Show simple item record

The English-Serbian language contacts in the field of banking and finance

dc.contributor.advisorМарковић, Љиљана
dc.creatorVuletić, Aleksandar
dc.date.accessioned2016-01-05T13:42:24Z
dc.date.available2016-01-05T13:42:24Z
dc.date.available2020-07-03T12:32:08Z
dc.date.issued2013-12-17
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=854
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/4044
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:7227/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=44855567
dc.description.abstractЦиљ ове дисертације јесте да истражи квантитативне и квалитативне аспекте утицаја енглеског језика на српски језик банкарства и финансија. Наше синхронијско контактно-контрастивно проучавање укључује, како микролингвистичку, тако и макролингвистичку анализу контаката два језика струке и науке. Анализа је заснована на корпусу новијих англицизама који долазе из извора широког опсега. У раду користимо следеће методе: дескриптивну, контактно-контрастивну, аналитичку, компаративну и статистичку методу. Рад полази од прегледа теоријских основа истраживања језика у контакту, као и нашег унапређења и проширења постојећих теорија, пре свега кроз увођење термина „контактонисема“ и „контактотерминема“, као главних контактних јединица језика за посебне намене, односно језика струке и науке. Анализа корпусних англицизама извршена је на графолошко-фонолошком, морфолошком и семантичко-прагматичком нивоу. Посебна пажња посвећена је лексичким и семантичко-прагматичким сегментима анализе, као савременом приступу у анализи терминологије језика за посебне намене (банкарства и финансија). У дисертацији смо описали нове врсте језичких контаката и позајмљивања које смо открили. Такође смо истражили постојеће и понудили наше критеријуме за формирање и вредновање термина. Једно од најзначајних достигнућа овога рада јесте Селективни речник контактотерминема српског језика банкарства и финансија. Ово је речник идентификације, дескрипције и класификације који укључује преко 800 контактотерминема српског језика банкарства и финансија. Свака од њих је анализирана у оквиру педесетак различитих категорија. Резултати анализе корпуса показују да је више оних српских контактема које су настале преузимањем из енглеског језика уз преобликовање, него оних које су настале превођењем са енглеског језика. Енглески језик јесте лингва франка светске банкарско-финансијске заједнице. Насупрот њему, српски језик има значај искључиво у комуникацији локалног типа, под снажним је утицајем енглеског језика, одликује се несређеном и нестандардизованом терминологијом и небригом од стране својих корисника. Зато смо у нашем речнику дали предлоге за око четири стотине стандардизованих термина српског језика банкарства и финансија, као и наше виђење систематизованог приступа стандардизацији овог заиста врло важног и присутног језика струке и науке. Наши предлози за стварање терминологије српског језика банкарства и финансија су засновани на начелу давања првенства српском аутохтоном језичком материјалу, затим интернационализмима, уз интеграцију објективно потребних и сегрегацију објективно непотребних англицизама. Напослетку, сматрамо да се на овај начин непосредним путем чувају и унапређују српски језик и српска ћирилица.sr
dc.description.abstractThe aim of this dissertation is to examine the quantitative and qualitative aspects of the influence of the English language on the Serbian language for Banking and Finance. Our état de langue contact-contrastive research includes microlinguistic as well as macrolinguistic analysis of the contacts of the two Languages for Occupation and Science. The analysis is based on a corpus of contemporary anglicisms which come from the wide range of sources. In our research, we have used the following methods: descriptive, contactcontrastive, comparative, analytical and statistical method. The thesis sets out with an overview of the theoretical framework of language contact studies, as well as our extention and improvement of the existing theories, primarily through the introduction of the terms “EOS contacteme” and “terminological contacteme” as the basic units of contact of Languages for Specific Purposes, i.e. Languages for Occupation and Science. The analysis of corpus anglicisms is done within graphological-phonological, morphological and semantic-pragmatic language levels. Special attention is paid to lexical and semantic-pragmatic segments of the analysis because they represent the basis for contemporary approach to the analysis of terminology of the Language for Specific Purposes (Banking and Finance). In our dissertation we have described new types of language contacts and linguistic borrowing we have discovered. We have also explored the existing, and offered novel criteria for formation and evaluation of terms. One of the most significant achievements of the thesis is The Selective Dictionary of Terminological Contactemes of the Serbian Language for Banking and Finance. This is a Dictionary of identification, description and classification, which includes more than 800 terminological contactemes of the Serbian Language for Banking and Finance. Each of the contactemes is analysed within around fifty different categories. The results of the analysis show that there are more Serbian contactemes which are formed within the process of borrowing and adaptation of the terms from English than those which originate in translation from English. It is a well-known fact that English is a lingua franca of the world’s bankingfinancial professional community. As opposed to English, the Serbian Language for Banking and Finance is of local importance only, being under strong influence of English. The main features of the Serbian Language for Banking and Finance are disorganized, nonstandardized terminology and indifference of its users for its proper formation and usage. For this reason, in our Dictionary we have offered suggestions for more than four hundred standardized terms of the Serbian Language for Banking and Finance, as well as our view of the systematic approach to the standardization of this very present and important Language for Occupation and Science. Our suggestions for Serbian for Banking and Finance terminology formation are based on the principle of giving priority to the Serbian autochthonous language potential, followed by internationalisms, including integration of justified anglicisms and segregation of the injustified ones. Finally, it is our opinion that in this way the Serbian language and the Serbian Cyrillic alphabet are directly being fostered and improved.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectјезици у контактуsr
dc.subjectLanguages in Contacten
dc.subjectEnglish and Serbian for Banking and Financeen
dc.subjectAdaptation of Anglicismsen
dc.subjectContact-contrastive Linguistic Analysisen
dc.subjectStandardization of Terminologyen
dc.subjectDictionary of Terminological Contactemesen
dc.subjectенглески и српски језик банкарства и финансијаsr
dc.subjectадаптација англицизамаsr
dc.subjectконтактно-контрастивна лингвистичка анализаsr
dc.subjectстандардизација терминологијеsr
dc.subjectречник контактотерминемаsr
dc.titleКонтакти енглеског и српског језика у области банкарства и финансијаsr
dc.titleThe English-Serbian language contacts in the field of banking and financeen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractMarković, Ljiljana; Вулетић, Aлександар; Kontakti engleskog i srpskog jezika u oblasti bankarstva i finansija;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/32272/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record