Show simple item record

Social isolation and the disintegration of the family of opiate addicts

dc.contributor.advisorDžamonja-Ignjatović, Tamara
dc.contributor.otherNastasić, Petar
dc.contributor.otherHrnčić, Jasna
dc.creatorBorković, Stevica
dc.date.accessioned2020-07-03T09:42:36Z
dc.date.available2020-07-03T09:42:36Z
dc.date.issued2015-11-18
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/4561
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2406
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10409/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=516705623
dc.description.abstractБолести зависности данас су један од најраширенијих друштвених проблема. Неопходно је радити на што бољој превентиви. Ова истраживање је само једно у низу које је дало одговор како изгледа породица зависника и са каквим проблемима се она сусреће. Испитаници су били мушког пола, јер су то зависници који су највише заступљени у лечењу и рехабилитацији. Како је зависност врло комплексна болест, најуспешнији третмани се спроводе уз присуство свих чланова породице, јер се поремећај развијао у оквиру специфичних породичних околности, па је из тог разлога неопходна промена свих њених чланова. У уводном делу докторске дисертације образлаже се утицај опијата на промену личности и са којим проблемима се зависник и његова породица суочавају када се нађу у социјалној изолацији и дезинтеграцији. У првом поглављу одређују се појмови „зависник”, „зависност”, „психичка зависност”, „физичка зависност и толеранција”, „психоактивне супстанце”, карактеристике опијатске зависности, карактеристике других психоактивних супстанци, облици и карактеристике нехемијских зависности, објашњени су фактори који доводе до настанка болести зависности, фазе развоја и превенција болести зависности, карактеристике породице зависника, последице и лечење болести зависности, карактеристике третмана опијатских зависника, законска регулатива у вези опијатских и других психоактивних супстанци. Друго поглавље бави се породицом и њеним значајем у настанку опијатске и друге зависности. Посебно се бави породицом из угла системске теорије и њеном улогом у лечењу, објашњава дисфункционалност и кризу савремене породице због утицаја чији су показатељи сиромаштво, насиље у породици, разводи, ванбрачне заједнице и малолетничка делинквенција. У трећем поглављу је стављен акценат на групу и њену улогу у настанку опијатске зависности. Посебно се одређује утицај вршњачке групе и породице, као и примена групне терапије у лечењу и рехабилитацији. У четвртом поглављу описане су социјалне последице зависности од опијата које укључују трансформацију личности од здраве особе до наркомана и његову везу са криминалитетом и антисоцијалним понашањем. Описане су родне разлике зависника као и карактеристике породица које су због зависности дезинтегрисане и социјално изоловане. У петом поглављу одређује се појам „Социјална изолација”, историјски корени изолације, њени облици и последице по појединца, породицу и друштво. Шесто поглавље се бави одређењем појмова „Социјална интеграција” и „дезинтеграција” и назначава све елементе интеграције и дезинтеграције у породици. Седмо поглавље се надовезује на шести и односи се на елементе и исходе процеса социјалне изолације и дезинтеграције породице опијатских зависника. Осми део рада односи се на представљање методологије истраживања кроз одређење предмета, циљева, хипотеза, испитиваног узорка, инструмената, процедуре прикупљања података и статистичке обраде. Прeдмeт истрaживaњa је испитивање интерперсоналних oднoса мeђу свим члaнoвимa пoрoдицe опијатског зависника, укључујући појаву насиља, односе са широм породицом, степен задовољења потреба чланова породице, и проблеми са којима се зависник сусреће у ужој и широј социјалној средини. Циљ тезе је дa се утврди са каквим специфичним социјалним проблемима се опијатски зависник сусреће у својој породици као и у ужој и широј социјалној средини. Истраживање се обавило на узорку од 118 испитаника, од којих су 60 чинили студенти као контролна група и 58 опијатских зависника који су на рехабилитацији и у апстиненцији најмање шест месеци. Подаци добијени на истраживању заснивају се на упитнику полуотвореног типа. Девету целину рада представља приказ добијених резултата. Ту су потврђене хипотезе да се породица опијатског зависника налази у социјалној изолацији и дезинтеграцији. На крају, у дискусији и закључку се резимирају основни налази, истиче се колико је породица опијатског зависника у проблему у односу на оне породице у којој зависности нема. Ова докторска дисертација представља значајан допринос разумевању проблема са којима суочава породица зависника, остваривању увида у то да се овакве породице у односу на друге заиста дезинтегрисане и да се налазе у социјалној изолацији јер су стигматизоване од стране друштва.sr
