Show simple item record

Codes of professional and ethical conduct as a source of the labour law

dc.contributor.advisorLubarda, Branko
dc.contributor.otherJovanović, Predrag
dc.contributor.otherKovačević, Ljubinka
dc.creatorSremčev-Ilić, Sanja S.
dc.date.accessioned2020-07-03T09:05:18Z
dc.date.available2020-07-03T09:05:18Z
dc.date.issued2015-07-16
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/4204
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2342
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10282/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=513883057
dc.description.abstractЗначај проучавања кодекса професионалног и етичког понашања као извора радног права, у коме се оживотворују најважнија начела радног права, огледа се у актуелности soft law-а на међународном плану и у приметном множењу етичких кодекса у свим професионалним областима. У постојећој међународној, регионалној и домаћој регулативи и доступној, првенствено страној, литератури запажа се разнолико интересовање правне науке и теорије за етичке кодексе и етично поступање у различитим професионалним областима, што указује и на недовољну истраженост ове теме. Ову тему чини нарочито значајном и интересантном њена интердисциплинарност и простирање на област људских права, радно право, међународно, привредно и управно право, укључујући и етички и филозофски аспект. Један од разлога занимања за ову тему тиче се и деликатности материје, јер је етичка компонента флуидна и неухватљива, а уједно је од изузетне важности за радне односе и професионалну праксу. Предмет ове докторске дисертације је анализа кодекса професионалног и етичког понашања у јавном и приватном сектору и лиценцним професијама, са циљем да се укаже на sui generis правну природу етичког кодекса у тим сферама, ону природу која опредељује етички кодекс као извор хетерономног или аутономног радног права. У анализу су укључени и етички кодекси слободних професија, које су део приватног сектора, а чији носиоци обављају професионалну делатност у правној форми предузетника или оснивача привредног друштва, па према томе нису у радном односу, али ступају у уговорни однос с корисницима услуга и својом делатношћу могу да задиру у људска, па и радна права ових лица. Посебно место у овом истраживању добили су и етички кодекси носилаца јавних функција, који такође нису у радном односу, али им по основу функције припадају права, обавезе и одговорности из радног односа, чиме завређују пажњу ове докторске дисертације. У раду је примарно коришћен догматски метод у циљу испитивања садржине и подручја регулативе етичких кодекса. Упоредним методом је вршена компарација домаћег права с најважнијим за ову област међународним и европским радним изворима и универзалним и регионалним радним стандардима, а у складу с доступношћу и заступљеношћу литературе. Према потреби, компарација се вршила и са упоредним правом, при чему се имала у виду суштинска сличност националних регулатива и етичких стандарда који потпадају под исти међународни или регионални радноправни оквир. Имајући у виду да је срж предмета ове докторске дисертације професионални морал у контексту радног права, неминовно је коришћен и деонтолошки метод.sr
dc.description.abstractThe importance of the study of the code of professional and ethical conduct as a source of the labour law, in which the most important principles of the labour law are materialized, is mirrored in the topicality of a soft law on the international level and in the noticeable multiplication of codes of ethics in all the professional areas. In the existing international, regional and local regulations and the available, primarily foreign, literature, varied interest of the legal science and theory in codes of ethics and ethical conduct in different professional areas is noticed, which also points to insufficient degree of exploration of this theme. This theme is particularly important and interesting due to its interdisciplinary character and extension to the areas of human rights, the labour law, the international, commercial and administrative law, including to the ethical and philosophical aspects. One of the reasons for interest in this theme is also related to the delicacy of the matter, because the ethical component is fluid and elusive and, at the same time, it is of outstanding importance for labour relations and professional practice. The subject matter of this doctoral dissertation is the analysis of codes of professional and ethical conduct in the public and the private sectors and in licensed professions, with the aim to point to the sui generis legal nature of the code of ethics in those spheres, the nature that defines the code of ethics as a source of the heteronomous or the autonomous labour law. The analysis also includes codes of ethics of freelance professions, which are a part of the private sector, which freelancers are engaged in professional activities in the legal form of entrepreneurs or founders of companies and, therefore, they are not employed, but they enter into contractual relationships with users of services and with their activities they can encroach upon human, and even rights to work of such persons. A special place in this research also got codes of ethics of public office holders, who are not employed either but, on the ground of their offices, they have rights, obligations and responsibilities from employment, whereby they deserve attention of this doctoral dissertation. In the paper, the dogmatic method was primarily applied in order to examine the contents and areas of regulations on codes of ethics. By the comparative method, comparison was made between the domestic law and the most important, for this area, international and European labour-law sources and universal and regional labour standards, subject to the availability and existence of literature. As required, the comparison was also made with the comparative law, whereby the essential similarity between national regulations and ethical standards that belong to the same international or regional labour-law framework was kept in mind. Bearing in mind that the quintessence of the subject matter of this doctoral dissertation is the professional morality in the context of the labour law, the deontological method was also inevitably applied.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Правни факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/MPN2006-2010/149023/RS//
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/MPN2006-2010/149042/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectизвори радног праваsr
dc.subjectsources of the labour lawen
dc.subjectетички кодексsr
dc.subjectморална одговорностsr
dc.subjectдисциплинска одговорностsr
dc.subjectпрестанак радног односаsr
dc.subjectиндивидуална и колективна радна праваsr
dc.subjectјавни секторsr
dc.subjectприватни секторsr
dc.subjectлиценцне професијеsr
dc.subjectјавна функцијаsr
dc.subjectcode of ethicsen
dc.subjectmoral responsibilityen
dc.subjectdisciplinary accountabilityen
dc.subjecttermination of employmenten
dc.subjectindividual and collective rights to worken
dc.subjectpublic sectoren
dc.subjectprivate sectoren
dc.subjectlicensed professionsen
dc.subjectpublic officeen
dc.titleКодекси професионалног и етичког понашања као извор радног праваsr
dc.titleCodes of professional and ethical conduct as a source of the labour lawen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractЛубарда, Бранко; Јовановић, Предраг; Ковачевић, Љубинка; Сремчев-Илић, Сања С.; Kodeksi profesionalnog i etičkog ponašanja kao izvor radnog prava;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/14056/Disertacija100.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/14057/Sanja_Sremcev_Ilic_referat_PRF-26247.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record