Show simple item record

Uticaj relevantnih faktora na proizvodnju,preradu i promet organskog voća

dc.contributor.advisorCarić, Marijana
dc.contributor.otherBabović, Jovan
dc.contributor.otherKeserović, Zoran
dc.contributor.otherCarić, Marijana
dc.creatorПродановић, Радивој
dc.date.accessioned2020-07-03T18:19:23Z
dc.date.available2020-07-03T18:19:23Z
dc.date.issued2015-03-20
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/4160
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija143402294907013.pdf?controlNumber=(BISIS)95080&fileName=143402294907013.pdf&id=3822&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=95080&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije143409992616030.pdf?controlNumber=(BISIS)95080&fileName=143409992616030.pdf&id=3828&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractУ новије време производња органске хране добија на значају, посебно у развијеним земљама, које су решиле структурне проблеме своје пољопривреде. Најважнији сегмент органске пољопривреде је производња органског воћа, која подразумева систем строго контролисане сертификоване производње, који искључује или редукује неке од инпута који се користе у конвенционалној производњи, како би се добио здраствено безбедан производ високог квалитета, остварио профит и сачували ресурси на којима се производња заснива. Основни циљ истраживања је да се идентификују фактори и квантификује њихов утицај на производњу, прераду и промет органског воћа и прерађевина. Тежиште дисертације је на утврђивању економских ефеката у производњи органског воћа, проблема који прате прераду, као и утврђивање фактора који утичу на тражњу, односно понашање потрошача. У истраживању је примењено неколико метода. У оквиру секундарног истраживања коришћен је дескриптивни метод за дефинисање основних појмова и појава везаних за дату проблематику. Коришћено је посматрање, анкетирање, интервју, мерење, дедуктивна и индуктивна метода, анализа и синтеза, генерализација и апстракција, индикатори, квантитативно - квалитативни метод, калкулативни и статистички метод. У раду су прво истражени фактори који детерминишу производњу органског воћа, да би се потом прешло на факторе који имају утицаја на органску прераду, испитани су потрошачи и њихови ставови, понуда, тражња, спољнотрговински промет, конкурентност и маркетинг микс органског воћа и прерађевина. Резултати истраживања показују да на производњу доминантно утичу: агроеколошки услови, систем гајења, квалитет садног (семенског) материјала, нега воћака, заштита воћа, радна снага, рејонизација, економика производње и тржиште. Производња органског воћа ограничена је недостатком ефикасних биопестицида, недовољном подршком државе, слабом организацијом произвођача, ниским нивоом знања и одсуством сарадње приватног сектора и научних институција, несигурношћу пласмана и ниским ценама, неконтролисаним увозом и ниском куповном моћи становништва. Интензитет развоја органског воћарства у наредном периоду зависи од нових научних сазнања, стандарда квалитета, обуке произвођача, едукације потрошача, прерађивачких капацитета, организације производње, удруживања органских произвођача, прерађивача и трговаца, сертификације, услова на финансијском тржишту и политике владе према сектору органске производње. Прерада органског воћа детерминисана је у великој мери: организацијом производње, откупа и прераде, вертикалним повезивањем производње, прераде и промета, изградњом хладњача и складишта, улагањем у савремену опрему за прераду, откупним и продајним ценама, тржишним могућностима, платежном способношћу и профитабилношћу. Фактори који утичу на промет органског воћа и прерађевина су: производња и понуда, увоз и извоз, тражња, куповна моћ и перцепције потрошача, сертификација, стандарди и законска легислатива, тржишно позиционирање и маркетинг микс. На основу резултата истраживања предложене су одређене смернице за развој органског воћарства, подизање нових прерађивачких капацитета и креиран је стратешки маркетинг модел органског воћа и прерађевина.sr
dc.description.abstractU novije vreme proizvodnja organske hrane dobija na značaju, posebno u razvijenim zemljama, koje su rešile strukturne probleme svoje poljoprivrede. Najvažniji segment organske poljoprivrede je proizvodnja organskog voća, koja podrazumeva sistem strogo kontrolisane sertifikovane proizvodnje, koji isključuje ili redukuje neke od inputa koji se koriste u konvencionalnoj proizvodnji, kako bi se dobio zdrastveno bezbedan proizvod visokog kvaliteta, ostvario profit i sačuvali resursi na kojima se proizvodnja zasniva. Osnovni cilj istraživanja je da se identifikuju faktori i kvantifikuje njihov uticaj na proizvodnju, preradu i promet organskog voća i prerađevina. Težište disertacije je na utvrđivanju ekonomskih efekata u proizvodnji organskog voća, problema koji prate preradu, kao i utvrđivanje faktora koji utiču na tražnju, odnosno ponašanje potrošača. U istraživanju je primenjeno nekoliko metoda. U okviru sekundarnog istraživanja korišćen je deskriptivni metod za definisanje osnovnih pojmova i pojava vezanih za datu problematiku. Korišćeno je posmatranje, anketiranje, intervju, merenje, deduktivna i induktivna metoda, analiza i sinteza, generalizacija i apstrakcija, indikatori, kvantitativno - kvalitativni metod, kalkulativni i statistički metod. U radu su prvo istraženi faktori koji determinišu proizvodnju organskog voća, da bi se potom prešlo na faktore koji imaju uticaja na organsku preradu, ispitani su potrošači i njihovi stavovi, ponuda, tražnja, spoljnotrgovinski promet, konkurentnost i marketing miks organskog voća i prerađevina. Rezultati istraživanja pokazuju da na proizvodnju dominantno utiču: agroekološki uslovi, sistem gajenja, kvalitet sadnog (semenskog) materijala, nega voćaka, zaštita voća, radna snaga, rejonizacija, ekonomika proizvodnje i tržište. Proizvodnja organskog voća ograničena je nedostatkom