Show simple item record

Relations between PR China and Yugoslavia and Serbia from 1977 to 2009

dc.contributor.advisorSimić, Predrag
dc.contributor.otherSimić, Dragan
dc.contributor.otherPušić, Radosav
dc.creatorArežina, Sanja Z.
dc.date.accessioned2020-07-03T09:42:49Z
dc.date.available2020-07-03T09:42:49Z
dc.date.issued2014-04-29
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2355
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/4237
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10306/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=515967575
dc.description.abstractДисертација настоји да размотри и објасни развој и особености билатералног односа једне велике силе – НР Кине, и једне мале и, при томе, географски веома удаљене земље - Југославије/Србије, у контексту крупних промена у међународним односима изазваним новим таласом глобализације који је веома изражен крајем XX и почетком XXI века. Целокупан развој односа две државе од југословенског признања НР Кине 1949. године указивао је да ће они бити „богати“ садржајем, првенствено из разлога што су на њихов однос утицала многа међународна дешавања и однос великих сила у свету. Оно што је у први мах изгледало да ће их раздвајати, на крају их је спојило. Захваљујући конкретним потезима и утицају који су пројектовале у свом региону и глобализованом свету, Југославија, током Хладног рата, али и Кина, у току и након његовог завршетка, својим активним приступом су учествовале у обликовању глобалне структуре света. Ради лакшег разумевања Југославија је отргнута из њеног балканског и европског контекста и постављена у глобални контекст где је она, супротно својој величини и снази, током Хладног рата играла много виђенију улогу и ширила свој утицај много обухватније, него што се могло претпоставити. У том периоду на однос НР Кине са Југославијом велики утицај је имао њен однос са СССР и САД. Период након завршетка Хладног рата сагледан је у контексту померања моћи у свету и промена које су се десиле у глобалном, безбедносном и економском окружењу док је на односе две државе највећим делом утицао њихов однос са Сједињеним Америчким Државама. У дисертацији се указује на чиниоце који су у периоду од 1977. до 2009. године утицали на развој односа две државе у правцу успостављања стратешког партнерства, али и на оне који су их ометали. За време Хладног рата, али и непосредно након његовог завршетка, препреке за пуно партнерство СФРЈ и НР Кине превагнуле су над разлозима који су ишли у прилог, првенствено зато што је НР Кина показала неспремност да се меша у сукобе на територији тадашње СФРЈ и СРЈ и тиме замери САД и наруши свој мирни развој. Повезивање малих и великих држава у глобалном систему кроз диверзификовање контаката са 3 ванблоковским земљама, преседани као могућа претња суверенитету и територијалном интегритету НР Кине, људска права, амерички унилатерализам, кинески национализам, Пекиншки консензус, „going out“ политика и кинеска стратегија као одговор на америчку стратегију обуздавања само су најважнији од тих чинилаца. Па ипак, водећи представља тзв. униполарни моменат, тј. спољнополитичко понашање Сједињених Америчких Држава, које од краја хладног рата до данас мање или више активно примењују стратегију доминације и показују нескривену тежњу за глобалном хегемонијом. НР Кина, атомска сила и стална чланица Савета безбедности, као константно растућа велесила, како у економском тако и у политичком смислу, уједно капиталистичка и комунистичка, с врло делотворном меркантилистичком економском стратегијом и израженим монетарним протекционизмом, у том периоду постаје све способнија да угрози стратегију доминације Сједињених Америчких Држава и наметне се као ривал, за шта су јој потребни партнери. Деловањем Сједињених Америчких Држава Република Србија се у истом периоду суочила с угрожавањем својих виталних интереса, између осталог и свог територијалног интегритета. Амерички експанзионизам и тежња да постане глобални хегемон, с једне стране и противљење Републике Србије, мале државе, да прихвати наметање одлука које угрожавају њен територијални интегритет и НР Кине која би једног дана, када довољно ојача, могла да се упусти у такмичење са САД, с друге стране, довело је до поклапања стратешких циљева НР Кине и Републике Србије, које их је водило у правцу стратешког партнерства.sr
