Show simple item record

dc.contributor.advisorBrzaković, Miodrag
dc.contributor.otherBrzaković, Tomislav
dc.contributor.otherBrzaković, Miodrag
dc.contributor.otherPetrevska, Miroslava
dc.creatorVeselinović, Tamara
dc.date.accessioned2020-07-03T18:20:38Z
dc.date.available2020-07-03T18:20:38Z
dc.date.issued2015-09-25
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija144456400924046.pdf?controlNumber=(BISIS)95458&fileName=144456400924046.pdf&id=4419&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/4165
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=95458&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije143807779788314.pdf?controlNumber=(BISIS)95458&fileName=143807779788314.pdf&id=4109&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractDigitalizacija je uslovila promene u načinu komunikacije i poslovanja.Savremeni potrošač je konzument digitalnih i mobilnih tehnologija, što mu omogućava da doĎe do informacija o kompaniji i njenim proizvodima ili uslugama u bilo koje vreme i sa bilo kog mesta,da vodi onlajn konverzacije sa drugim potrošačima, ali i da uĎe u interakciju sa samom kompanijom. Sa druge strane, činjenica da je digitalna komunikacija svakodnevni oblik komunikacije i da se odvija na poslu, kod kuće i u pokretu, umnogome olakšava kompanijama pristup potrošačima i omogućava multimedijalnui personalizovanupromocijunaprednog targetiranja u realnom vremenu, zbog čega je postala deo integrisanih marketinških komunikacija savremenih poslovnih sistema. Sprovedeno istraţivanje imalo je za cilj da utvrdi zastupljenost i koncept upotrebe različitih instrumenata digitalne komunikacije meĎu kojima su veb sajt, e-mejl, blog, društveni mediji i mobilni servisi. Istraţivanje je obuhvatilo slučajan uzorak od 231 poslovnog sistema u Srbiji različite veličine, delatnosti, duţine i nivoa poslovanja. Na osnovu rezultata istraţivanja zaključeno je da kvalitet digitalnih komunikacija doprinosiefikasnijem, efektivnijem i ekonomičnijem marketinškom nastupu, kao i da pomenute karakteristike poslovnih sistema opredeljuju upotrebu digitalnih komunikacija u pojedinim segmentima marketinških aktivnosti. Uvid u nedovoljan stepen primene instrumenata digitalne komunikacije i edukacije zaposlenih u ovoj oblasti u Srbiji ukazuje na mogućnosti zaunapreĎenje marketinških aktivnosti na internetu i dalji razvoj poslovanja. Najveći procenat poslovnih sistema obuhvaćenih uzorkom ima veb sajt (86,6%)i Facebook stranicu (63,2%), ali zato više od polovine nema kompanijski blog, ne koristi Twitter ni YouTube.Gotovo polovina organizacija nema LinkedInprofil, a svega 26% prisutno je na društvenim mreţama kao što suPinterest, Instagram ili Flickr.U potpunosti ili delimično e-mail marketing primenjuje56,3%. Najveći procenat organizacija ne praktikuje mobilni marketing, ali na pozitivan trend ukazuje podatak da ga 23,8% primenjuje u potpunosti. Najveći broj poslovnih sistemau uzorku oglašava se na internetu, ali nema onlajn prodaju na svom sajtu. Digitalnakomunikacija je redovan oblik komunikacije kod 55,4% anketiranih kompanija, uz još 12,6% gde je ova tvrdnja označena kao delimično tačna.sr
dc.description.abstractDigitalization has caused changes in communication and business. Modern consumers are users of digital and mobile technology which enables them to obtain information about companies and their products or services at any time from any place, to communicate online with other consumers, and to interact with the company itself. Digital communication is taking place at work, at home, and on the move, which significantly facilitates companies’ reach to consumers and enables real-time multimedia and personalized promotion of advanced targeting. That made it a part of integrated marketing communications of modern business systems. The aim of the conducted survey was to determine the share and concept of usage of different instruments of digital communication, including website, e-mail, blog, social media, and mobile services. The survey included a random sample of 231 business systems in Serbiaof different sizes, activities, length and levels of doing business. Based on the survey results, it is concluded that the quality of digital communications contributes to more efficient, effective, and economical marketing performance, and that the mentioned characteristics of business systems determine the usage of digital communications in certain segments of marketing activities. Insight into the insufficient level of implementation of digital communication instruments and training of employees in this area, points out the possibilities for improvement of marketing activities on the Internet and further business development. The largest percentage of business systems included into the survey have their own web site (86.6%) and Facebook profile (63.2%). Yet, more than half of them do not have their company blogs, do not use Twitter or YouTube. Almost half of the organizations do not have a LinkedIn profile, and only 26% is present in social media such as Pinterst, Instagram or Flickr. E-mail marketing is used, entirely or partially, by 56.3% of companies. The largest percentage of organizations do not practice mobile marketing, but 23.8% implemented it entirely which indicates the positive trend in this area. The majority of the business systems in the survey advertise on the Internet, but do not have online sales on their web sites. Digital communication is a regular way of communication in 55.4% of the surveyed companies with addition of 12.6% companies that marked this statement as partially correct.en
dc.languagesr (latin script)
dc.publisherУниверзитет Привредна академија у Новом Саду, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије „МЕФ“, Београдsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет Привредна академија у Новом Садуsr
dc.subjectdigitalna komunikacijasr
dc.subjectdigital communicationen
dc.subjectinternet marketingsr
dc.subjectpromocijasr
dc.subjectveb sajtsr
dc.subjectblogsr
dc.subjectdruštvenemreţesr
dc.subjectdruštveni medijisr
dc.subjecte-mailsr
dc.subjectmobilni marketingsr
dc.subjectinternet marketingen
dc.subjectpromotionen
dc.subjectwebsiteen
dc.subjectblogen
dc.subjectsocialnetworksen
dc.subjectsocial mediaen
dc.subjecte-mailen
dc.subjectmobile marketingen
dc.titleKoncept digitalnih komunikacija u okviru integrisanih marketinških aktivnosti poslovnih sistemasr
dc.typedoctoralThesissr
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractБрзаковић Миодраг; Брзаковић Томислав; Брзаковић Миодраг; Петревска Мирослава; Веселиновић Тамара; Концепт дигиталних комуникација у оквиру интегрисаних маркетиншких активности пословних система; Концепт дигиталних комуникација у оквиру интегрисаних маркетиншких активности пословних система;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/59406/IzvestajKomisije188.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/59405/Disertacija188.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record