Show simple item record

Phraseological units containing religious components in Serbian

dc.contributor.advisorMršević-Radović, Dragana
dc.contributor.otherKončarević, Ksenija.
dc.contributor.otherRadović-Tešić, Milica
dc.creatorVulović, Nataša
dc.date.accessioned2020-07-03T12:10:54Z
dc.date.available2020-07-03T12:10:54Z
dc.date.issued2014-07-11
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/4279
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2347
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10292/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=47583503
dc.description.abstractПредмет истраживања у овом раду јесте представљање и класификовање фразеолошких јединица с религијским компонентама у српском језику, као и њихова структурно-семантичка анализа на одређеним примерима. У контексту проучавања у науци о језику, место истраживања је у оквирима фразеологије, као лингвистичке и лексиколошке дисциплине. Анализа структурно-семантичких особености ових јединица заснива се на њиховом формално-структурном класификовању и дескрипцији фразеолошких структурно-семантичких модела, док се семантичка анализа, уопштено говорећи, заснива на методама когнитивне лингвистике (методе компонентне и концептуалне анализе у фразеологији). Методе су дескриптивно-аналитичког карактера. Истраживање је вршено са становишта синхронијске фразеологије, уз примену резултата дијахронијских истраживања у лексикологији и фразеологији (историјско-етимолошких), при анализи појединих примера. Фразеолошке јединице, као квалитативна средства сликовитог представљања света, садрже у себи митолошке, религијске и етичке представе народа разних епоха и покољења. С обзиром на то да је фразеологија интердисциплинарна област лингвистике, тако су и у наше истраживање укључени резултати сродних лингвистичких дисциплина (лингвокултурологије, етнолингвистике), али и валидни резултати истраживања других хуманистичких наука (етнологије, културологије, историје религије и сл)...sr
dc.description.abstractThe subject of this research is the description and classification of phraseological units that contain components with religious meaning in the Serbian language, as well as their structural-semantic analysis based on selected examples. In the context of the science of language as a whole, this research is situated within the framework of phraseology, as both a linguistic and lexicological discipline. The analysis of structural-semantic features of these units is based on their formal-structural classification and description of phraseological structural-semantic models, while the semantic analysis generally follows the cognitive linguistic approach (methods of componential and conceptual analysis in phraseology). The applied methods are of descriptive and analytical character. The research was carried out from the perspective of synchronic phraseology, with an application of the results of diachronic research in lexicology and phraseology (historical and etymological), in the analysis of particular examples. Phraseological units, as a qualitative means of an expressive representation of the world, contain mythological, religious and ethical concepts of peoples from different epochs and generations. As phraseology represents an interdisciplinary field of linguistics, our research consistently included not only the results of related linguistic fields (linguoculturology, ethnolinguistics), but also the valid results of research in other humanistic sciences (ethnology, culturology, history of religion, etc.)...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/178009/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectфразеолошка јединицаsr
dc.subjectphraseological uniten
dc.subjectрелигијска компонентаsr
dc.subjectлексичко-семантичко гнездоsr
dc.subjectкомпонентна анализаsr
dc.subjectструктурно-семантичка анализаsr
dc.subjectсемантичка пољаsr
dc.subjectлингвокултурологијаsr
dc.subjectопозицијеsr
dc.subjectаксиолошке културне информацијеsr
dc.subjectreligious componenten
dc.subjectlexical-semantic clusteren
dc.subjectcomponential analysisen
dc.subjectstructural-semantic analysisen
dc.subjectsemantic fieldsen
dc.subjectlinguoculturologyen
dc.subjectoppositionsen
dc.subjectaxiological cultural informationen
dc.titleФразеолошке јединице с религијским компонентама у српском језикуsr
dc.titlePhraseological units containing religious components in Serbianen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractМршевић-Радовић, Драгана; Кончаревић, Ксенија.; Радовић-Тешић, Милица; Вуловић, Наташа; Frazeološke jedinice s religijskim komponentama u srpskom jeziku;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31378/Disertacija105.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record