Show simple item record

Functioning of health care, justice and social welfare system to protect children from abuse and neglect

dc.contributor.advisorBrkić, Miroslav
dc.contributor.otherŽegarac, Nevenka
dc.contributor.otherIšpanović-Radojković, Veronika
dc.creatorMilosavljević-Đukić, Ivana
dc.date.accessioned2020-07-03T09:42:40Z
dc.date.available2020-07-03T09:42:40Z
dc.date.issued2015-11-09
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2412
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/4562
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10418/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=516706391
dc.description.abstractПредмет докторске дисертације усмерен је на истраживање актуелних система заштите деце од злостављања и занемаривања ради утврђивања теоријско-методолошких и практичних претпоставки за заснивање ефикаснијих модела заштите деце. На формулисање предмета истраживања утицало је недовољно емпиријско и научно сазнање о поступању и примени Општег и Посебног протокола за заштиту деце од злостављања и занемаривања у ова три система (здравствени, правосудни и систем социјалне заштите). Полазећи од чињенице да се насиље над децом може спречити, ефикаснијим и координисанијим деловање друштвених система, мр Милосављевић-Ђукић развија два основна приступа. Први се базира на теоријском концепту: систематизацији постојећих научних сазнања о етиологији злостављања и занемаривања, историјском приказу друштвене реакције одраслих у односу на децу, развоју приступа базираног на правима детета, испитивању усклађености домаћег са европским законодавством у области поштовања права детета, њиховој заштити и подршци и међусекторској сарадњи у заштити деце од злостављања и занемаривања. Други је практично орјентисан и испитује степен применљивости прокламованих права, примену Општег и Посебних протокола, од којих у највећој мери зависи заштита детета и међусекторска сарадња, као и испитивање постојећих знања и вештина професионалаца у релевантним друштвеним системима. Питању заштите деце у здравственом, правосудном и систему социјалне заштите у Србији приступа се са становишта опредељења друштва за поштовање дечијих права и унапређење развоја мреже социјалне подршке и нивоа знања професионалаца, што чини овај рад оригиналним и вишеструко значајним за развој теорије и праксе социјалног рада, као и хуманистичких наука у целини. Основни циљ докторске дисертације примарно је практично усмерен и састоји се у идентификовању проблема са којима се суочавају системи у процесу идентификовања, заштите, примени процедура и међусекторске сарадње у раду са злостављаном децом, а у процесима остваривања Конвенције о правима детета, као и у утврђивању услова под којима се може унапредити квалитет живота ове друштвене групе. На тај начин јасно је назначен хуманистичко-апликативни карактер постављених циљева, који се огледају у испитивању квалитета заштите злостављане деце, како би се унапређењем система друштвене подршке и развојем мреже услуга, створили услови за безбедно одрастање ове популације становништва...sr
dc.description.abstractThe subject matter of the doctoral dissertation is aimed at research of current systems of child protection from abuse and neglect, for the purpose of determining theoretical-methodological and practical suppositions for establishing more efficient models of child care. Formulation of research subject matter was influenced by insufficient empirical and scientific knowledge on procedures and application of the General and Special Protocol on Child Protection from Abuse and Neglect in these three systems. Starting with the fact that violence against children is preventable through a more efficient and coordinated actions of social welfare systems, Ms Milosavljevic-Djukic develops two basic approaches. The first is based on a theoretic concept: systematization of existing scientific knowledge on abuse and neglect etiology, historical overview of social reaction of adults in relation to children, development of approach based on children’s rights, research of harmonization of domestic legislation on children’s rights with the European legislation, their protection and support, inter-sector collaboration in children protection against abuse and neglect. The second one is practically oriented and examines the degree of applicability of proclaimed rights, application of General and Special Protocols on which protection of children and inter-sector collaboration depends for the most part, as well as the existing knowledge and skills of professionals in relevant social welfare systems. The issue of child protection in health care, judicial and social welfare protection systems in Serbia is approached from the standpoint of a society determined to respect children’s rights and improve the development of social support network and professionals’ level of expertise, all of which makes this dissertation an original one bearing multifold significance for development of theory and practice of social work, as well as humanities in general. The basic goal of the doctoral dissertation is primarily practically focused and consists of: identification of issues before systems in the process of identification, protection, application of procedures and inter-sector collaboration regarding abused children, in the process of fulfilling the Convention on Children’s Rights, as well as determining conditions necessary to improve the quality of life for this social group. In this way, a humanities-practical character of set goals is clearly indicated, reflected in examining the quality of protection for abused children in order to create conditions for safe growing up of this population through improvement of social support system and development of network of services...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет политичких наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectЗлостављање и занемаривање децеsr
dc.subjectChildren from abuse and neglecten
dc.subjectзаштита дететаsr
dc.subjectфункционисање системаsr
dc.subjectправосудногsr
dc.subjectздравственогsr
dc.subjectсоцијална заштитаsr
dc.subjectСрбијаsr
dc.subjectsystem to protecten
dc.subjectfunctioning of health careen
dc.subjectjustice and social welfareen
dc.subjectSerbiaen
dc.titleФункционисање здравственог, правосудног и система социјалне заштите у заштити деце од злостављања и занемаривањаsr
dc.titleFunctioning of health care, justice and social welfare system to protect children from abuse and neglecten
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY
dcterms.abstractБркић, Мирослав; Жегарац, Невенка; Ишпановић-Радојковић, Вероника; Милосављевић-Ђукић, Ивана; Funkcionisanje zdravstvenog, pravosudnog i sistema socijalne zaštite u zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22928/Ivana_Milosavljevic_Djukic_Referat_FPN.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22927/Disertacija213.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22927/Disertacija213.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22928/Ivana_Milosavljevic_Djukic_Referat_FPN.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_4562


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record