years of research in the field of behaviour structure of foldable container. The basis of the thesis is the analysis of complex geometries of various foldable container and the influence of geometry on the strength of the container. In order to observe the characteristics and behavior of container were extracted parameters that describe them and examined their effects on the strength of the container. Methodology has been developed characterization of the strength of the container. Functional characterization of the strength of the container assembly is performed by numerical and experimental approaches. The numerical approach is implemented through the application of finite element method and computer modeling. The experimental approach is the application of methods of measuring deformation and strength of the container. This executes the quality characterization of the foldable container, as well as existing when designing nobog models. The basic elements of behaviour identification of containers through the determination of stiffness of the container and the container itself. They identified the main problems of the favorable behavior of the container. They are represented by the inability to transfer loads from one movable surface sites on the surface of the fixed base (real fault of design, fabrication and assembly) and need maximum relief and database links page. Defines required characteristics of extractable container, it should meet. Shows the basic geometric characteristics of the developed modular design of the container.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Машински факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectрасклопиви контејнерsr
dc.subjectfordable containeren
dc.subjectчврстоћаsr
dc.subjectкрутостsr
dc.subjectизвијањеsr
dc.subjectкарактеризацијаsr
dc.subjectметодологијаsr
dc.subjectметода коначних елеменатаsr
dc.subject3Д оптичко мерење деформацијеsr
dc.subjectмерење оптерећења и деформацијаsr
dc.subjectмодуларни дизајнsr
dc.subjectstrengthen
dc.subjectstiffnessen
dc.subjectbucklingen
dc.subjectcharacterizationen
dc.subjectmethodologyen
dc.subjectfinite element analysisen
dc.subject3D optical strain measurementen
dc.subjectmeasurement of load and deformationen
dc.subjectmodular designen
dc.titleНумеричко-експериментална карактеризација чврстоће расклопивих контејнераsr
dc.titleNumerical-experimental characterization of the strenght of foldable conteineren
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseARR
dcterms.abstractМанески, Ташко; Милованчевић, Милорад; Голубовић, Зоран; Милошевић Митић, Весна; Туфекчић, Джемо; Ћеловић, Шевкет С.; Numeričko-eksperimentalna karakterizacija čvrstoće rasklopivih kontejnera;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/7202/Celovic_Sevket.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/7201/Disertacija410.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/7202/Celovic_Sevket.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/7201/Disertacija410.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_4629


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record