Show simple item record

Representations of voluntary and involuntary memory and forgetting in Samuel Beckett's plays

dc.contributor.advisorBečanović-Nikolić, Zorica
dc.creatorKalinić, Snežana
dc.date.accessioned2016-01-05T13:42:52Z
dc.date.available2016-01-05T13:42:52Z
dc.date.available2020-07-03T12:14:27Z
dc.date.issued2015-03-30
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2198
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/4087
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10039/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=47177231
dc.description.abstractОва дисертација анализира разнолике начине представљања вољног и невољног сећања и заборављања у драмском опусу Самјуела Бекета. Теоријско упориште превасходно проналази у низу релевантних и узајамно повезаних феноменолошко-херменеутичких студија Пола Рикера: Вољно и невољно, Време и прича, Сопство као други, Сећање, историја, заборављање и, у знатно мањој мери, Жива метафора. Ослања се, осим тога, и на Вајнрихову утицајну тематолошку студију Лета: уметност и критика заборава, на Женетове и Ричардсонове наратолошке теорије, као и на различите студије о модерној драми. Наупрот претходним изучавањима мнемоничких феномена у Бекетовим драмама, која су његова драмска остварења тумачила само као појавне видове позоришта сећања, ова дисертација подједнаку пажњу посвећује како тумачењу мотива сећања тако и анализи мотива заборављања у његовом драмском опусу, те показује да чак и неки од његових најпознатијих комада, као што су Чекајући Годоа и Крапова последња трака, представљају парадигматичне примере позоришта заборављања. На основу упоредног читања Рикерових студија и Бекетових драма, његов драмски опус у овој дисертацији је подељен на четири велика сегмента: на комаде о невољном сећању, комаде о вољном сећању, комаде о невољном заборављању и комаде о вољном заборављању...sr
dc.description.abstractThis dissertation analyzes various modes of representing voluntary and involuntary memory and forgetting in Samuel Beckett’s plays. Its primary theoretical framework is provided by a number of relevant and interconnected phenomenological and hermeneutic studies of Paul Ricoeur: Le volontaire et l’involontaire, Temps et récit, Soi-même comme un autre, La mémoire, l’histoire, l’oubli, and, to a lesser extent, La métaphore vive. Other theoretical starting points are found in Harald Weinrich’s influential study Lethe: Kunst und Kritik des Vergessens, as well as in Génette's and Richardson's narratology, and in different investigations of modern drama. In opposition to previous studies of mnemonic phenomena in Beckett’s plays, which interpreted them only as manifestations of memory-theater, this dissertation is equally devoted to interpreting both memory and oblivion motives in his theater. Moreover, it reveals that even some of his best known plays, such as Waiting for Godot and Krapp’s Last Tape, are paradigmatic examples of oblivion-theater. Based on the comparative reading of Ricoeur’s studies Le volontaire et l’involontaire and La mémoire, l’histoire, l’oubli, on the one hand, and Beckett’s plays, on the other, this dissertation divides his theatrical opus into four large parts: involuntary memory plays, voluntary memory plays, involuntary forgetting plays, and voluntary forgetting plays...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/178029/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectБекетове драмеsr
dc.subjectBeckett’s playsen
dc.subjectmemoryen
dc.subjectforgettingen
dc.subjectvoluntaryen
dc.subjectinvoluntaryen
dc.subjectnarrative identityen
dc.subjectstoryen
dc.subjectsynecdocheen
dc.subjectRicoeuren
dc.subjectProusten
dc.subjectсећањеsr
dc.subjectзаборављањеsr
dc.subjectвољноsr
dc.subjectневољноsr
dc.subjectнаративни идентитетsr
dc.subjectприповестsr
dc.subjectсинегдохаsr
dc.subjectРикерsr
dc.subjectПрустsr
dc.titleПредстављање вољног и невољног сећања и заборављања у драмском опусу Самјуела Бекетаsr
dc.titleRepresentations of voluntary and involuntary memory and forgetting in Samuel Beckett's playsen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractБечановић-Николић, Зорица; Калинић, Снежана; Predstavljanje voljnog i nevoljnog sećanja i zaboravljanja u dramskom opusu Samjuela Beketa;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31445/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31446/Izvestaj_komisije.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record