Show simple item record

Labor market and social exclusion - comparative analysis of the BIH, Serbian and Croatian examples

dc.contributor.advisorJovanović Gavrilović, Biljana
dc.creatorTomić, Velinka
dc.date.accessioned2020-07-03T08:30:50Z
dc.date.available2020-07-03T08:30:50Z
dc.date.issued2015-12-30
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/4187
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2286
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10154/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=47513103
dc.description.abstractЗа незапосленост се често каже да је један од најтежих економских проблема. Поред тога што директно доводи до изостанка производње и прихода, незапосленост доприноси ''разградњи'' људског капитала, повећава неједнакост и неравноправност у друштву, а код појединаца неријетко изазива и значајна психолошка оптерећења кроз осјећај бескорисности и безизлазности. Овако представљена незапосленост је важан покретач процеса друштвене маргинализације, јер управо неповољан положај појединаца на тржишту рада (нарочито ако је у питању дуготрајна незапосленост) за посљедицу има сиромаштво и социјалну изолацију тј. социјалну искљученост. Социјална искљученост није стање већ процес у којем су одређене групе систематски обесправљене и привремено или трајно искључене са тржишта рада и неријетко дискриминисане. Дискриминација се врши по основу расе, религије, поријекла, пола, доби, инвалидитета, ХИВ статуса, миграцијског статуса или мјеста живљења, тако да се социјална искљученост најчешће јавља међу дугорочно незапосленим, али и расељеним лицима и повратницима, особама ниског нивоа образовања, Ромима, особама са инвалидитетом и руралним становништвом. Генерални циљ овог рада је дефинисање мјера за унапређење ефикасности програма за укључивање социјално искључених са тржишта рада, као дијела социјалне и политике развоја, у правцу елиминисања или бар ублажавања узрока искључивања и подстицања економског раста, првенствено кроз потврду улоге и значаја који положај на тржишту рада, појединца или групе, може имати у генерисању и сузбијању њихове социјалне искључености. Кроз дефинисање и анализирање концепта социјалне искључености, али и анализу друштвеног контекста који стоји иза овог концепта, идентификују се основне димензије и узроци који појединце доводе у зачарани круг сиромаштва, незапослености и социјалне искључености. Као додатни циљ овог рада може се II поставити давање јасног прегледа неких процеса и стања на националним тржиштима рада, тј. основних карактеристика тржишта рада Босне и Херцеговине (БиХ), Србије и Хрватске.sr
dc.description.abstractUnemployment is often said to be one of the worst economic problems. Apart from being the absence of production and revenue, unemployment contributes to „breakdown” of the human capital, it increases inequality anddiscrimination in the society, whereby it infrequently causes considerable psychological burdens with individuals through the feeling of uselessness and hopelessness. Unemployment, presented in this way, is an important driving force of the social marginalization process, because it the just the unfavorable position of the individuals at the labor market, especially if it is about the long-term unemployment, which in most cases results in poverty and social isolation, namely social exclusion. Social exclusion is not the situation but the process in which some groups are systematically deprived of their rights and either temporary or permanently excluded from the labor market and are infrequently discriminated. Discrimination is practiced on the basis of race, religion, origin, sex, age, disability, HIV status, migration status or place of residence so that the social exclusion most frequently occurs among those who have been unemployed for a long time, but also among the displaced and returnees, persons of a low level of education, the Roma, persons with disability and rural population. The general aim of this work is to define the measures for improvement of the program efficiency for inclusion of those socially excluded from the labor market, as a part of the social and development policy, in order to eliminate or at least mitigate the cause of exclusion and stimulation of the economic growth, first of all confirming the role and importance which the position at the labor market of the individual or group, may have in generating and preventing their social exclusion. Defining and analyzing the social exclusion concept, but also the analysis of the social context which stands behind this concept, the basic dimensions are defined as well as the causes which the individuals bring into the vicious circle of poverty, unemployment and social exclusion.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Економски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectтржиште радаsr
dc.subjectlabor marketen
dc.subjectнезапосленостsr
dc.subjectсоцијална искљученостsr
dc.subjectзапошљивостsr
dc.subjectрањиве групеsr
dc.subjectunemploymenten
dc.subjectsocial exclusionen
dc.subjectemployment prospectsen
dc.subjectvulnerable groupsen
dc.titleТржиште рада и социјална искљученост - компаративна анализа на примеру БиХ, Србије и Хрватскеsr
dc.titleLabor market and social exclusion - comparative analysis of the BIH, Serbian and Croatian examplesen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractЈовановић Гавриловић, Биљана; Томић, Велинка; Tržište rada i socijalna isključenost - komparativna analiza na primeru BiH, Srbije i Hrvatske;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/4519/Disertacija50.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/4520/Velinka_Tomic_Referat_EF.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record