dc.description.abstractThis dissertation seeks to examine and explain the development and characteristics of the bilateral relations of a great power - the PR China, and a small and distant one - Yugoslavia/Serbia, within the context of major changes in international relations caused by the new wave of globalization which came very strong at the end of the 20th century, and continues to be a force in the 21st century. The overall development of relations between the two states, beginning with the Yugoslav recognition of China in 1949, indicated that they would be “rich” in content, primarily because their relationship was influenced by many key international events and the relations between the major powers in the world. What at first appeared to be keeping them apart, eventually brought them together. Due to concrete actions and the impact they projected in their region and in a globalized world, Yugoslavia, during the Cold War, and China, during and after its completion, have participated in shaping the global structure of the world with their active approaches. For ease of understanding, Yugoslavia has been extracted from its Balkan and European context and placed in a global context where, contrary to its size and power, has played a noticeable role during the Cold War and has spread its influence far beyond than it could be assumed. During that period the relationship with the Soviet Union and the United States had a major impact on the relationship between PR China and Yugoslavia. The period following the end of the Cold War is seen in the context of power shifts in the world and the changes that have taken place in the global security and economic environment, during which the relations between those two countries have been mostly affected by their respective relationship with the United States. The dissertation points out the factors which, in the period from 1977 to 2009 have impacted the development of relations between the two countries, towards the establishment of a strategic partnership, but also to the factors that have hindered them. During the Cold War and shortly after its completion, the obstacles to full Yugoslav and Chinese partnership outweighed the favorable conditions, primarily because during that time PR China showed reluctance to meddle in conflicts on the territory of the former SFRY and FRY and thus to alienate the United States and undermine its peaceful development. Connecting small and large states in the global system through diversified contacts with countries outside of the blocks, precedents as a possible threat to the sovereignty and territorial integrity of PR China, Human Rights, American unilateralism, Chinese nationalism, Beijing Consensus, “going out” policy and China's strategy in response to the U.S. containment strategy are only the most important of these aforementioned factors. However, the leading factor was the so called unipolar moment, or international stance of the United States which, since the end of the Cold War to the present, more or less actively implemented the strategy of domination and showed unabashed pursuit of global hegemony. People's Republic of China, a nuclear power and a permanent member of the Security Council, as a constantly growing superpower, both economically and politically, both capitalist and communist, with very effective mercantilist economic strategy and expressed monetary protectionism, in that time became increasingly capable of jeopardizing the strategy of domination of the United States and of imposing itself as a rival, for which it needs partners. By the actions of the United States in the same period the Republic of Serbia has been faced with threats to its vital interests, including its territorial integrity, by the actions of the United States. American expansionism and a desire to become a global hegemon, on the one hand, and the opposition of the Republic of Serbia, a small country, to accept the imposition of decisions that threaten its territorial integrity, and China, which could become able to engage in competition with the U.S. when it becomes powerful enough, on the other hand, led to overlapping of the strategic goals of China and the Republic of Serbia, and which consequently led them towards a strategic partnershipen
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет политичких наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectНР Кинаsr
dc.subjectPR Chinaen
dc.subjectЈугославијаsr
dc.subjectСрбијаsr
dc.subjectвелике силеsr
dc.subjectХладни ратsr
dc.subjectстратешко партнерствоsr
dc.subjectYugoslaviaen
dc.subjectSerbiaen
dc.subjectGreat Powersen
dc.subjectCold Waren
dc.subjectStrategic Partnershipen
dc.titleОдноси НР Кине са Југославијом и Србијом од 1977. до 2009. годинеsr
dc.titleRelations between PR China and Yugoslavia and Serbia from 1977 to 2009en
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractСимић, Предраг; Симић, Драган; Пушић, Радосав; Aрежина, Сања З.; Odnosi NR Kine sa Jugoslavijom i Srbijom od 1977. do 2009. godine;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22967/Disertacija113.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record