Show simple item record

Turcisms in contemporary Serbian literary language

dc.contributor.advisorDragićević, Rajna
dc.contributor.otherTanasković, Darko
dc.contributor.otherRadić, Prvoslav
dc.contributor.otherPetrović, Snežana
dc.creatorĐinđić, Marija
dc.date.accessioned2016-01-05T13:42:43Z
dc.date.available2016-01-05T13:42:43Z
dc.date.available2020-07-03T12:14:49Z
dc.date.issued2014-01-22
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/4074
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=1801
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:9458/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=45718287
dc.description.abstractПредмет овог истраживања је семантичко-деривациони опис турцизама у савременом српском књижевном језику, као и утврђивање њиховог статуса на синхронијској равни. Постављено је неколико циљева: испитивање семантичких разлика између турцизама и њихових еквивалената у турском језику на синхронијском нивоу, регистрација тематских група речи у којима се турцизми јављају, испитивање губљења турцизама и утврђивање статуса турцизама којим би се утврдило који су турцизми одомаћени и део су активног фонда, а који припадају пасивном лексичком фонду. Турцизми су систематски и свеобухватно описани у форми Семантичко-деривационог речника, да би се на основу оваквог речника извели закључци о семантичкој и деривационој адаптираности једне лексеме. Овако конципирана анализа омогућила је теоријски засновано лексичко нормирање турцизама, који представљају важан лексички слој у савременом српском језику. Семантичко-деривациони речник турцизма сачињава укупно 1131 семантичко-деривационo гнездo у којима је забележено 5272 деривата, затим 1479 лексема које се нису деривационо развијале, што укупно чини 7882 обрађенe речи. Основну грађу за формирање корпуса Семантичко-деривационог речника турцизама чини шестотомни Речник српскохрватскога књижевног језика. Семантичка и деривациона анализа турцизама показала је да семантички процеси у деривацији прате семантичке процесе у полисемији, односно да лексеме које имају највише значења имају и највише деривата...sr
dc.description.abstractThe subject of this research is semantic-derivational description of turcisms in contemporary Serbian literary language as well as determination of their status at the synchronic level. There were several following goals stated: a) studying semantic differences between turcisms and their equivalents in Turkish language at the synchronic level; b) registration of the thematic groups of word in which turcisms appear; c) studying disappearance of turcisms and determination of the status of turcisms which would determine which turcisms have started to be used frequently and a part of the active fund, and which ones belong to the passive lexical fund. Turcisms have been systematically and thoroughly described in the form of Semantic-derivational dictionary, so that, based on this dictionary, there were conclusions drawn about adaptation of a lexeme. The analysis formulated in this way enabled theoretically based lexical standardization of turcisms, which are a significant part of the lexical layer in contemporary Serbian. Semantic-derivational dictionary of turcisms consists of 1131 semantic-derivational nests in which 5272 derivative words were noted, then 1479 lexemes that were not derivationally developed, and this makes 7882-processed word. Basic material for forming the corpus of Semantic-derivational dictionary of turcisms is the six volumes Dictionary of Serbo-Croatian Literary Language. Semantic and derivational analysis of turcism has shown that semantic processes in derivation follow the semantic processes in polysemy, i.e. lexemes that have the most meanings have the most derivative words as well...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/178009/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectтурцизамsr
dc.subjectturcismen
dc.subjectlexisen
dc.subjectlexemeen
dc.subjectthematic groupen
dc.subjectsemantic-derivational dictionary of turcismsen
dc.subjectactive and passive lexical funden
dc.subjectdisappearance of turcismsen
dc.subjectлексикаsr
dc.subjectлексемаsr
dc.subjectтематска групаsr
dc.subjectсемантичко-деривациони речник турцизамаsr
dc.subjectактиван и пасиван лексички фондsr
dc.subjectгубљење турцизама.sr
dc.titleТурцизми у савременом српском књижевном језику : (семантичко-деривациона анализа)sr
dc.titleTurcisms in contemporary Serbian literary languageen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractДрагићевић, Рајна; Танасковић, Дарко; Радић, Првослав; Петровић, Снежана; Ђинђић, Марија; Turcizmi u savremenom srpskom književnom jeziku : (semantičko-derivaciona analiza);
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31546/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record