Show simple item record

Assessment of soil erosion potential by application of USLE and PESERA models on the territory of Prvonek catchment

dc.contributor.advisorKadović, Ratko
dc.contributor.otherKostadinov, Stanimir
dc.contributor.otherRistić, Ratko
dc.contributor.otherBelanović Simić, Snežana
dc.contributor.otherSaljnikov, Elmira
dc.creatorPerović, Veljko S.
dc.date.accessioned2020-07-03T10:17:07Z
dc.date.available2020-07-03T10:17:07Z
dc.date.issued2015-07-02
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/4553
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2396
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10392/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=513398940
dc.description.abstractГубитак земљишта изазван процесом ерозије је озбиљан проблем у Републици Србији, a процена губитака земљишта као и систем заштите од ерозије представљају неопходни услов за одрживи развој привреде и друштва. Предвиђање губитка земљишта је важно за процену опасности од ерозије и детерминацију одговарајућих мера конзервације и коришћења земљишта у сливу. Широк спектар модела је данас доступан за процену ризика од ерозије земљишта. Избор одређеног модела у великој мери зависи од сврхе истраживања, доступности података, времена и потребних материјалних средстава за његову реализацију. Степен угрожености земљишта процесима ерозије у овој докторској дисертације, оцењен је применом USLE и PESERA моделима, док је транспорт неких микроелемената са наносом услед ерозионог процеса процењен применом WaTEM/SEDEM модела. Применом USLE и PESERA модела добили су се релативно уравнотежени резултати, са вредностима класификованим у групу умерене угрожености од ерозионих процеса. На основу добијених резултата транспортованих микроелемената применом WaTEM/SEDEM модела, ризична подручја са нешто вишим вредностима транспортованих микроелемената се углавном јављају на локалитетима где су забележене веће укупне количине тешких метала у земљишту, односно, близу подручја са израженијим интензитетом ерозије. Резултати добијени применом USLE и PESERA модела у проучаваним условима пружају могућност око националног концензуса за избор ерозионог модела. Међутим, ниво њихове примене је првенствено условљен размерама подручја. Резултати указују да је примена USLE модела прикладнија када се ради о процени ерозионих губитака земљишта на мањим сливовима, пре свега због могућности модела да врши процену на детаљнијим резолуцијама. С друге стране, PESERA модел има предност када се ради о проценама губитака земљишта на регионалном нивоу, зато што боље одражава хидроеколошке параметре, који су од значаја за развој ерозионих процеса. На овакав закључак упућују и резултати примене оба модела, према анализираној литератури, у различитим подручјима у Европи.sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Шумарски факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/37006/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectЕрозија земљиштаsr
dc.subjectSoil erosionen
dc.subjectерозиони моделиsr
dc.subjectUSLЕsr
dc.subjectPЕSЕRАsr
dc.subjectWaTEM/SEDEMsr
dc.subjecterosion modelsen
dc.subjectUSLЕen
dc.subjectPЕSЕRАen
dc.subjectWaTEM/SEDEMen
dc.titleПроцена потенцијалне ерозије земљишта применом USLE и PESERA модела на подручју слива акумулације Првонекsr
dc.titleAssessment of soil erosion potential by application of USLE and PESERA models on the territory of Prvonek catchmenten
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractКадовић, Ратко; Ристић, Ратко; Костадинов, Станимир; Белановић Симић, Снежана; Саљников, Елмира; Перовић, Вељко С.; Procena potencijalne erozije zemljišta primenom USLE i PESERA modela na području sliva akumulacije Prvonek;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/30440/Disertacija198.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/30441/Izvestaj_Veljko_Perovic.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record