dc.description.abstractAddictions are today one of the most widespread social problems. It is necessary to work on to better prevention. This research is just one of many who gave the answer seems to families of addicts and what problems it faces. The subjects were males, because they are addicts who are mostly represented in treatment and rehabilitation. As dependence on a very complex disease, the most successful treatments are carried out in the presence of all members of the family, because the disorder developed within the specific family circumstances, and is for that reason necessary to change all of its members. In the introductory part of the doctoral thesis is explained by the influence of opiates on personality changes and problems with which the addict and his family faced when they find themselves in social isolation and disintegration. In the first chapter the concepts of "addict", "addiction", "psychic dependence," "physical dependence and tolerance", "psychotropic substances", the characteristics of opiate dependency, the characteristics of other psychoactive substances, types and characteristics of non-chemical addictions, explains the factors that lead to the emergence of addictions, stage of development and the prevention of substance abuse, characteristics of families of addicts, consequences and treatment of addiction, the characteristics of the treatment of opiate addicts, legislation regarding opiate and other psychoactive substances. The second chapter deals with the family and its importance in the development of opiate and other dependencies. Especially dealing with family from the perspective of systems theory and its role in the treatment, explains the dysfunction and the crisis of modern family due to the impact of which are indicators of poverty, domestic violence, divorce, extramarital relationship and juvenile delinquency. In the third chapter, with emphasis on the group and its role in the development of opiate dependence. In particular, determines the impact of peer groups and families, as well as the use of group therapy in treatment and rehabilitation. The fourth chapter describes the social consequences of addiction to opiates, which include personality change from a healthy person to the drug and its link with crime and antisocial behavior. It describes the gender differences addicts and family characteristics that are due depending disintegrated and socially isolated. The fifth chapter defines the concept of "social isolation", the historical roots of isolation, its forms and consequences for the individual, family and society. The sixth chapter deals with the definition of the term "social integration" and "disintegration" and indicates all the elements of integration and disintegration of the family. The seventh chapter builds on the sixth and refers to the elements of the process and outcomes of social isolation and disintegration of the family of opiate addicts. The eighth part of the paper refers to the presentation of research methodology through the definition of the subject, objectives, hypothesis, test sample, instruments, procedures, data collection and statistical analysis. The subject of research is to examine interpersonal relations among all the family members addicts, including the occurrence of violence, relationships with extended family, the degree of satisfaction of needs of family members, and the problems that the addict faces in the wider social environment. The aim of the thesis is to determine what kind of specific social problems facing the opiate addict in their family and in the wider social environment. The research was performed on a sample of 118 respondents, of which 60 students did as a control group and 58 opiate addicts who are undergoing rehabilitation and sober for at least six months. Data obtained in the survey are based on a semi-open questionnaire. Ninth whole work is a presentation of the results. There are consistent with the hypothesis that the family is opiate addicts in social isolation and disintegration. Finally, the discussion and conclusion summarizes the main findings, highlights how the family opiate addicts in the problem in relation to those families in which there is no dependency. This doctoral thesis is an important contribution to understanding the problems that face families of addicts, achieving insight into that kind of family in relation to other really disintegrated and that they are in social isolation because they are stigmatized by society.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет политичких наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectСоцијална изолацијаsr
dc.subjectSocial isolationen
dc.subjectдезинтеграцијаsr
dc.subjectпородицаsr
dc.subjectопијатиsr
dc.subjectзависностsr
dc.subjectпсихоактивна супстанцаsr
dc.subjectпревенцијаsr
dc.subjectгрупаsr
dc.subjectвршњачке групеsr
dc.subjectdisintegration of familiesen
dc.subjectopiatesen
dc.subjectdependenceen
dc.subjectpsychoactive substanceen
dc.subjectpreventionen
dc.subjectgroupen
dc.subjectpeer group.en
dc.titleСоцијална изолација и дезинтеграција породице опијатских зависникаsr
dc.titleSocial isolation and the disintegration of the family of opiate addictsen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY
dcterms.abstractДжамоња-Игњатовић, Тамара; Настасић, Петар; Хрнчић, Јасна; Борковић, Стевица; Socijalna izolacija i dezintegracija porodice opijatskih zavisnika;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22907/Stevica_Borkovic_Referat_FPN.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22906/Disertacija207.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22907/Stevica_Borkovic_Referat_FPN.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22906/Disertacija207.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_4561


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record