Show simple item record

The construction of modern measurement principles in the function of matching of revenues and expenses

dc.contributor.advisorMalinić, Dejan
dc.creatorPantelić, Marija B.
dc.date.accessioned2020-07-03T08:31:29Z
dc.date.available2020-07-03T08:31:29Z
dc.date.issued2015-12-11
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/4540
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2408
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10412/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=47632143
dc.description.abstractПроцес финансијског извештавања и финансијски извештаји које продукује су од изузетног значаја будући да обезбеђују неопходну информациону основу за доношење економских одлука. Почетком новог века, проблематика финансијског извештавања је као никада до тада у фокусу разматрања веома широког круга учесника, укључујући чак парламенте и владе, а повод за то је представљало неколико таласа скандала у финансијском извештавању и дугогодишња финансијска криза. Између осталог као важна тема ових расправа наметнуо се однос рачуноводства историјског трошка и рачуноводства фер вредности. Ова расправа се у основи своди на дебату о поузданости и релевантности. Примарни циљ финансијског извештавања код рачуноводства историјског трошка представља утврђивање тачног и упоредивог периодичног резултата, док је примарни циљ рачуноводства фер вредности утврђивање фер вредности нето имовине. Како је нормативна основа савременог финансијског извештавања у основи својеврсна комбинација ова два концепта финансијског извештавања то је потребно обезбедити и помирење ова два циља. Исправна периодизација прихода и расхода, као претпоставка обрачуна успеха, као и исправно вредновање средстава и обавеза (нето имовине) стимулисали су рачуноводствену праксу на развој рачуноводствених принципа а рачуноводствену теорију на испитивање постојећих и изградњу савремених принципа процењивања који су у функцији реализације циљева финансијског извештавања. Рачуноводствени принципи, дакле, представљају инструмент за испуњење циљева финансијског извештавања. Рачуноводствени принципи су уграђени у законску и професионалну регулативу, али имају и функцију допуне рачуноводствених стандарда кад год нека питања нису експлицитно регулисана стандардима или/и постоји висок степен просуђивања.sr
dc.description.abstractThe financial reporting process and the financial statements that this process produces are of great importance as they provide the necessary information basis for making economic decisions. At the start of the new century a wide array of stakeholders, including even parliaments and governments are focusing on the problem of financial reporting to the extent never before seen. This is caused by a string of scandals in financial reporting and the prolonged financial crisis. Also, the relationship between the historical cost accounting and fair value accounting arises as an important issue in the discussions. At its essence, this discussion boils down to debating reliability and relevancy. The primary goal of financial reporting on historical cost is to establish accurate and comparable earnings, while the primary aim of fair value accounting is to establish fair value of net assets. Given that, at its essence, modern financial reporting is based on a kind of combination of these two concepts of financial reporting, it is therefore necessary to reconcile these two goals. Accurate matching of revenues and expenses, as a precondition for the calculation of earnings, as well as accurate measurement of assets and liabilities (net assets) have stimulated the accounting practice to develop accounting principles, while the accounting theory was stimulated to question the existing and develop modern measurement principles whose purpose is to achieve financial reporting targets. Therefore, accounting principles are an instrument of achieving the goals of financial reporting. Accounting principles have been incorporated into legislation and professional regulations, but they also function as a supplement to the accounting standards whenever certain issues are not explicitly regulated by standards or/and there is a high degree of judgment.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Економски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectфинансијско извештавањеsr
dc.subjectfinancial reportingen
dc.subjectaccounting principlesen
dc.subjecthistorical cost accountingen
dc.subjectfair value accountingen
dc.subjectfinancial crisisen
dc.subjectvolatilityen
dc.subjectprocyclicalityen
dc.subjectdisclosureen
dc.subjectmixed model of financial reportingen
dc.subjectрачуноводствени принципиsr
dc.subjectрачуноводство историјског трошкаsr
dc.subjectрачуноводство фер вредностиsr
dc.subjectфинансијска кризаsr
dc.subjectволатилностsr
dc.subjectпроцикличностsr
dc.subjectобелодањивањеsr
dc.subjectхибридни модел финансијског извештавањаsr
dc.titleИзградња савремених принципа процењивања у функцији временског повезивања прихода и расходаsr
dc.titleThe construction of modern measurement principles in the function of matching of revenues and expensesen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractМалинић, Дејан; Пантелић, Марија Б.; Izgradnja savremenih principa procenjivanja u funkciji vremenskog povezivanja prihoda i rashoda;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/4698/Disertacija209.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/4698/Disertacija209.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/4699/bitstream_4699.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_4540


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record