Show simple item record

European standards of fairness in administrative legislation and jurisprudence

dc.contributor.advisorLilić, Stevan
dc.contributor.otherDimitrijević, Predrag
dc.contributor.otherMilovanović, Dobrosav
dc.creatorGolubović, Katarina N.
dc.date.accessioned2020-07-03T09:05:14Z
dc.date.available2020-07-03T09:05:14Z
dc.date.issued2015-07-10
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2283
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/4200
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10146/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=513884081
dc.description.abstractЕвропски стандарди правичности представљају сложен динамички систем процесних стандарда који се стално развијају у пракси Европског суда за људска права с обзиром на њихов карактер коректива у појединачним ситуацијама које објективно право не може да предвиди. Европски стандарди правичности развијају се изван националног оквира, а примењују се једнако у свим повезаним националним системима у оквиру Савета Европе и, у случају да се појави вредносни суд о неправичности систематског карактера, доводе до преиспитивања националног система, те покушаја усклађивања са задатим вредностима. Овај рад је научни одговор на постојеће и неопходне реформе организације и функционисања јавне управе и судске контроле управе које захтеваjу европски стандарди правичности у релацији са вршењем и контролом управне делатности. Циљеви истраживања ове дисертације су: а) идентификовање општих и посебних управних ситуација у чијем се решавању примењују стандарди правичног суђења, б) идентификовање стандарда правичног суђења који се примењују у управнопроцесном праву, в) утврђивање како претпоставка јединствености управног поступка и управног спора условљава стандарде поступања судске власти, то јест како претходно поступање јавне управе обликује захтеве на које управни суд мора одговорити да би право на правично суђење било поштовано, г) утврђивање утицаја праксе регионалних и националних судова у чијој је надлежности заштита људских права на промене у управном поступку, управном спору и организацији управног судства земаља Савета Европе.sr
dc.description.abstractEuropean standards of fairness represent a complex dynamic system of process standards that are constantly evolving in the jurisprudence of the European Court of Human Rights with regard to their corrective character in individual situations that cannot be predicted by objective law. European standards of fairness are developed outside of the national framework, and apply equally to all affiliated national systems within the Council of Europe. In the case of the assessment of the existence of systematic breaches of European standards of fairness, national systems shape different solutions to comply with given values. This work is a scientific answer to the existing and necessary reforms of the organization and functioning of public administration and judicial control of the administration that require European standards of fairness in relation to the exercise and control of administrative action. Research objectives of this thesis are: a) identifying general and special administrative situations to what standards of fair trial are being applied, b) identification of fair trial standards applied in judicial review of administrative acts and administrative procedure, c) determining that the assumption of uniformity of administrative proceedings and judicial administrative review conditions the content of fair trial standards, d) determining the impact of practice of regional and national courts competent for protection of human rights on the changes in the administrative procedure, administrative review and organization of the administrative courts in Council of Europe member countries.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Правни факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/179059/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectЕвропска конвенција за заштиту људских права и основних слободаsr
dc.subjectEuropean Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedomsen
dc.subjectправо на правично суђењеsr
dc.subjectаутономни концептиsr
dc.subjectуправни спорsr
dc.subjectуправни поступакsr
dc.subjectуправна ствар.sr
dc.subjectthe right to a fair trialen
dc.subjectautonomous conceptsen
dc.subjectadministrative reviewen
dc.subjectadministrative proceedingsen
dc.subjectadministrative matteren
dc.titleЕвропски стандарди правичности у управном законодавству и праксиsr
dc.titleEuropean standards of fairness in administrative legislation and jurisprudenceen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractЛилић, Стеван; Димитријевић, Предраг; Миловановић, Добросав; Голубовић, Катарина Н.; Evropski standardi pravičnosti u upravnom zakonodavstvu i praksi;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/14035/Disertacija48.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/14036/Katarina_Golubovic_referat_PRF-26246.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/14035/Disertacija48.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/14036/Katarina_Golubovic_referat_PRF-26246.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_4200


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record