Show simple item record

Diversity of species from the Phytophthora genus and their role in the decline of broadleaved forest trees in Serbia

dc.contributor.advisorKeča, Nenad
dc.contributor.otherOszako, Tomasz
dc.contributor.otherKaradžić, Dragan
dc.contributor.otherMilanović, Slobodan
dc.contributor.otherGolubović-Ćurguz, Vesna
dc.creatorMilenković, Ivan Lj.
dc.date.accessioned2020-07-03T10:17:11Z
dc.date.available2020-07-03T10:17:11Z
dc.date.issued2015-07-17
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/4556
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2420
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10431/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=513399452
dc.description.abstractPhytophthora врсте су гљивама слични организми у оквиру царства Chromista (Stramenopiles) и SAR супер групе (BEAKES et al. 2015). У својим дебелозидним, трајним спорама могу да преживе неповољне услове средине (високе и ниске температуре, сушу, одсуство осетљивог домаћина) дужи период. Мултициклична природа, постојаност трајних спора и висока агресивност, чине Phytophthora врсте једним од најпрепознатљивијих биљних патогена. Тренутно је позната 141 врста у оквиру овог рода (ABAD 2014). Phytophthora врсте инфицирају различита ткива, укључујући фино корење, кору и камбијум одрвенелог корења и стабала, избојке и лишће и то широког спектра домаћина у расадницима, парковима и украсним засадима и у шумским екосистемима (ERWIN and RIBEIRO 1996). Узимајући у обзир еколошке и економске ризике по шумарство и биодиверзитет које присуство Phytophthora врста носи, спроведено је истраживање са циљевима да се: (i) утврди присуство; (ii) изолују, морфолошки и молекуларно идентификују главне врсте; (iii) одреди распрострањење, главни домаћини, и неке еколошке карактеристике изолованих Phytophthora врста; и да се (iv) кроз тестове патогености и синтезу свих добијених резултата провери потенцијална улога најчешће изолованих врста у сушењу и пропадању стабала у различитим лишћарским шумама у Србији. Истраживање је спроведено у различитим шумским састојинама, плантажама и вештачки подигнутим састојинама, као и на биљкама у парковима и украсним засадима и расадницима у Србији. Узоркована стабла су показивала различите симптоме, који могу бити узроковани инфекцијама са врстама из рода Phytophthora, укључујући некрозе на кореновом врату и на стаблима уз цурење тамног ексудата, хлороза, атрофија и увенуће лишћа, повећана прозирност крошње, одумирање стабала од врха, одумирање избојака, грана и делова круна, некрозе и озледе на матичном корењу и трулеж и губитак финог корења. Сакупљање узорака и изолација су изведени пратећи методологију JUNG (2009) и JUNG et al. (1996, 2000). Узорци су сакупљани испод симптоматичних, али и испод стабала без видљивих симптома...sr
dc.description.abstractPhytophthora species are fungi-like organisms within the kingdom Chromista (Stramenopiles) and SAR supergroup (BEAKES et al. 2015). In their thick-walled and long resting structures they can survive unfavourable environment conditions (such as low or high temperatures, droughts, apsence of susceptible host) for a long time. Their multicyclic nature, the persistence of the resting spores and the high aggressiveness, makes Phytophthora species the most notorious plant pathogens in general. Currently, 141 species within this genus are known (ABAD 2014). Phytophthora species infect different tissues, eg. fine roots, bark and cambium of woody roots and stems, shoots and leaves, of a very wide range of host species, in nurseries, ornamental and amenity plantings, and forest ecosystems (ERWIN and RIBEIRO 1996). Due to ecological and economic threat posed by the presence of Phytophthora species to forestry and biodiversity, a study was conducted with aims to: (i) determinne the presence; (ii) isolate, morphologically and molecularly identify the main species; (iii) determine distribution, main hosts and some ecological characteristics of isolated species; and to (iv) determine potential role of the most common isolated species in decline of trees in different broadlieved forests in Serbia, through the pathogenicity tests and sintheze of all obtained results. The survey was performed in different forest stands, planted forests and plantations, as well as on ornamental trees in parks, amenity plantings and nurseries in Serbia. Sample trees showed various symptoms indicative for Phytophthora infections, including the presence of collar rots or stem cankers with dark exudates, leaf atrophy, chlorosis and wilting, increased crown transparency, dieback, dying of shoots, branches or parts of the crown, cankers and wounds on mother roots and decay and loss of fine roots. Sampling and isolation methods were performed according to JUNG (2009) and JUNG et al. (1996, 2000). Both, symptomatic and healthy trees were sampled. In total, 432 samples at 33 localities were taken, including samples from forest stands (319 samples at 32 localities), planted forests and plantations (49 samples at five localities), nurseries (17 samples at five localities), and parks and green areas (47 samples on one locality). Also, 49 different host species were sampled, including Quercus robur, Q. petraea, Q. cerris, Fagus sylvatica, Fraxinus angustifolia, Acer pseudoplatanus, A. platanoides, A. heldreichii, Populus spp., Juglans regia, Betula pendula, Magnolia spp., Forsythia spp., Corylus colurna and other host species...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Шумарски факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/37008/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectБолести коренаsr
dc.subjectRoot diseasesen
dc.subjectPhytophthora speciesen
dc.subjectbeech forestsen
dc.subjectoaksen
dc.subjectidentificationen
dc.subjectmorphologyen
dc.subjectPCRen
dc.subjectITS sequencingen
dc.subjectpathogenicityen
dc.subjectecologyen
dc.subjectPhytophthora врстеsr
dc.subjectбукове шумеsr
dc.subjectхрастовиsr
dc.subjectидентификацијаsr
dc.subjectморфологијаsr
dc.subjectPCRsr
dc.subjectITS секвенцирањеsr
dc.subjectпатогеностsr
dc.subjectекологијаsr
dc.titleДиверзитет врста рода Phytophthora и њихова улога у пропадању стабала у лишћарским шумама у Србијиsr
dc.titleDiversity of species from the Phytophthora genus and their role in the decline of broadleaved forest trees in Serbiaen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractКеча, Ненад; Голубовић-Ћургуз, Весна; Осзако, Томасз; Караджић, Драган; Милановић, Слободан; Миленковић, Иван Љ.; Diverzitet vrsta roda Phytophthora i njihova uloga u propadanju stabala u lišćarskim šumama u Srbiji;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/30462/Milenkovic_Ivan.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/30461/Disertacija221.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record