efikasnih biopesticida, nedovoljnom podrškom države, slabom organizacijom proizvođača, niskim nivoom znanja i odsustvom saradnje privatnog sektora i naučnih institucija, nesigurnošću plasmana i niskim cenama, nekontrolisanim uvozom i niskom kupovnom moći stanovništva. Intenzitet razvoja organskog voćarstva u narednom periodu zavisi od novih naučnih saznanja, standarda kvaliteta, obuke proizvođača, edukacije potrošača, prerađivačkih kapaciteta, organizacije proizvodnje, udruživanja organskih proizvođača, prerađivača i trgovaca, sertifikacije, uslova na finansijskom tržištu i politike vlade prema sektoru organske proizvodnje. Prerada organskog voća determinisana je u velikoj meri: organizacijom proizvodnje, otkupa i prerade, vertikalnim povezivanjem proizvodnje, prerade i prometa, izgradnjom hladnjača i skladišta, ulaganjem u savremenu opremu za preradu, otkupnim i prodajnim cenama, tržišnim mogućnostima, platežnom sposobnošću i profitabilnošću. Faktori koji utiču na promet organskog voća i prerađevina su: proizvodnja i ponuda, uvoz i izvoz, tražnja, kupovna moć i percepcije potrošača, sertifikacija, standardi i zakonska legislativa, tržišno pozicioniranje i marketing miks. Na osnovu rezultata istraživanja predložene su određene smernice za razvoj organskog voćarstva, podizanje novih prerađivačkih kapaciteta i kreiran je strateški marketing model organskog voća i prerađevina.sr
dc.description.abstractIn recent years, organic food is gaining in importance, especially in developed countries, which have solved the structural problems of the farm sector. The most important segment of organic farming is the production of organic fruit, which means the system is strictly controlled certified production, which exclude or reduce some of the inputs used in conventional production, in order to obtain safe for health a high quality product, made a profit and save resources on which production is based. The main objective of this research was to identify the factors and quantify their impact on production, processing and trade of organic and processed fruits. The focus of the dissertation is to identify the economic effects in the production of organic fruits, problems associated with processing and identifying factors that affect the demand or consumer behavior. The study applied several methods. Within the secondary research the descriptive method was used for defining the basic concepts and phenomena related to a given topic. The observation, surveys, interviews, measurement, deductive and inductive methods, analysis and synthesis, generalization and abstraction, indicators, quantitative - qualitative methods, calculative and statistical methods were used. The paper first explored the factors that determine the production of organic fruit, followed by the factors that have an impact on the organic treatment, consumers and their attitudes, supply, demand, foreign trade, competitiveness and marketing mix of organic fruit and processed fruit. The results show that the dominant influence production: environmental conditions, breeding system, the quality of planting (seed) material, care of fruit trees, fruit protection, labor, zoning, the economics of production and the market. Production of organic fruits is limited by the lack of effective biopesticides, insufficient state support, poor organization of producers, a low level of knowledge and lack of cooperation between the private sector and academic institutions, lending uncertainty and low prices, and uncontrolled import of low purchasing power of the population. The intensity of the development of organic fruit growing in the coming period depends on new scientific knowledge, quality standards, training, producer, consumer education, processing capacities, production organization, association of organic producers, processors and retailers, certification, conditions in the financial markets and government policy towards the sector of organic production. Processing of organic fruit is determined to a large extent: the organization of production, purchase and processing, vertical coupling the production, processing and transportation, construction of cold stores and warehouses, investment in modern equipment for the processing, purchasing and selling prices, market opportunities, profitability and ability to pay. Factors affecting the turnover of organic fruit and fruit products are: production and supply, import and export, demand, purchasing power and consumer perception, certification, standards and legal regulations, market positioning and marketing mix. Based on the results of the research some guidelines have been proposed for the development of organic fruit growing, raising new processing capacity and creating strategic marketing model of organic fruits and products.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет Привредна академија у Новом Саду, Факултет за економију и инжењерски менаџментsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет Привредна академија у Новом Садуsr
dc.titleУтицај релевантних фактора на производњу,прераду и промет органског воћаsr
dc.titleUticaj relevantnih faktora na proizvodnju,preradu i promet organskog voćasr
dc.titleInfluence of Relevant Factors on Production,Processing and Trade in Organic Fruitsen
dc.typedoctoralThesissr
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractЦарић Маријана; Бабовић Јован; Кесеровић Зоран; Царић Маријана; Prodanović Radivoj; Uticaj relevantnih faktora na proizvodnju,preradu i promet organskog voća; Утицај релевантних фактора на производњу,прераду и промет органског воћа; Утицај релевантних фактора на производњу,прераду и промет органског воћа;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/59099/IzvestajKomisije176.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/59098/Disertacija176.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record