Show simple item record

Еvaluation of genotoxic effects and pathomorphological in rats after application of tulathromycin

dc.contributor.advisorĐelić, Ninoslav
dc.contributor.otherAleksić, Nevenka
dc.contributor.otherStanimirović, Zoran
dc.contributor.otherKukolj, Vladimir
dc.contributor.otherSpremo-Potparević, Biljana
dc.creatorMaletić, Jelena V.
dc.date.accessioned2020-07-03T09:28:42Z
dc.date.available2020-07-03T09:28:42Z
dc.date.issued2015-07-15
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/4221
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2308
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10213/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=47521807
dc.description.abstractПримена антибиотика у хуманој и ветеринарској медицини праћена је појавом резистенције бактерија, због чега се непрекидно ради на развоју нових антимикробних лекова. Неопходно је да антибиотици, поред тога што имају одговарајући спектар дејства, не испољавају значајније токсичне и генотоксичне ефекте. Циљеви овог истраживања били су да се испитају генотоксични ефекати тулатромицина на изолованим лимфоцитима пацова применом in vitro Комет теста, као и проучавање карактера и степена патоморфолошких промена у органима (јетра, бубрег, срце, тестиси и плућа) након супкутане (s.c.) апликације лека пацовима соја Wistar. У комет тесту се користило седам експерименталних концентрација тулатромицина (у распону од 1-100 μМ), при чему је утврђено да највише концентрације (50 μM и 100 μM) тулатромицина доводе до генотоксичних ефеката тако што значајно повећавају ниво ДНК оштећења у поређењу са негативном контролом. Са циљем испитивања способности ћелија да поправе оштећења ДНК настала дејством тулатромицина, изведен је ко-третман са два ДНК инхибитора репарације: хидроксиуреа (HU) и цитозин арабинозид (AraC). Утврђено је да нема значајне разлике између ефеката третмана са самим тулатромицином и третмана са инхибиторима, што значи да тулатромицин у лимфоцитима пацова не изазива оштећења ДНК молекула која се могу поправити ћелијским механизмима репарације. Као додатак, изведен је ко-третман са каталазом са циљем да се утврди да ли је OH• индуковао оштећења ДНК молекула. Утврђено је да каталаза не редукује оштећења ДНК настала дејством тулатромицина, што указује на то да каталаза не испољава протективни ефекат у овом случају...sr
dc.description.abstractThe use of antibiotics in human and veterinary medicine is accompanied by the emergence of bacterial resistance, which is constantly working on the development of new antimicrobial drugs. It is essential that antibiotics, in addition to having the appropriate range of effects, do not show significant toxic and genotoxic effects. The objectives of this study were to investigate the genotoxic effects of tulathromycin in isolated rat lymphocytes using in vitro Comet assay, as well as the character and degree of pathological changes in the organs (liver, kidney, heart, lung, and testes) after subcutaneous (s.c.) application of the drug to rats Wistar strain. The Comet assay is used seven experimental concentration of tulathromycin (ranging from 1-100 μМ), and it was found that the highest concentrations (50 μМ and 100 μМ) of tulathromycin cause genotoxic effects by significantly increasing the level of DNA damage in comparison with the negative control. To test the ability of cells to repair DNA damage caused tulatromycin fact, we performed co-treatment with two inhibitors of DNA reparation: hydroxyurea (HU) and cytosine arabinoside (AraC). It has been found that there is no significant difference between the effects of treatment with a treatment with tulathromycin and inhibitors, which means that in lymphocytes of rats tulatromycin does not cause damage to the DNA molecules that can be fixed by the cell reparation mechanisms. In addition, we performed co-treatment with catalase, in order to determine whether the OH• induced damage to DNA molecules. It was found that catalase did not reduce the effect of DNA damage caused by tulathromycin, which indicates that catalase does not exhibit a protective effect in this case. In order to determine character and degree of pathological changes in the organs (liver, kidney, heart, lung, and testes), we performed the investigation on rats that received daily tulatromycin s.c. during ten days in different doses: therapeutic dose (2.5 mg / kg) -group E1, three times doses (7.5 mg / kg) - a group of E2, ten (25 mg / kg) - a group E3, and thirty (75 mg / kg) - group E4 times exceeding therapeutic...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицинеsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectтулатромицинsr
dc.subjecttulathromycinen
dc.subjectгенотоксичностsr
dc.subjectкомет тестsr
dc.subjectинхибитори репарацијеsr
dc.subjectкаталазаsr
dc.subjectпатохистолошке променеsr
dc.subjectgenotoxicityen
dc.subjectComet assayen
dc.subjectinhibitor of DNA repairen
dc.subjectcatalaseen
dc.subjecthistopathological changesen
dc.titleЕвалуација генотоксичних ефеката и патоморфолошких промена код пацова након апликације тулатромицинаsr
dc.titleЕvaluation of genotoxic effects and pathomorphological in rats after application of tulathromycinen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractЂелић, Нинослав; Aлексић, Невенка; Станимировић, Зоран; Кукољ, Владимир; Спремо-Потпаревић, Биљана; Малетић, Јелена В.; Evaluacija genotoksičnih efekata i patomorfoloških promena kod pacova nakon aplikacije tulatromicina; Evaluation of genotoxic effects and pathomorphological in rats after application of tulathromycin;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/19453/Jelena_Maletic_Izvestaj_FVM.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/19452/Disertacija72.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record