Show simple item record

Typology of humor in Serbia oral prose

dc.contributor.advisorSamardžija, Snežana
dc.creatorZlatković, Ivan
dc.date.accessioned2020-07-03T12:10:40Z
dc.date.available2020-07-03T12:10:40Z
dc.date.issued2015-06-30
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/4280
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2348
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10295/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=47562255
dc.description.abstractСтудија Типологија хумора у српској усменој прози бави се комплексним феноменом хумора, указујући на његову обредну, историјско-цивилизацијску, социо- психолошку, културолошку и естетску димензију. Основ хумора (комичног и смешног) анализира се у обредном и магијском контексту и у вези с природом и људском потребом да њоме овлада. Такође, и у контексту савременог живота у којем комично означава и црнохуморну (трагикомичну), апсурдну визију света, која га и удаљава од његових првобитних обредно-магијских корена. Проблем који се намеће односи се на дефинисање појма хумора у теоријско- методолошком смислу, јер постоје знатне разлике у приступима и научним тумачењима. У овој студији хумор се карактерише као општа категорија у оквиру које комично и смешно представљају елементе његовог естетског и појавног изражавања, при чему се сва три појма користе без значајних значењских дистинкција...sr
dc.description.abstractThe paper Typology of humor in Serbian oral prose deals with complex phenomenon of humor, pointing to its ritual, historical and civilizational, sociopsyhological, cultural and aesthetic dimension. The basis of humor ( comic and funny ) is analysed in ritual and magical context and it is connected with nature and people need to master it. In context of modern life in which comic means black comedy (tragycomic), absurd vision of the world, which moves him away from his original ritual and magical roots. Problem that arises refers to the definition of the term humor in theoretical and methodology sense, because there are significant differences in approaches and scientific interpretations.In this paper humor is characterized as a general category in which comic and funny represent elements of its aesthetical expression and manifestation, all three terms being used without significant semantic distinctions...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectХуморsr
dc.subjectHumoren
dc.subjectcomicen
dc.subjectlaughteren
dc.subjecttypologyen
dc.subjectproseen
dc.subjectoralen
dc.subjectSerbianen
dc.subjectthematic and motifen
dc.subjectcharactersen
dc.subjectlinguistic and stylistic featuresen
dc.subjectкомичноsr
dc.subjectсмехsr
dc.subjectтипологијаsr
dc.subjectпрозаsr
dc.subjectусменаsr
dc.subjectсрпскаsr
dc.subjectтематско-мотивскиsr
dc.subjectликовиsr
dc.subjectјезичко-стилска обележјаsr
dc.titleТипологија хумора у српској усменој прозиsr
dc.titleTypology of humor in Serbia oral proseen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractСамарджија, Снежана; Златковић, Иван; Tipologija humora u srpskoj usmenoj prozi;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31317/Disertacija106.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31318/Ivan_Zlatkovic_Izvestaj_FLF.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record