Show simple item record

Status and development of virgin stands of beech, fir and spruce in serbia as a basis for planning and ensuring of close-to-nature forest management

dc.contributor.advisorMedarević, Milan
dc.contributor.otherBanković, Staniša
dc.contributor.otherPantić, Damjan
dc.contributor.otherGovedar, Zoran
dc.contributor.otherPetrović, Nenad
dc.creatorObradović, Snežana Lj.
dc.date.accessioned2020-07-03T10:17:09Z
dc.date.available2020-07-03T10:17:09Z
dc.date.issued2015-06-26
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/4554
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2397
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10394/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=513398684
dc.description.abstractМешовите шуме лишћара и четинара (букве и јеле; јеле, смрче и букве) заузимају 2,4% шумом обрасле површине Србије. Карактеришу их висока производност, еколошка разноврсност, повећана отпорност на различите негативне утицаје, те структурна сложеност. Мултифункционалност ових шума, с једне стране и мала површинска заступљеност, мања од потенцијалних станишних могућности у шумском фонду Србије, с друге стране, иницирали су ова истраживања у мешовитим шума јеле- смрче-букве на Тари и букве-јеле на Гочу. Примарни циљ истраживања био је да се у шумама ових локалитета анализирају структурне, динамичке и промене у димензионом диверзитету и саставу врста дрвећа, настале у последњих педесет година. Оцена узрока, стeпен и квалитет насталих промена представљаjу полазну основу за оквирно дефинисање даљег газдинског третмана ових полидоминантних заједница у контексту природи блиског и адаптивног газдовања. За ова истраживања коришћени су подаци са 15 стационарних огледних површина, од чега 6 на Тари, величине 1,0-1,85 ha и 9 на Гочу, величине 0,93-1,70 hа. Прикупљање података на огледним површинама вршено је на исти начин приликом сваког премера у периоду од 1955. до 2005. године на Тари, односно од 1954. до 2011. године на Гочу. Подаци периодичних, потпуних (тоталних) премера подвргнути су класичној дендрометријској и статистичкој обради. Оцена стања и анализa насталих промена у истраживаним састојинама током наведеног периода извршена је на основу следећих елемената: броја стабала, запремине, као и њихове дистрибуције по дебљинским степенима и класама дебљине Биолеја, темељнице, висинске структуре, висинске криве, текућег запреминског прираста, димензија средњих стабала, запреминског индекса, Џини коефицијента, индекса стопе урастања и учешћа врста у смеси...sr
dc.description.abstractMixed forests of broadleaved and coniferous trees (beech and fir; fir, spruce and beec) account for 2.4% of the forest area in Serbia. They are characterized by high productivity, ecological diversity, increased resistance to various adverse impacts and structural complexity. Multifunctionality of these forests on one hand and small forest areas below the potential of site opportunities in the growing stock of Serbia on the other have initiated this research in mixed forests of beech spruce and fir on Mt.Tara and beech and fir on Mt.Goč. The primary aim of this research was to analyze the structural, dynamic and dimensional changes in the composition and diversity of tree species in the forests of these sites that were established in the last fifty years. Assessment of the causes, extent and quality of the current changes represent a starting point for the defining of the framework for further management treatment of these polydominant communities in the context of close-to-nature and adaptive management. Data from 15 sample plots were used for this research, of which 6 on Mt.Tara with sizes ranging from 1.0 to 1.85 ha and 9 on Mt. Goč with sizes ranging from 0.93- 1.70 hа. Data collection in the sample plots was performed every time in the same way during each forest measurement in the period from 1955 to 2005 on Mt.Tara, and from 1954 to 2011 on Mt.Goč. Data from periodic full (total) measurements were subjected to standard dendrometric and statistical processing. The assessment of status and the analysis of changes that occurred in researched stands during the specified period was performed on the basis of the following elements: the number of trees, volume, and their distribution by diameter degrees and Biolay diameter classes, basal area, height structure, height curves, current volume increment, dimensions of medium-sized trees, stand volume index, Gini coefficient, recruitment rate index and shares of species in the mixture...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Шумарски факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/37008/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectмешовите шуме лишћара и четинараsr
dc.subjectmixed broadleaved and coniferous forestsen
dc.subjectstand structureen
dc.subjectstand dynamicsen
dc.subjectchanges close to nature forest managementen
dc.subjectadaptive forest managementen
dc.subjectMt.Taraen
dc.subjectMt.Gočen
dc.subjectструктура састојинеsr
dc.subjectдинамика састојинеsr
dc.subjectпроменеsr
dc.subjectприроди блиско газдовање шумамаsr
dc.subjectадаптивно газдовање шумамаsr
dc.subjectТараsr
dc.subjectГочsr
dc.titleСтање и развој састојина букве, јеле и смрче прашумског порекла у Србији као основ за планирање и обезбеђивање природи блиског газдовањаsr
dc.titleStatus and development of virgin stands of beech, fir and spruce in serbia as a basis for planning and ensuring of close-to-nature forest managementen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractМедаревић, Милан; Петровић, Ненад; Банковић, Станиша; Пантић, Дамјан; Говедар, Зоран; Обрадовић, Снежана Љ.; Stanje i razvoj sastojina bukve, jele i smrče prašumskog porekla u Srbiji kao osnov za planiranje i obezbeđivanje prirodi bliskog gazdovanja;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/30448/Snezana_Obradovic_referat.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/30447/Disertacija199.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_4554


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record