Show simple item record

Novels of Boris Savinkov (V. Ropshin)

dc.contributor.advisorIčin, Kornelija
dc.contributor.otherPopović, Tanja
dc.contributor.otherBojanić, Petar
dc.creatorĆurić, Boban
dc.date.accessioned2016-01-05T13:42:28Z
dc.date.available2016-01-05T13:42:28Z
dc.date.available2020-07-03T10:11:43Z
dc.date.issued2013-10-07
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=690
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/4050
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:6934/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=524878484
dc.description.abstractЦиљ рада јесте да се на објективан, књижевно-аналитички начин, истражи и оцени најзначајнија област уметничког стваралаштва Бориса Викторовича Савинкова (књижевни псеудоним В. Ропшин, 1879-1925) – његови романи Коњ блед, Оно чега није било и Коњ вран, да се ова област доведе у контекст преосталог књижевно-публицистичког стваралаштва Бориса Викторовича (поезија, мемоарско-публицистичка литература, пропагандно- идеолошки текстови) – и да се тако скрене пажња на ово неправедно запостављено име руске књижевности почетка ХХ века. Такође, циљ рада јесте и да прикаже шири контекст „феномена Савинкова“, активне делатне личности на политичко-идеолошком плану и заговорника терора као легитимног оруђа идејне борбе са једне стране, а са друге – провокативног писца који дотиче нека непријатна, пре свега етичка питања, суптилног истраживача људске психе кроз књижевно-уметничку форму, заговорника хришћанског етичко-филозофског кодекса, најбоље израженог у Христовој заповести „не убиј“, сликара трагедије егоистичке личности, опустошене грехом убиства, а преко те и такве личности – сликара апокалиптичког хаоса у коме се Русија на почетку ХХ века нашла – историјског тренутка схваћеног као прекретница за даљу судбину земље опседнуте нечистим силама. Рад показује и у којој мери су Савинковљеви романи са својим јасно израженим идејно-филозофским ставом литерарна реакција на политичку делатност аутора, као и израз разочарања резултатима личне политичке ангажованости. Задатак рада био је и одређивање односа романескног опуса Савинкова према руској књижевној традицији (Достојевски, Толстој, Пушкин, Љермонтов, руски антинихилистички роман), аутору савременим књижевним токовима (симболизам пре свега), или религиозно-филозофским трагањима („нова религиозна свест“, на пример) те указивање на могућност утицаја Савинкова- Ропшина и његових романа на друге руске ствараоце – што је у великој мери и постигнуто, али и отворило неке нове перспективе за даља истраживања. У основи истраживања лежи књижевно-аналитички метод који подразумева анализу текста романа (сваког понаособ) на свим структурним нивоима, уз неопходни митопоетски, историозофски и интертекстуални приступ уметничком тексту. У раду се такође користе достигнућа руске историјско- филолошке, митолошке, формалистичке, структуралистичке и семиотичке московско-тартуске школе. Важно место заузима и биографски метод, зато што се у карактерним цртама главних јунака сва три романа препознају изразите аутобиографске црте, које познавање ауторове биографије чине неопходним за озбиљније разумевање текста. Неизоставан је и историјски метод, којим се романи истражују у контексту историјских околности у којима су настали, јер у извесној мери представљају и ауторов „одговор“ на историјски тренутак и захтеве које он поставља пред делатну личност. Заокружено свеобухватно књижевно-аналитичко истраживање најзначајнијег поља Савинковљеве литерарне делатности – његових романа (Коњ блед, Оно чега није било, Коњ вран), посматра се пре свега као покушај рехабилитовања заборављеног и занемареног аутора, као и правичнијег вредновања његовог књижевног опуса, заснованог много више на књижевно- уметничким него на идеолошким критеријумима, што ће свакако допринети томе да Савинков-Ропшин заузме заслужено место у историји руске књижевности ХХ века.sr
dc.description.abstractThe main objective of this thesis is to research and evaluate, by method of literary analysis, the most important literary works of Boris Viktorovich Savinkov (pen name V. Ropshin, 1879–1925) – his novels The Pale Horse, What Never Happened and The Black Horse – to view them in the context of his literary and journalistic works in all (poetry, memoirs, propagandistic and ideological texts) and to bring attention to this unjustly disregarded Russian author from the beginning of 20th century. The aim of this paper is also to present „the Savinkov phenomenon“ in a wider context – on the one hand, to present Savinkov as active figure on the political and ideological front and an advocate of terror as a legitimate weapon in the battle of ideas, and on the other hand as a provocative and controversial writer who deals with some unpleasant questions, especially the ethical ones, as a subtle researcher of human psyche using artistic literary form, champion of Christian ethical and philosophical code best declared in Christ’s command: „Thou shalt not kill“, as a portraitist of tragic egotistical personality ravaged by the sin of murder, and, through such personality, as a painter of apocalyptical chaos in which Russia found itself at the beginning of 20th century – in that historical hour seen as a turning point for the country possessed by unholy forces. This thesis also demonstrates in which degree Savinkov‘s novels, with its clearly stated notional and philosophical position, are literary reaction on political activity of the author himself and expression of his disappointment with the results of his own political activity. The intent of this work is also to establish relations of Savinkov‘s novelistic opus with Russian literary tradition (Dostoyevsky, Tolstoy, Pushkin, Lermontov, Russian antinihilistic novel), literary trends of his time (symbolism above all ) and religious and philosophical searches (for example, „new religious consciousness“) and to show possible influences of Savinkov-Ropshin on other Russian authors. This goal is mainly achieved, but it opens perspectives for further research. The basic research in this work is a literary analysis that includes analysing the very text of each novel on all structural levels using necessary mythopoetical, historiosophical and intertextual approach to the literary text. The researcher also used historical-philological, mythological, structuralistic and semiotic methods of Russian Tartu-Moscow School. The biographical method has an important part in this research because in the main characters in all three novels there are recognizable autobiographical elements, thus making knowledge of Savinkov‘s biography necessary for serious comprehension of texts. The historical method was also essential, used for analysing novels in the context of the historical circumstances in which they were created because these novels are, in a certain degree, Savinkov’s „response“ to that historical moment and requirements it puts before an active person. Full and comprehensive literary-analytical research of the most important part of Savinkov‘s literary work – his novels The Pale Horse, What Never Happened and The Black Horse – is regarded first of all as an attempt to rehabilitate this forgotten and ignored author, to fairly evaluate his literary opus using primarily literary and artistic criteria, and much less ideological criteria, and to help Savinkov-Ropshin to find his rightful place in the history of Russian literature of 20th century.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectСавинковsr
dc.subjectSavinkoven
dc.subjectРопшинsr
dc.subjectруска књижевностsr
dc.subjectруски роман ХХ векаsr
dc.subjectетички нихилизамsr
dc.subjectреволуционарни терорsr
dc.subjectинтертесктsr
dc.subjectДостојевскиsr
dc.subjectТолстојsr
dc.subjectЗ. Гипијусsr
dc.subjectRopshinen
dc.subjectRussian literatureen
dc.subject20th century Russian novelsen
dc.subjectethical nihilismen
dc.subjectrevolutionary terroren
dc.subjectintertextualityen
dc.subjectDostoyevskyen
dc.subjectTolstoyen
dc.subjectZ. Gippiusen
dc.titleРомани Бориса Савинкова (В. Ропшина)sr
dc.titleNovels of Boris Savinkov (V. Ropshin)en
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractИчин, Корнелија; Поповић, Тања; Бојанић, Петар; Ћурић, Бобан; Romani Borisa Savinkova (V. Ropšina);
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/29179/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record