Show simple item record

Weapons and warrior equipment in the cultures of the Late Bronze and Early Iron Age on the territories of Serbia, Macedonia, Montenegro and Albania

dc.contributor.advisorJevtić, Miloš
dc.contributor.otherLjuština, Marija
dc.contributor.otherVasić, Rastko
dc.creatorFilipović, Vojislav
dc.date.accessioned2020-07-03T10:05:05Z
dc.date.available2020-07-03T10:05:05Z
dc.date.issued2015-10-22
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2346
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/4268
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10290/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=526147991
dc.description.abstractПроучавање наоружања и ратничке опреме у културама бронзаног и гвозденог доба на територији централног и југоисточног Балкана није детаљније проучавано још од освита археологије на овим просторима. Поједине монографије или њихови делови у своме фокусу имале су и ово питање, али се њиме бавило или у уском предметном контексту, или пак у широком просторном контексту. Период који је обухваћен овим радом обухвата отприлике један миленијум, а реч је о позном брон- заном и старијем гвозденом добу, односно о времену између 1500/1450. године пре н.е. и 450/425. године пре н.е., тј. средњоевропске хронолошке фазе од почетка пе- риода Br C па до краја периода Ha D. Ова теза имала је за циљ израду комплексне анализе наоружања и ратничке опреме на поменутим просторима, с обзиром на то да у досадашњим радовима тој проблематици није поклањана адекватна пажња, и, да до сада овим предметима у целини није посвећена ни једна синтетска моногра- фија, или мања целовита публикација. Почетни методолошки поступак било је сакупљање већ објављене грађе са ис- траживаног подручја, али и непосредни увид у инвентар музејских збирки, тамо где је то могуће и где је такав материјал досупан. У уводном делу дати су основни по- даци о географији, топографији и геологији разматране територије, са нагласком на рудним лежиштима метала, важних у контексту производње оружја и ратничке оп- реме. Такође, детаљно су анализиране природне и историјске комуникације и пуни правци на овој територији, важни због потенцијалних продора одређених култура и транспорта/трговине одређених типова оружја у истраживаном периоду. У следећем поглављу прецизирани су и дефинисани хронолошки оквири теме, затим археолошке културе које обухватају поменути период и територију, док су на крају приказане основне класе оружја и ратничке опреме са детаљним описом примерака и основном типологијом која је коришћена у каталогу предмета. Најобимнији део рада свакако представља каталог налаза, у којем су обрађени сви одговарајући предмети, укупно њих 1.000 са проучаване територије уз тексту- ални опис и илустрацију, контекст и услове налаза, а који су класификовани по фа- зама у позно бронзано доба (фазе 1 и 2) и старије гвоздено доба (фазе 3 и 4), и даље по целинама: дефанзивна опрема (шлемови, кнемиде, оклопи и штитови), офанзи- вно оружје (секире, бодежи, мачеви, копља и стреле) и посебни налази (калупи за ливење оружја и опреме и камени брусеви). Након сакупљања грађе, извршена је анализа података, паралелно са поједи- начном анализом налаза кроз хронолошке периоде и утврђивање њиховог типа и диспозиције, као и евентулне повезаности са тадашњим археолошким културама или познатим палеобалканским племенима. У раду је предложена шема типологије оружја за наведену територију, која је или компилација већ постојећих типолошких решења за одређене врсте оружја и опреме које су биле најкомплетније и најцелис- ходније за проблематику којим се овај рад бави, или је пак предложена нова шема типологије за одређен вид оружја или опреме. Треба имати у виду да за поједи- не подкатегорије није било могуће дати предложак типологије. Примарна анализа обухватила је типолошку и хронолошку анализу, а у корелацији са просторном и контекстуалном димензијом отворила су се бројна додатна питања везана и за по- тенцијалне радионице и рударске потенцијале територије, трговачке и комуникаци- оне правце. Током позног бронзаног доба у тези је констатована појава микенског оружја и опреме из области Егеје и предложени су путеви контаката и комуникација централ- нобалканских заједница са медитеранским центрима бронзаног доба тога времена. За прелазни период констатован је јак продор централноевропских типова оружја у област Балкана, који вероватно сугеришу продор носилаца Гава комплекса ка југу, где је констатовано њихово, да тако кажемо, расипање и слабљење, вероватно ус- лед географских датости истраживане области, али су одређени примерци оружја овог регистровани и на јужним обалама Јадранског мора. Исто тако, регистроване су разлике између придошлих култура и аутохтоних популација у виду коришћења типова офанзивног оружја, па се тако мачеви изузетно ретко користе на простору где налазимо бојне секире и обрнуто. Најмањи број налаза приписан је фази 3, тако да за овај период (Ha C) нису могли да се донесу неки шири закључци. Током фазе 4 издвојене су бројне правилности, попут појаве тзв. скитских стрела са севера и истока, које се различито употребљавају у зависности од племенске припадности, дистрибуције дефанзивне опреме коју не користе сва палеобалканска племена, те дистрибуције одређених типова мачева и копаља у зависности од племенске при- падности. Исто тако, у одређеним случајевима примећено је да се оружје користи и дуже од столећа, или да долази до преправке или поправљања, а регистроване су и локалне варијанте настале по страним узорима.sr
