Show simple item record

The ideological dimensions of globalization

dc.contributor.advisorOrlović, Slaviša
dc.contributor.otherČupić, Čedomir
dc.contributor.otherTrkulja, Jovica
dc.creatorĐurić, Milorad L.
dc.date.accessioned2020-07-03T09:42:46Z
dc.date.available2020-07-03T09:42:46Z
dc.date.issued2015-07-15
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2325
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/4234
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10246/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=516706647
dc.description.abstractУ овој дисертацији анализирали смо идеолошке димензијe глобализације, односно, анализирали смо идеолошке идентитете у глобализованом свету. Конституисање и функционисање идеологија, од краја осамнаестог до друге половине двадесетог века, базирано је на претпоставци отворене конкуренције различитих политичких група у оквиру националне државе, као „релевантне заједнице“ у оквиру које се доносе релевантне политичке одлуке. Имајући у виду да су глобализацијски процеси несумњиво релативизовали оквире националне заједнице, као и да су се појавиле утицајне теорије о „крају идеологије“, било је неопходно, по нашем мишљењу, истражити везу између глобализације и идеологије. Истраживачко питање у овом раду односи се, дакле, на идеолошке димензије глобализацијских процеса, односно, да ли су процеси глобализације идеолошки неутрални? У одговору на то питање, пошли смо од основне претпоставке да глобализацијски процеси нису неутрални, да доба идеологија није окончано, али да језик старих идеологија више није одговарајући тe да је нужно идеолошке димензије глобализације сагледати у другачијем светлу. У процесу доказивања ове претпоставке, примењујући метод научне дескрипције, као и феноменолошке и функционалне анализе, утврдили смо следеће: да је настанак идеологија нужно везан за феномен просветитељства; да је кроз двовековну конкуренцију различитих идеологија у потпуности тријумфовала либерална демократија, што је утицало на појаву теорија о крају идеологија; да није дошло до краја идеологија, већ су процеси глобализације проузроковали појаву нових, глобалних изазова на које „старе“ идеологије нису имале одговоре; што је утицало на формирање специфичне идеолошке димензије глобализације оличене, пре свега, у глобализму, као највишем политичком изразу просветитељства, анти-глобализму, као скупу мање или више повезаних оспоравања глобализације и исламском фундаментализму, као најекстремнијем аспекту религијског ревивализма, односно, као потпуно анти-просветитељском пројекту. Самим тим, проблем односа индивидуума и заједнице, као основа супарничких идеологија, остао је актуелан и на почетку двадесет и првог века.sr
dc.description.abstractn this dissertation we have analysed the ideological dimensions of globalization in this thesis, i.e. we have analysed the ideological identities in the globalized world. Constitution and functioning of ideologies, from the late eighteenth to the second half of the twentieth century, was based on the assumption of open competition between different political groups within a nation state as the 'relevant community' within which relevant political decisions are made. Bearing in mind that globalization processes have undoubtedly relativized the framework of the national community, as well as that influential theories about the 'the end of ideology' have appeared, in our opinion, it was necessary to explore the relationship between globalization and ideology. The research question in this paper refers, therefore, to the ideological dimensions of globalization processes, i.e., whether the processes of globalization are ideologically neutral. In answering this question, our starting point was the basic assumption that globalization processes are not neutral, that the age of ideologies has not ended, but that the language of old ideologies is no longer appropriate, therefore it is necessary to observe the ideological dimensions of globalization in a different light. We have identified the following, in the process of proving this assumption and by applying the method of scientific description as well as phenomenological and functional analysis: that the emergence of ideologies is necessarily linked to the phenomenon of enlightenment; that liberal democracy triumphed completely throughout two-centuries long competition between different ideologies which influenced the emergence of the theories about the end of ideologies; that ideologies have not ended, but that the globalization processes caused the emergence of new, global challenges which the 'old' ideologies had no answers to. That influenced the formation of the specific ideological dimension of globalization embodied primarily in globalism, as the highest political expression of enlightenment, anti-globalism, as the set of more or less related challenges to globalization and Islamic fundamentalism, as the most extreme aspect of religious revivalism, i.e. as completely anti-enlightenment project. Therefore, the problem of the relationship between the individual and the community, as the basis of rival ideologies remained relevant also at the beginning of the twenty-first century.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет политичких наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectглобализацијаsr
dc.subjectglobalizationen
dc.subjectидеологијаsr
dc.subjectлиберализамsr
dc.subjectанти-глобализамsr
dc.subjectисламски фундаментализамsr
dc.subjectрелигијски ревивализамsr
dc.subjectideologyen
dc.subjectliberalismen
dc.subjectanti-globalismen
dc.subjectIslamic fundamentalismen
dc.subjectreligious revivalismen
dc.titleИдеолошке димензије глобаализацијеsr
dc.titleThe ideological dimensions of globalizationen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractОрловић, Славиша; Чупић, Чедомир; Тркуља, Јовица; Ђурић, Милорад Л.; Ideološke dimenzije globaalizacije;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22955/Disertacija85.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22956/Milorad_Djuric_Referat_FPN.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record