dc.description.abstractA study of the weapons and warrior equipment in the cultures of the Late Bronze and Early Iron Age on the territories of the Central and South-east Balkans was not subject of a detailed study since the very beginnings of archeology in this areas. Some monographs were focused completely or partially on this question, but either the object selection was very narrow or the territory was very wide. The period covered by this work includes roughly one millennium, and it talks about Late Bronze and Early Iron Age, and a time frame between 1500/1450 BC and 450/425 years BC, i.e. Central European chronological phases from the beginning of the period Br C until the end of the period of Ha D. The aim of this thesis is to develop complex analysis of weapons and warrior equipment on the territories mentioned above, since previous works did not paid adequate attention to this subject, and because of the fact that so far these cases as a whole was not committed no synthetic monograph or less comprehensive publication. The initial methodological procedure was gathering materials from the studied areas that were already published, as well as by direct accessing to the inventory of museum collections, where possible and where such material was available. The introductory section provide basic information about geography, topography and geology of the studied territory, with the accent on metal ore deposits, which are important in the context of the production of weapons and war equipment. Also, detailed analysis was paid to natural and historical communications and roads on this territory, which are important because of possible breakage of certain cultures and because of transport/trade of certain types of weapons in the investigated period. The next chapter gives us precise and detailed chronological framework about archeological cultures included by the mentioned time and territory, and, at the end, it describes basic classes of weapons and warrior equipment, including detailed description and basic typology of the items in the catalog. The most extensive part of the work, the catalog of objects, includes 1000 items from the studied territory, followed by the description, illustration, context and condition of the objects, classified in phases of Late Bronze (phases 1 and 2) and Early Iron Age (phases 3 and 4), and then by the categories: defensive equipment (helmets, greaves, armors and shields), offensive weapons (axes, daggers, swords, spears and arrows) and specific findings (molds and stone grinding wheels). After collecting the items, the analysis of the data was accomplished, along with a separate analysis of findings through chronological periods and determination of their type and disposition, as well as possible connections with the known archaeological cultures or paleo-Balkan tribes. In this part of the thesis the typology scheme of weapons on this territory is proposed, which is either a compilation of already existing typological solutions for certain types of weapons and equipment that were the most complete and most effective way for the issues that this paper deals with, or a new typology scheme was proposed for a certain type of weapon or equipment. Attention shoud be paid that that some sub-categories were not possible to provide an adequate typology. The primary analysis included the typological and chronological analysis and, correlated with spatial and contextual dimension, it opened up many other questions about the potential for workshops and mining potential of the territory, as well as trade and communication routes. This thesis ascertains the emergence of Mycenaean weapons and equipment from Aegean area in the Late Bronze Age, and it proposes roads of contacts and communication of Central Balkan community centers with Mediterranean Bronze Age centers at that time. In the transitional period strong penetration of central-European types of weapons was recorded in the Balkan region. This probably suggests penetration of the holders of Gava complex to the south, where their scattering and attenuation was determined, probably due to geographic features of the researched area, although some examples of this weaponry were also found on the south Adriatic coast. Likewise, this theses registers the differences between non newcomers culture and indigenous populations through the use of types of offensive weapons, for example, the swords were very rarely used in the area where we find the numerous examples of axes and vice versa. The least amount of objects was attributed to the phase 3, so for this period (Ha C) we could not get some broader conclusions. As for the phase 4, many regularities were separated, such as the so called Scythian arrows from the north and east, which were used differently depending on tribal affiliation, distribution of the defensive equipment that was not used by all Paleobalkanic tribes, and distribution of certain types of swords and spears, depending on tribal affiliation. Also, in certain cases it is observed that the weapon was used for more than a century, that in some cases it was remodeled or repaired, and local variations made under the influences of foreign models were also registered.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филозофски факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/177020/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectоружјеsr
dc.subjectWeaponsen
dc.subjectопремаsr
dc.subjectкласификацијаsr
dc.subjectархеолошке културеsr
dc.subjectпозно бронзано добаsr
dc.subjectстарије гвоздено добаsr
dc.subjectцентрална Србијаsr
dc.subjectМакедонијаsr
dc.subjectЦрна Гораsr
dc.subjectАлбанијаsr
dc.subjectEquipmenten
dc.subjectLate Bronze Ageen
dc.subjectEarly Iron Ageen
dc.subjectCentral Serbiaen
dc.subjectMacedoniaen
dc.subjectMontenegroen
dc.subjectAlbaniaen
dc.titleНаоружање и ратничка опрема у културама позног бронзаног и старијег гвозденог доба на територији Србије, Македоније, Црне Горе и Албанијеsr
dc.titleWeapons and warrior equipment in the cultures of the Late Bronze and Early Iron Age on the territories of Serbia, Macedonia, Montenegro and Albaniaen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractЈевтић, Милош; Љуштина, Марија; Васић, Растко; Филиповић, Војислав; Naoružanje i ratnička oprema u kulturama poznog bronzanog i starijeg gvozdenog doba na teritoriji Srbije, Makedonije, Crne Gore i Albanije;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/27788/Disertacija104.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/27789/Vojislav_Filipovic_referat_FZF-27225.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/27788/Disertacija104.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/27789/Vojislav_Filipovic_referat_FZF-27225.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_4268


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record